2 TẸSALỌNÁÍKÀ 2

1Kátogóí, kilma ló tṍó e bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst é ooa kẽ dù nè bé e beele é bṍóná vaá zọ̀e nyòònà naa, è gé baníí bá, e pá vígà, 2kọ tọ́ọ̀ kà nu e ene nen dọ kẽ kọ́ nèi, kọ dee e bẹẹ Dõò é dú beè tení, á gá vàlẹ̀ bá zaalíí púm à bè ge naa kọ bọọ bùlà á pẹẹ pè--à bè ní e nyómá kọ́, à bè ní e nen kọ́, à bè ní e a di dẽè kpá vaá bà kọ beele ní e e beè lẹ̀ẹ̀là e. 3Ó gá zigai kọ tọ́ọ̀ nen á kẹlẹ́i m tọ́ọ̀ sĩ́ deè. M̀ gé kọ́ vóí nèi boo bée kọ deeá náa é dú dọ̀mà tṍó e gbò nen é zẹẹ́ bé Bàrì vaá Nen Gbáàlà Log, e a é íe ge ié kyọ̀à sĩ́á, gboó dọ bàlà kẽ. 4À é bé kọ̀láá íb nu e gbò nen gé kúmí sĩ́ kẽ nè, á leemá à dú Bàrì à bè dõòna kà nu. À é kọ́ mè ẹlẹ bọọlìè elìè dénè ọ̀và. Kà sĩ́, à é bã Tọ Káí Bàrì, ĩì tẽ́ kẽ, vaá kọ ẹlẹ Bàrì. 5É kọ nóo kẽeai boo kọ m beè kọ́ gbò nuí nèi boo tṍó e m beè dìí lóá? 6Boolo nyímàì nu e a kpeg vaá Není gáà dọ bàlà kẽ kátogóí, nyòòmà bé e a é náa vaá à dọ́ bàlà kẽ boo tṍó e Bàrì beè sẹlẹ nèe. 7Boo bée kọ nyómá gbáàlà logí beè dàlà togó sí tóm ke gũa. Sõò Nen Gbáàlà Logá náa é valẹ dọ bàlà kẽ dọ̀mà tṍó e a é dú gè tú nen e a sííe kọ á gá dọ bàlà kẽ lọl deè. 8Na tóm sõò ní e a é gboó dọ bàlà kẽ é. Sõò tṍó e bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s é fáálá a dù̃ùnè domá, dénè kpóó é tá ló Není. Dõò é tú séi e a dú gã́ ẹlẹ fẹmáe. 9Tṍó e Nen Gbáàlà Logí é dú, à é fáálá kele kele íb sĩ́ kpóó e a aa bá Sétàn domá vaá tú simági tóm dù̃ùnè nè nu kùùmà dẽe e a dú kyáá. 10À é náa kele kele íb ból pọ́lọ́ nu vaá kẹlẹ gbò e bà é pe. Bà é pe boo bée kọ bà náa tom gè vùlè kà kà bel, naa ní e Bàrì é duulàva. 11Boo bée vó, Bàrì à gboó naa kọ bà á dã́ kọ̀láá kà nu tẹlẹ bẹ̀lẹ̀, naa ní e bà zigà nu e a dú kyáá. 12Bàrì náa naa vóí kọ bé bẽge bel dọ boo dénè gbò e bà íe ẹ́ẹ́ nyíe m ge naa pọ́lọ́ vaá gbẹẹ gè ziga ló kà kà bel. 13Pá vígà, e bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s vulè, è íè ge olòó õá Bàrì zaa boói lee, boo bée kọ Bàrì beè sà boolo domá kà dàà togó kọ à é duulàèi tení dú ló Nyómá Káí e a túi sẹlẹ káí nè bé e o zigai ló kà kà bel naa. 14Bàrì duulà boolo tení domá ló Lé Kpẹa e beele beè vee kolmái. A beè kolíi kọ bé ò láá zọi Jíìzọ̀s dõonai a dù̃ùnè. 15Boo bée vó, e pá vígà, elai agalai vaá ò biilii bá ló gbò nàà nu e beele beè noomài, à bè ní e e beè lomà gã́, à bè ní e e beè emí mái. 16Kà lèlà bá ẹlẹ, bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst, nè Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀ e a vulèi vaá aa m a sàn nyíe à nèi agẹ nyíe lee vaá naa kọ é láá ié ból dẽe sĩ́ boo lé e a gé dú, 17á nvèèi nyíe gbàà vaá à néi kpóó e o é láá naamai lé nu vaá ò lómai lé bel dénè tṍó.

will be added

X\