1 KỌ́RÌNT 10

1Pá nà vígà m Kráìst, à é léémám̄ kọ ó kẽeaí boo nu e a beè lẹ̀ẹ̀à ló bẹẹ gbò nómá tẹ̀. Bù dee e a géè tulèvaá beè uu dénè ọ̀và, vaá bà gbá fùl Mii Mii Peneá. 2Dénè ọ̀và beè gbaa ló Mózìs tení dú ló gè logá m bù deeá nè m peneá. 3Ba beè gbá dé t̃ẽ̀ènè íb gyã́á e a aa bá Bàrì 4vaá õna gé t̃ẽ̀ènè íb múú e a aa bá Bàrì. Ba beè ṍ múú e a géè ọ́ví aa gbàà dem e Bàrì beè nèva kọ á bììàva nvéeá, vaá demá beè Kráìst. 5Sõò náa kal ló bée kọ vó, dùm gbele tõ̀ò ọ̀và náa è leemá Bàrì, naa ní e ba è ugá gbẹa boo kpáá bàlà ólá. 6Kátogóí, dénè gbò nuí beè naaá kọ bé à dú nu dòmà bá nè beele gè ãanéi kọ é gá ié tàn nyòòmà pọ́lọ́ nu belí bé e baala è ié naaá, 7à bè ge kumí sĩ́ kẽ nè gbò ńbàlì e bà náàmà bá, dì belí bé e sìgà ọ̀và beè naa. Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ, “Gbòa beè naa nàà nu de zọ̀ vaá bìlà pọ́lọ́ bìlà bil.” 8Beele née é kúná gã̀ belí bé e sìgà ọ̀và beè naa, vaá bàà tub nè òb nè àlàbà bóó nè òb tub (23,000) ọ̀và à ú t̃ẽ̀ènè deeá naa. 9Beele née é doà Kráìst belí bé e sìgà ọ̀và beè naa, vaá naanà à domígiva fẹ́ naaá. 10Beele née é nuumí bel belí bé e sìgà ọ̀và beè naa vaá nyómá tóm, e a gé lẹẹlà bel ló ú, à fẹ́va naaá. 11Dénè gbò nuí beè lẹ̀ẹ̀àva ló kọ bé à dú nu dòmà bá nè dõòna gbò, vaá ba beè emí gbẹẹ́ kẽ kọ bé à dú nu dùùlà bá deè tṍ nè beele. Boo bée kọ tṍó e beele dìi dú tà tṍó. 12Boo bée vó, kọ̀láá nen e a íe bùlà kọ ẹlẹ a élàè agàlàè á palà ge ọẹ dẽe mè á di vó à dọ. 13Kọ̀láá íb ẹ̀bmà e o ni ténii bá dú íb ní e gbò nen ólò tení bá. Sõò Bàrì bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo, vaá náa é sọ tọ deè kọ ó tenii bá ẹ̀bmà e a elíi kói. À é néi kói e a é náa kọ ó láá ĩimai, vaá náa kọ ó monii èèlè e o é ténii aamaí bá. 14Vóá à naa, pá nà kóò e m vulè, kpoolai ló lọlii ló gè kúmí sĩ́ kẽ nè gbò ńbàlì e bà náàmà bá. 15M̀ ló bel nèi dì belí gbò e bà nyímá nu. Boolo ẹvii m bel e m gé lóí. 16É gbag e e ólò õá Bàrì zaa boo m tãàga ló vaá tú ṍmá míí boo tṍó e e gé dé gyã́á Dõòa, é kọ tṍó e e gé ṍ míí m̄á, née gé dõonà mii Kráìst? Vaá fétúlú e e ólò dèa, é kọ tṍó e e gé déá, née gé dõonà nom kpá ló Kráìst? 17Náa kal ló bée kọ è bọọ gã́ bug, dénè bẹ̀ì t̃ẽ̀ènè kà belí ene kà nom kpá ló, boo bée kọ è ólò dõ̀ònà t̃ẽ̀ènè kpò fétúlú. 18Ni zẹ́ẹ́ ẹvii nu e pá Ízràẹ̀l ólò naaí: Gbò e bà dé nu e a dú ló nu e ba è vaamá gyọ́ọ nè Bàrì boo gbani, zọ Bàrì gbaa ló dú t̃ẽ̀ènè kà. 19É kọ m̀ gé kọ́ ńbàlì e bà náàmà bá à bè gyã́á e bà váámá gyọ́ọ nèe íe nu e bà kọ̀là? 20Níì vó nì! Nu e m gé kọ́ kọ̀là kọ gbò e bà náa nyímá ló Bàrì ólò vaalá gyọ́ọ nè zọ, níì Bàrì nì. Vaá ním̄ gbĩ́ ge kọ ó gbáái ló zọ dúi t̃ẽ̀ènè kà. 21Nóo gé láá õi míí Dõò vaá ò ṍnai gé míí zọ. Nóo gé láá déi gyã́á Dõò vaá ò dénai gé gyã́á zọ. 22Sẹ̀ è gbĩ́i ge naa ní e Dõò é bẹ́ nyíe? É kọ kói di ló beele èl ẹlẹ? 23Bà kọ, “È di pọ́ì ge naa kọ̀láá íb sĩ́ nu.” À dú kà kà naa vó, sõò dénè nu náa dọ bélè. È di pọ́ì ge naa kọ̀láá íb sĩ́ nu, sõò níì dénè nu ní e a é nveè bá nè nen é nì. 24Tọ́ọ̀ nen á gá naa áá ńlẹ lee ló, sõò á naa nu e a é lééná gé ló dõòna nen. 25Ò di pọ́ì ge bà kọ̀láá íb nom e bà gé oo kè ki, ó gá zẹẹ́ bĩiná kĩ e a dú kọ bé ò kálá bà, kọ bé náa tãagéni nyíe. 26Boo bée kọ Kpá Káí kọ, “Kunu kẽ nè dénè nu e a dìé boo ní Dõò.” 27Be nen e bè náa dẹlẹ nyíe boo Kráìst kólni kyáà vaá ò sì, dé kọ̀láá íb sĩ́ nu e a nèni kọ ó dè. Ó gá zẹ́ẹ́ bĩináe kĩ e a tú lọl kọ bé ò kálá dè, mè á di vó à tãagéni nyíe. 28Sõò be nen kol bée nèni kọ̀ ba beè tú gyã́áá vaamá gyọ́ọ nè zọ, ó gá dè, kọ bé náa tãage nyíe nen e a è kòl bée nèniá-- 29níì ńlo nyíe nì, sõò ní na nená. Ò é láá bĩinám̄ kọ, “À é náà vaá dõòna nen kpeg ńda ge di pọ́ì e? 30Be nda ṍá Bàrì zaa boo gyã́á e nda déè, à é tení náà vaá dõòna nen bẽ́gèm̄ bel ló gyã́á e nda beè ṍá Bàrì zaa booá é?” 31Vóá à naa, kọ̀láá íb nu e o gé náanii, kà bè ò gé déi nu à bè ò gé ṍi nu, naanii m sĩ́ deè e a é nvèè ka ló Bàrì. 32Tõonii m dùm e bè náa é tãage pá Júù, à bè gbò e bè níì pá Júù nì, à bè bõ̀òna ló Bàrì. 33Tõonii dì belí bé e nda tõo naaí: Nda ólò gbĩ́ gè naa nu e a é léé ló dénè nen m kọ̀láá kà nu e nda gé náa, níì ge gbĩ́ gè naa áá ńda lee ló nì, sõò lee ló dénè nen, kọ bé bà duuà.

will be added

X\