TITO 3

1Ko na kauringia am aomata bwa a na aan-taeka irouia ueea ma taan tau-taeka, ao a na ongeaaba ma n tauraoi nakoni karaoani mwakuri aika a raraoi ni kabane; 2a na tai taetae ni kabuaakaka temanna, a na tai unun, a na taotaon nanoia, a na kaota te aro n nimamannei ni kabanea nakoia aomata ni kabaneia. 3Bwa ti bon nanobaba naba ngaira ngkoa, ao ti aki ongeaaba; ti burebureaki ao ti toronaki n naano nako ni kaibwabwaru ma baika ti na kakukureiaki iai ni kabane ara bongi ni maiu, ni karaoan te buaakaka ma bwainan te bakantang; ao ti ribaaki irouia aomata, ao ngaira ti ribaia aomata. 4Ma ngke e kaotaki ana atataiaomata ma tangiraia aomata iroun te Atua ae ara Tia Kamaiu, 5ao ti a kamaiuaki irouna, tiaki ibukini mwakuri aika ti a tia ni karaoi ngke ti kani karaoa nanon te Atua, ma ibukin oin nanona n nanoanga; are E kamaiura iai ri nanon te tebotebo ni kaitiaki n te ran are e reitaki ma te manga-bungiaki, ao n ana mwakuri te Taamnei are e Raoiroi ni manga-kaboouan te maiu. 6E nurakina ni kabatiaa te Taamnei are e Raoiroi i aora te Atua iroun Iesu Kristo are ara Tia Kamaiu, 7bwa a aonga n reke reitakira ma te Atua n ana akoi, ao e na reke bwa ara bwai te maiu are e aki toki are ti kaantaningaia. 8E koaua te taeka aei. I tangiriko bwa ko na karokoraoa aron taekinani baikai, bwa a aonga akana onimakina te Atua n tarataraiia bwa a na kaakaraoi mwakuri aika a raraoi, aika a raoiroi ma ni boongana i bukiia aomata. 9Ma ko na kararoako man taian titiraki ni baba, ma taiani kateiriki, ma unra, ma kauntaeka i aon taekan te Tua, bwa akea manenaia ao akea naba uaaia. 10Ao ibukin te aomata ae e karika te i raraaure n iango irouia aomata, ko na aki manga tabe ma ngaia ngkana ko a tia ni kauoua reireiana; 11ngkai ko a ataia bwa te aomata anne e aki eti arona, ao ana bure a kakoauaa arona nakoina bwa e kaairua. 12Ngkana I kanakoa Aretema nakoim, ke tao Tukiko, ao ko na bareiko ni kawarai i Nikobori; bwa I a tia ni baaireia bwa N na kabanea bongin te aumeaang iai. 13Ko na buoka Tena are te rooia ma Aboro, bwa a aonga ni waekoa ni mwananga, ao taraia bwa a na akea te bae a na kainnanoia. 14A reireiaki ara aomata bwa a na kaakaraoi mwakuri aika a raraoi, bwa a aonga ni buoki kain nano aika a riai, ao n te aro aei a boongana iai aia tai. 15A bbane ni kamauriko aomata aikaa mena irou. Ko na anga ara kamauri nakoia ake a tangiriira n te onimaki. E na mena te aakoaki iroumi ni kabaneingkami.


Copyright
Learn More

will be added

X\