TITO 2

1Ma ngkoe, ko na taekini baika kanoan te reirei ni koaua. 2Ko na taetae n reireiia unimwaane bwa a na tauu baangiia, a na tauu bwaai ma nanoia, a na iango raoi, a na nako raoi n aia onimaki, ma aia tangira, ao n aia taotaonaki n nano. 3Ao ai aroia naba unaine, ko na taetae n reireiia bwa a na bwaina te maiu ae iai karinean te Atua iai; a na tai winanti, a na tai toronaki n te kamanging; ma a na riki bwataan reirei baika a raraoi: 4bwa a na reireiia ateiaine bwa a na tangiriia buia, ao bwa a na tangiriia naba natia; 5a na iango raoi, a na itiaki, a na mwamwakuri ni mwengaia, a na raoiroi aroia nakoia aomata, ao a na aan-taeka irouia oini buia, bwa e kaawa ni kabuakaki ana taeka te Atua. 6Ao ai arona naba bwa ko na kauungai nanoia rorobuaka bwa a na iango raoi. 7Ko na kaotiko ni bwaai ni kabane bwa te banna ni kakairi n arom ni mwakuri aika a raoiroi; ko na bwaina te eti ma te nano ni koaua ngkana ko anga reirei, 8ao kamanenaai taeka aika oin taeka aika a na aki konaaki ni kabuaakakaaki; bwa e aonga ni maamaa te kairiribai iai, ngkai akea te bae e buaakaka ae e na taekiniira iai. 9A na aan-taeka tooro irouia aia toka ao a na kakukureiia ni bwaai ni kabane; a na tai kauntaeka nakoia; 10ke n iraei aia bwai; ma a na kaotiia bwa iai onimakinaia ni koaua, ao n te aro aei a katamaaroaa te reirei I bukin taekan te Atua are ara Tia Kamaiu n aroia nako. 11Bwa E a tia te Atua ni kaota ana aakoi ibukini kamaiuaia aomata ni kabaneia. 12Te aakoi anne are e reireira bwa ti na rawa nakon te maiu are akea karinean te Atua iai ma te maiu n tangiri bwain aon te aba, ao ti na bwaina te maiu n iango raoi, ae te maiu ae e karaoa nanon te Atua ma n i raorao ma Ngaia n te aonnaba aei, 13ngkai ti tataningaa te bongi ni kabwaia are ti kaantaningaia bwa e na roko ngkana e kaoti mimitongin Atuara ae kakannato ma te Tia Kamaiu are Iesu Kristo, 14are E anga Ngaia i bukira, bwa E aonga ni kainaomataira man te buaakaka ni kabanea, ao E aonga ni kaitiakira bwa aomata aika ana aomata n ti Ngaia, aika iai nanoia ae e korakora ni kani karaoi mwakuri aika a raraoi. 15Ko na taekini baikai, ao ko na kauungaiia ma ni boaiia am aomata ni mwaakan nakoam. E na tai kaakeaa boongam temanna.


Copyright
Learn More

will be added

X\