TITO 1

1Ngai ae Bwauro, ana toro te Atua, ao ana tia tuatua Iesu Kristo, ibukin aia onimaki ake a rineaki iroun te Atua, ma ataakin te koaua n te Aro ni Kristian, 2ibukini kaantaningaan te maiu are e aki toki, are E taku 433 te Atua ngke a tuai ni karikaki bwaai, bwa E na angania aomata; ao bon te Atua Ngaia ae e aki konaa ni kewe, 3ma ngke e roko taina ae e riai, ao E kaota ana taeka n te Rongorongo are I mwiokoaki iai, ao I tataekinna n ai aron tuangau iroun te Atua are ara Tia Kamaiu; 4nakon Tito, ae natiu ni koaua n te onimaki are ti buokanibwai iai: am bwai te aakoaki ma te raoiroi mai iroun te Atua ae te Tama ma Kristo Iesu are ara Tia Kamaiu. 5I katikuko i Kirete ibukin aei, bwa ko na kaeti baike a tuai n tia, ao bwa ko na rineiia naba unimwaane n ekaretia ni kaawa nako, n ai aron are I tuangko ngkoa. 6Te unimwa ane e riai n te aomata ae akea kabuaakakaana; e na ti temanna buuna ao taan onimaki natina aika akea irouia te maiu-buaka ke te maiu n aki-ongeaaba. 7Bwa te mataniwi n te ekaretia, ngkai ana touati te Atua ngaia, ao e riai n akea kabuaakakaana. E na tai bwabwaotinia aomata, e na tai kakai un, e na tai mamanging, e na tai kakai oro, ao e na tai kani bwaibwai n te aro ae e aki riai; 8ma e na aakoakoiia iruwa, e na tangira te raoiroi, e na iango raoi, e na bwaabwaina te eti, e na katabua maiuna nakon te Atua, ao e na taona nanona mani baika e tangiri te rabwata; 9e na taua ni kamatoaa te taeka are iai onimakinana are e reireiaki iai, bwa e aonga ni konaa ni kauungaia aomata n te reirei ni koaua, ma ni kaoti aia kaairua te koraki akana ekia nako. 10Bwa a mwaiti aomata aika a rawa ni kani kairaki, aika taani bwarantiko ma taani bureburea te aba; ao mwaitin te koraki anne boni kaain te koroberoaki. 11E riai bwa a na kainaki wiia te koraki aei, aika aomata aika a kabane kaain utu nako n aki karauiia n aia reirei aika a aki riai n anga; ma a anga ibukin te kani bwaibwai n te aro ae aki riai. 12E taku raoia temanna, ae bon aia buraabeti, A aki toki ni bwaina te kewe I-Kirete, boni maan ni kaakang aika a aki manana, ao te koraki ni buabeka aika a aki mwamwakuri. 13E koaua te taeka aei. Ma ngaia ae ko na boaiia n te aro ae e matoatoa, bwa a aonga n onimaki ni koaua, 14ao a aki manga katabeia ma karaki nikawai aika a oteaki aika aia karaki I-Iutaia, ma aia tua aomata aika a ribaa te koaua. 15A bane n itiaki bwaai nakoia akana itiaki; ma akea te bwai ae e itiaki nakoia akana kamwaraa ibukin aia bure ma akana aki onimaki, bwa a uaia ni kamwaraa nanoia ma mataniwiin nanoia. 16A taku bwa a ataa te Atua; ma a kaakeaan aia mwakuri nako. A bati n ribaaki, ao a aki ongeaaba, ao a aki tau nakoni mwakuri aika a raraoi ni kabane.

will be added

X\