ROM 9

1I atonga te koaua; I aki kewe ibukina bwa ana aomata Kristo ngai, ao e buokai mataniwiin nanou are e kairaki iroun te Taamnei are e Raoiroi, ni kakoauaai naba bwa I aki kewe: 2bwa e bati rawaawatau ma korakain nanou ae e aki konaa n toki. 3Ao e bia reke kaiu, ma ni karaureaki ma Kristo i bukiia tariu ake au buu n te katei n aomata; 4ake Iteraera, ake a tabekaki iroun te Atua bwa natina, ake E kaota mimitongina nakoia, ao E karaoi taiani booraraoi ma ngaiia; E anganiia te Tua, ao e reeke irouia te aro n taromaurini koaua, ma taeka n akoi, 5ao a riki mai irouia bakatibu; ao Kristo, ngkai bon te aomata Ngaia, boni kaain aia bootanaomata. Ao te Atua are e tau-taeka i aoni bwaai ni kabane, ana bwai te neboaki n aki toki. Amene. 6Tiaki bwa aongkoa iai aki nako raoin te taeka n akoi; e a tia ni koro nanona, bwa tiaki Iteraera ni kabaneia aika ana aomata ni koaua te Atua; 7ao ana kariki Aberaam tiaki naba natin te Atua ngaiia ni kabaneia, bwa E kaangai te Atua nakon Aberaam, A na atongaki ana kariki Itaaka bwa am kariki. 8Na nona ngkanne bwa naati ake a bungiaki n te rabwata tiaki natin te Atua; ma naati ake a bungiaki bwa kakoroan nanon te taeka n aakoi a atongaki bwa ana kariki ni koaua Aberaam. 9Bwa aei te taeka n akoi: N te tai naba aei ao N na roko ao e na reke natin Tara te mwaane. 10Ao tiaki ti ngaia, ma e riki naba ae aron aei nakon Rebeka ngke e bikoukou iroun temanna, are Itaaka are ara bakatibu; 11bwa ngke a tuai ni bungiaki natina, ngke a tuai ni karaoa ae e raoiroi ke ae e buaakaka, ao e kaangai te taeka nakoina, E na toro te karimoa iroun te karimwi. E taekina aei bwa e na kaotaki iai arona n rinea te nati ae temanna bwa e nako man oin ana kaantaninga; 12ma ngaia are ana rinerine te Atua e nako man arona ni weewete ao tiaki man te mwakuri are a karaoia. 13N ai aron are e koreaki ni kaangai: I tangira Iakobwa, ma I ribaa Etau. 14Ao tera ngkanne ae ti na taekinna? E aki eti aron te Atua? Tiaki ngaia anne! 15Bwa E kaangai nakoni Mote, N na aakoa ane I kan aakoia, ao N na nanoangaaea ane I kan nanoangaia. 16Ma ngaia ae ana rinerine te Atua e boboto i aon ti nanona n nanoanga, ma tiaki i aon aron te aomata bwa tera are e tangiria ke e karaoia. 17Bwa E kaangai te Atua nakoni Bwarao n te Baibara, I karikiko n uea ibukin aei: bwa N na kaota mwaakau iroum, ao bwa e aonga n ataaki arau i aonnaba ni bane. 18Ma ngaia ae E nanoangaea ae E kan nanoangaia te Atua, ao E kamatoatoaa nanon ane E kani kamatoatoaa. 19Ane ko na titirakinai iai ngkanne ni kaangai, Ao e aera te Atua ngkae E aki toki ni kakaaea kaairuan te aomata? Bwa antai ae e tuuka nanona? 20Nao! Antai ngkoe bwa ko na kaekaa te Atua? Iai riain te bwai ae e karaoaki man te bokaboka bwa e na kaekaa te aomata are e karaoia ni kaangai, E aera ngkai ko karaoai n arou aei? 21Akea ana riai te tia karaoi bwaai man te bokaboka bwa e na karaoa te boora ae e katamaaroaaki ma te boora ae akea katamaaroaana man ti teuana te bwariko ni bokaboka? 22Ao bon ti te bo naba ma are E a tia ni karaoia te Atua. E kani kaota unna ma mwaakana n ekiia nako ake a bon riai mateia. Ma E aki, bwa te bae E karaoia E taotaona nanona nakoia, 23n arona ngke E kaota aron neboakina ngke E nanoangaiia aomata ake E a tia n rineiia bwa a na reke naba tibwangaia n neboakina. 24Bwa I-Iutaia ngaira ke tiaki, ma boni ngaira te koraki ake a weteaki; 25n ai aron ana taeka are e kaangai n te boki are Otea: N na atongiia ake tiaki au aomata bwa au aomata; Ao are e aki tangiraki bwa e tangiraki. 26Ao n te tabo are e taekinaki iai ae e kaangai nakoia: Tiaki au aomata ngkami; ao a na atongaki naba iai bwa natin te Atua ae e maiu. 27Ao Itaia e taekiniia Iteraera ni kaangai, Ai aron tanon te bike i rarikin taari mwaitiia natin Iteraera, ma ti tabeman mai buakoia aika a na kamaiuaki; 28bwa ane E na karaoa nako aon te aba te baere E a tia ni motikia bwa E na karaoia. 29Ao e taku naba Itaia, Ngke arona bwa te Uea are Moan te Mwaaka. E aki kamaiuiia tabemwaang mai buakoia ara koraki, ao ti na kaman tia ni kamaunaaki, n ai aroni kaawa ake Totom ma Komora. 30Ao tera ae ti na taekinna ngkanne? Bon aei: bwa aomata aika tiaki I-Iutaia, aika akea aia kekeiaki ni kaeti aroia n reitaki ma te Atua, a kunea bwa e konaa n reke irouia kaetan aroia n reitaki ma Ngaia n te onimaki; 31ma te bootanaomata ae Iteraera, ake a ukoukora te tua are e na kaeta aroia n reitaki ma te Atua, e bon tuai n reke irouia. 32Bwa e aera? I bukina bwa a aki kataia ni karekea ni kawain te onimaki, ma a kataia ni karaoia ri nanon te tua. A reke waeia n te atiibu ni katatatata ao a tatanako iai; 33n ai aron are e koreaki ni kaangai: Noria, I kawenea i Tion te atiibu ae a na reke waeia iai aomata, ao a na bwaka; ao ane e onimakinna ao e na aki kamaamaeaki.


Copyright
Learn More

will be added

X\