ROM 8

1Ma ngaia ae akea te moti ni kabuaakakaia akana mena i nanoni Kristo Iesu. 2Bwa ana tua te Taamnei, are e karekea te maiu nakoira i nanoni Kristo Iesu, e kainaomataai man ana tua te bure ma te mate. 3Bwa te bae e aki konaa ni karaoia te Tua ngke e mamaara ibukin te rabwata, ao E karaoia te Atua: bwa E kanakoa bon Natina ma rabwatana ae ai aron rabwatara ae e buubure, bwa E na motika taekan te bure ae n te rabwata ni kabuaakakaa, ao bwa E na kamauna te bure. 4Bwa e aonga ni karaoaki nanon te Tua iroura ngaira aika ti maiu n aron nanon te Taamnei, ma tiaki n aron nanon te rabwata. 5Bwa te koraki aika a maiu n aron nanon te rabwata a kairaki aia iango n nanon te rabwata, ma te koraki aika a maiu n aron nanon te Taamnei a kairaki aia iango n nanon te Taamnei. 6Bwa nanon te rabwata bon te mate, ma nanon te Taamnei bon te maiu ao te raoi. 7Bwa nanon te rabwata bon te ribaa te Atua, bwa e aki mena i aan ana tua te Atua, ao e bon aki kona; 8ao a aki konaa ni kakukureia te Atua akana maiu n aron nanon te rabwata. 9Bwa kam aki maiu n aron nanon te rabwata, ma kam maiu n aron nanon te Taamnei ngkae E maeka i nanomi Taamnein te Atua. Ao ngkana akea Taamneini Kristo iroun te aomata, ao tiaki ana aomata. 10Ao ngkana E mena Kristo i nanomi, ao e mate te rabwata ibukin te bure; ma te maiu boni mai iroun te Taamnei ibukina bwa a a tia ni kaetaki aromi n reitaki ma te Atua. 11Ma ngkana E maeka i nanomi Taamnein Teuare e manga kamaiua Iesu mai buakoia maate, ao te Atua are e kamaiua Kristo Iesu mai buakoia maate E na kamaiu naba rabwatami aika a maamate irouin Taamneina ane e maeka i nanomi. 12Ma ngaia aei, tariu, ti aki bae n te rabwata, n ira nanona ni maiura; 13bwa ngkana kam ira nanona ni maiumi, ao ane kam na mate; ma ngkana kam katoki aromi aika a buaakaka n ana buobuoki te Taamnei, ao kam na maiu. 14Bwa akana kairaki iroun Taamnein te Atua ao bon natin te Atua. 15Bwa te Taamnei are kam anganaki E aki karikiingkami bwa tooro, ao E aki karika te maaku i nanomi; ma kam anganaki te Taamnei ae e natinaki te aba irouna, ao ae ti a konaa irouna ni kaangai iai: Abwa Tamara. 16Ao te Taamnei aei E ibuobuoki ma taamneira ni kaotiotira bwa natin te Atua ngaira; 17ao ngkana natina ngaira, ao bon taani bwaibwai naba ngaira-taani bwaibwai iroun te Atua, ao taan uaia ni bwaibwai naba ma Kristo; bwa ngkai ti bwainikiriinaki ma Ngaia, ao ti na neboaki naba ma Ngaia. 18Bwa I kakoauaa bwa a aki konaa ni kabootauaki taiani bwainikiriinaki aika a reke nakoira ni boong aikai ma te neboaki are e nang kaotaki nakoira. 19Bwa bwaai ni kabane aika a karikaki a tiku ma te ingainga ni kakaantaninga te Atua are E na kaotia bwa antai aika bon natina. 20Bwa bwaai ni kabane aika a karikaki a bane ni kaakiaki taekaia i aan te aki-nako-raoi, tiaki n oin nanoia, ma n nanon Teuare e kaakiia i aana, ma te kaantaninga i bukiia, 21bwa a na kainaomataaki man te mka are a na bane n roko iai, ao a na karekea te aro n inaomata ae akea n ai arona are aia bwai natin te Atua. 22Bwa ti atai baika a karikaki bwa a bane n teimatoa ni karokoa ngkai ni ngirangira ma n ariri ni maraki, kaanga ai aron te aine are e nangi bung. 23Ma tiaki ti baika a karikaki ae e reke aei irouia, bwa ngaira naba, aika iai iroura te Taamnei are te moanibwai n ana bwai n tituaraoi te Atua: ti ngirangira i nanora ni kaantaninga te natinaki ao kainaomataan rabwatara ni kabane. 24Bwa ti kamaiuaki n te kaantaninga; ma ngkana ti noora are ti kaantaningaia ao bon tiaki te kaantaninga; bwa e aera te aomata ngkae e na kaantaninga te bae e nooria? 25Ma ngkana ti kaataninga te bae ti tuai n nooria, ao ti kakariariaa ma te taotaonaki n nano. 26Ao ai aron naba te Taamnei bwa E buobuokiira ni mamaarara: bwa ti aki ataa arora n tataro ae e riai, ma E buubuti te Taamnei i bukira ni ngirangira aika a aki konaaki n atongaki aroia. 27Ao te Atua are e noori nanoia aomata ni kabaneia E ataa nanon te Taamnei, ibukina bwa E buubuti i bukiia ake a itiaki n aron nanon te Atua. 28Ao ti ataia bwa ni bwaai ni kabane, ao E mwamwakuri te Atua ibukin te raoiroi ao i bukiia te koraki ake a tangiria ake E a tia ni weteiia nakon ana kaantaninga. 29Bwa te koraki ake E a kaman rineiia ngkoa, E a kamani baaireiia naba bwa a na riki ni katootoonga Natina, bwa E aonga n riki bwa te karimoa i buakoia taari aika a bati. 30Ao E weteiia naba ake E a kamani baaireiia; ao ake E weteiia E kaeti naba aroia n reitaki ma Ngaia; ao ake E kaeti aroia n reitaki ma Ngaia, E neboiia naba. 31Ao tera ngkanne ae ti na taekinna ibukini baikai? Ngkana raora te Atua, ao antai ae e konaa n ekira nako? 32Teuare e aki taua ae bon Natina, ma E anga i bukira ni kabaneira, ao E na iranna n aki anganiira bwaai n aakoi ni kabane ma Ngaia? 33Antai ae iai ana taeka ni bukiniia akana rineaki iroun te Atua? Bon te Atua ae e kaetiia. 34Ao antai ae e na kabureia? Kristo Iesu boni Ngaia are e mate, are E a manga maiu mai buakoia maate, ao are E mena naba i angaatain te Atua ni bubuubuti i bukira. 35Antai ae e na karaaureiira ma tangirara irouni Kristo? Te rawaawata, ke te maraki, ke te bwainikiriinaki, ke te rongo, ke te aki-kunnikaiaki, ke te kabuanibwai, ke te kamateaki? 36N ai aron are e koreaki ni kaangai: Ti tiringaki i bukim ni kabongnga; Ti atongaki bwa tiibu aika a nangi tiringaki bwa karea. 37Ma moan te tokanikai ngaira i aoni baikai ni kabane iroun Teuare e tangiriira. 38Bwa I boni koaua bwa e aki konaa te mate, ke te maiu, ke anera, ke baika iai mwaakaia ma aroia n tau-taeka i karawa, ke bwaai aika a boou, ke baika a na roko, 39ke te rietaata, ke te rinano, ao e aki konaa naba te bwai teuana ae e karikaki, ni karaaureiira ma tangirara iroun te Atua, are i nanoni Kristo Iesu are ara Uea.


Copyright
Learn More

will be added

X\