ROM 7

1Kam aki ataia, tariu-bwa I taetae nakoia ake a ataa te tua-bwa e tau-taeka te tua i aon te aomata ni kabanea ana bongi ni maiu? 2N ai aron aei: bwa te aine ae iai buuna e kabaeaki n te tua nakoni buuna ni kabanea ana bongi ni maiu buuna; ma ngkana e mate buuna, ao e kainaomataaki man te tua are e kabaeaki iai ma buuna. 3Ma ngaia aei, bwa ngkana e mare ma te mwaane temanna, ngkae e maiu buuna, ao e na atongaki bwa te aine ae e wene ni bure; ma ngkana e mate buuna, ao e inaomata man te tua arei, ao tiaki te tia wene ni bure ngaia ngkana e a manga mare ma te mwaane temanna. 4Ao ai aromi naba, tariu, bwa kam mate naba nakon te Tua ngkai bwain rabwatani Kristo ngkami; bwa kam aonga n riki bwa ana bwai Temanna, are Teuare e kamaiuaki mai buakoia maate, bwa ti aonga ni boongana iroun te Atua. 5Bwa ngke ti maiu n iri nanon rabwatara, ao a mwamwakuri i nanoni bwain rabwatara naano aika a kani kaakaraoa te bure, aika naano aika a bwebwe rake ngkai iai te Tua; ao a kariki uaa aika ana bwai te mate. 6Ma ngkai ti a nako mai aan te Tua, ao akea i aora mwaakan te baere ti tauaki iai ngkoa; ma ngaia are ti a aki toronaki n te tua nikawai are koreaki, ma ti a toronaki n te maiu ae e boou are mai iroun te Taamnei. 7Ao tera ngkanne ae ti na taekinna? Te bure te Tua? Bon tiaki. Ma I aki bure ngke akea te Tua: bwa I aki ataa te mataai, ngke e aki kaangai te Tua, Ko na tai mataai. 8Ma te bure, ngke e reke ana tai, ao e kariki i nanou taiani mataai; ao e karaoa aei ri nanon taekan te Tua. bwa ngke akea te Tua, ao akea te bae e konaa ni karaoia te bure. 9I maiu ngkoa ngke akea te Tua; ma ngke e roko ana Taeka te Atua n te Tua, ao e a manga maiu te bure, 10ao ngai I mate; ao te Tua are e na uota te maiu, ao e uota te mate nakoiu. 11Bwa te bure, ngke e reke ana tai, ao e burebureai n taekan te Tua, ao e kamateai iai. 12Ma ngaia ae e tabu te Tua, ao e tabu naba ana taeka te Atua are iai, ao e eti ma n raoiroi. 13E konaa ngkanne te bae e raoiroi ni karekea ae N na mate iai? E bon aki. Ana mwakuri te bure aei: e karekea ae N na mate iai ni kamanenaan te bae e raoiroi, bwa e aonga ni kaotaki arona bwa bon te bure ni koaua; ao tokina e a riki ni buaakaka riki arona n ana taeka te Atua are n te Tua. 14Ao ti ataia bwa te Tua boni mai iroun te Atua, ma bon te rabwata ngai, ae e kabooaki bwa ana toro te bure. 15Bwa I aki atai nanoni baika I karaoi: bwa ae I kani karaoia ao I aki karaoia, ao ae I ribaia ao I karaoia. 16Ma ngkana I karaoa ae I aki kani karaoia, ao I kakoauaa iai bwa e raoiroi te Tua: 17ma tiaki ngai ngkai ae I karaoia, ma e karaoia te bure ae e maeka i nanou. 18Bwa I ataa te raoiroi bwa e aki maeka i nanou, ae i nanon rabwatau; bwa e boni ngae ngke iai i nanou kani karaoan te raoiroi, ma I aki konaa ni karaoia. 19Bwa te raoiroi ae I kani karaoia ao I aki karaoia; ma te buaakaka ae I aki kani karaoia ao I karaoia. 20Ma ngkana I karaoa ae I aki kani karaoia, ao ai tiaki ngai ae I karaoia, ma e karaoia te bure ae e maeka i nanou. 21I a kunea ngkanne te tua aei: bwa ngkana I kani karaoa ae e raoiroi, ao iai naba i nanou te kani karaoa ae e buaakaka. 22Bwa e on nanou n te kukurei n ana Tua te Atua; 23ma I noora te tua ae e kaokoro ae e mwakuri i nanoni bwain rabwatau, ae te tua ae e buakana tuan nanou, ao e tauai bwa te bure ngai nakon tuan te bure ae i nanoni bwain rabwatau. 24Te aomata ae e kananoanga ngai! Ai antai ae e na kamaiuai man te rabwata aei ae e uotai nakon te mate? 25E na katituaraoaki te Atua iroun Iesu Kristo are ara Uea! Ma ngaia ae aio ngkanne arou: bwa I toro iroun ana tua te Atua n nanou, ao rabwatau e toro iroun ana tua te bure.


Copyright
Learn More

will be added

X\