ROM 6

1Ao tera ngkanne ae ti na taekinna? Ti na bure nako naba bwa e aonga ni mwaiti iai te akoi? 2Ti na aki. Ti a tia ni mate nakon te bure, ao ti na kanga ni manga maiu i nanona? 3Kam aki ataira ngaira aika ti bwaabetitooaki nako nanoni Kristo Iesu bwa ti bwaabetitooaki nako nanoni matena? 4Ma ngaia ae ti taunaki ma Ngaia ni bwaabetitooakira nako nanon te mate; bwa aron Iesu ngke E a manga kamaiuaki mai buakoia maate ni mwaakan te Tama, ao ngaira naba ti na nakonako i nanon te maiu ae e boou. 5Bwa ngke ti rikirake ni katiteuanaaki ma Ngaia ni katootoongani matena, ao ai arona naba, bwa ti na rikirake ni katiteuanaaki ma Ngaia ni katootoongani manga-maiuna. 6Bwa ti ataa aei: bwa e tauraki aomatara nikawai i aon te kaibangaki ma Ngaia, bwa e aonga ni kamaunaaki te rabwata ae e bure, bwa ti na aki manga toronaki n te bure. 7Bwa ane e mate, ao e kainaomataaki mani mwaakan te bure. 8Ao ngkana ti mate ma Kristo, ao ti kakoauaa bwa ti na boni manga maiu naba ma Ngaia, 9ngkai ti ataa Kristo bwa E aki manga mate ngkae E a tia ni manga maiu mai buakoia maate-e aki manga mwaaka te mate i aona. 10Bwa ngke E mate, ao E mate ti teuana te tai nakon te bure; ma ngkae E maiu, ao E maiu ibukin te Atua. 11Ao ai aromi naba, kam na iangoingkami bwa kam mate nakon te bure, ma kam maiu ibukin te Atua i nanoni Kristo Iesu. 12Ma ngaia ae tai kauea te bure i nanon rabwatami aika a maamate, n ongo iroun aia kaibwabwaru; 13ao tai angan te bure bwain rabwatami, bwa a na kaboonganaaki ibukini kaantaninga aika a buaakaka; ma kam na anga ngkami nakon te Atua bwa ai aroia aika a maiu mai buakoia maate, ao bwain rabwatami bwa a na kaboonganaaki ibukini karaoan te eti. 14Bwa e na aki uea te bure i aomi; bwa kam aki mena i aan te tua, ma kam mena i aan te akoi. 15Tera ngkanne? Ti na bure, ngkai ti aki mena i aan te tua, ma ti mena i aan te akoi? Ti na aki. 16Kam aki ataia bwa ane kam anga ngkami nakoina bwa ana toro n ongeaaba irouna, ao bon ana toro iai ngkami ngkai kam ongeaaba irouna, bwa tao te bure are e mate te aba iai, ke tao te ongeaaba are e reke maiai kaetan arora n reitaki ma te Atua? 17Ma E na katituaraoaki te Atua, bwa ngke ana toro te bure ngkami, ma kam a tia ni kaaki i nanomi taiani koaua n reirei ake kam a tia n anganaki; 18ao ngke kam kainaomataaki man te bure, ao kam riki bwa tooro ngkami ibukini karaoan te eti. 19I taetae n ai aroia aomata ibukini mamaaran ami atatai; bwa aromi ngke kam anga bwain rabwatami ngkoa bwa kaanga ana toro te kammaira ma te akiako n akea tuami iai, ao ai aromi naba ngkai, bwa kam na anga bwain rabwatami bwa tooro ibukini karaoan te eti, bwa kam aonga n riki bwa ana aomata ni koaua iai te Atua. 20Bwa ngke ana toro te bure ngkami, ao kam aki kabaeaki bwa kam na karaoa nanon te Atua. 21Tera te bae kam karekea ngke kam karaoi ngkoa baike kam maamaa iai ngkai? Bwa tokini baikekei te mate. 22Ma ngkai kam kainaomataaki man te bure, ao kam riki bwa ana toro te Atua, ao iai mwiina nakoimi bwa te riki bwa ana aomata ni koaua te Atua, ao tokina bwa te maiu are e aki toki. 23Bwa boon te bure te mate; ma ana bwai n tituaraoi te Atua te maiu are e aki toki i nanoni Kristo Iesu are ara Uea.

will be added

X\