ROM 5

1Ma ngaia aei, ngkai a kaetaki arora n reitaki ma te Atua n te onimaki, ao e a reke iroura te raoi ma te Atua iroun ara Uea are Iesu Kristo; 2are E a tia ni karekea angara n te onimaki bwa ti na roko i nanon te aakoaki aei, ae ti mena iai ngkai; ao ti kakatonga ni kaantaningaan te neboaki ma te Atua. 3Ao tiaki ti aei, ma ti kakatonga n taian rawaawata aika ti taonaki iai, ngkai ti ataa te rawaawata bwa e karika taotaonan te nano; 4ao taotaonan te nano boni ngaia ae e kaotira bwa ti tokanikai i aon te kataaki, ao te kataaki e karika te kaantaninga; 5ao te kaantaninga e aki kamaamaea te aba, ibukina bwa e a tia ana tangira te Atua n nurakinaki nako nanora iroun te Taamnei are e Raoiroi, are ti a tia n anganaki. 6Bwa ngke ai bon akea te bae ti kona, ao E mate Kristo n taina are e baaireaki i bukira ao i bukiia naba akana buaakaka. 7Bwa e kaangaanga ae e na mate temanna ibukin te aomata ae e kakaonimaki n ira nanon te tua; ma tao e a konaa ni mate ibukin te aomata ae e raoiroi. 8Ma te Atua, E kaota oin ana tangira nakoira n aei: bwa ngke bon taani bure ngaira, ao E mate Kristo i bukira. 9Ma ngaia aei, ngkai a a tia ni kaetaki arora n reitaki ma te Atua ni mateni Kristo, ao ti na kamaiuaki irouna man te reke ni kai ae e na roko. 10Bwa ngke bon ana kairiribai te Atua ngaira, ao ti raoiakinaki ma te Atua ni maten Natina; ao ai bati ra riki ngkai arora ni kamaiuaki ni maiura, ngkai ti a tia n raoiakinaki! 11Ao tiaki ti ngaia, ma ti kakatonga iroun te Atua i nanon ara Uea are Iesu Kristo, are ti karekea mai irouna raoiakinara ngkai. 12Ma ngaia aei, bwa ngkai e roko te bure i aon te aba iroun te aomata ae ti temanna, 13bwa bon iai te bure i aon te aba i mwaain rokon te Tua, ma e aki atongaki bwa te bure ngkana akea te tua. 14Ma e uea te mate mai iroun Atam ni karokoa Mote, ao i aoia naba te koraki ake a bure, e boni ngae ngke e kaokoro aron aia bure ma ana bure Atam, ngke e aki ongeaaba nakon te tua. E reke iroun Atam bannan aron Teuare e nangi roko. 15Ma te aki-ongeaaba nakon te tua bon tiaki ti te bo arona ma te bwai n tituaraoi. Bwa ngkai a bati aika a mate ibukin ana aki-ongeaaba temanna nakon te tua, ao e a mwaiti riki ana aakoi te Atua ma te bwai n tituaraoi are e reke n ana aakoi te Aomata ae ti temanna are Iesu Kristo, nakoia ake a bati. 16Ao iai te kaokoro i marenan te bwai n tituaraoi ma ana bure te aomata ae temanna: bwa i mwiin te bure ae teuana ao e roko te moti ni kabuaakaka; ma i mwiini buure aika a bati ao e roko te bwai n tituaraoi are motikan taekam bwa ko aki bure. 17Ma ngke e uea te mate iroun ae ti temanna ibukin ana bure, ao ai moa ra riki bwa aomata aika a anganaki te aakoaki ae e bati ma te bwai n tituaraoi are kaetan aroia n reitaki ma te Atua, a na korakora n aroia nako iroun ti temanna are Iesu Kristo. 18Ma ngaia aei, ngkai a kabuaakakaaki aomata ni kabaneia ibukin te bure ae ti teuana, ao ai arona naba, bwa a na bane aomata nako ni kainaomataaki ma n anganaki te maiu n te mwakuri ae e raoiroi ae ti teuana. 19Bwa aroia aomata aika a bati ngke a riki n atongaki bwa taani bure n ana aki-ongeaaba te aomata ae ti temanna, ao ai aroia naba aomata aika a bati bwa a na kaetaki aroia n reitaki ma te Atua n ana ongeaaba te aomata ae ti temanna. 20Ma e roko te Tua bwa e aonga ni mwaiti te bure; ma ike e mwaiti iai te bure, ao e a manga mwaiti riki iai te akoi. 21Bwa aron te bure ngke e nooraki arona n uea n te mate, ao ai arona naba bwa e na uea te aakoi ni kaetan arora n reitaki ma te Atua, ao ni kairiira naba nakon te maiu are e aki toki iroun Iesu Kristo are ara Uea. Ao te bure e karokoa te mate, ao a bane n rootaki aomata ni kabaneia n te mate ibukina bwa a bane ni bure.


Copyright
Learn More

will be added

X\