ROM 4

1Ao tera ae ti na taekinna bwa iai iroun Aberaam, are ara bakatibu n te maiu n rabwata? 2Bwa ngke tao e kaetaki arona n reitaki ma te Atua ibukin ana mwakuri, ao bon iai ana bwai ni kamoamoa iai; ma e aki konaa ni kamoamoa i matan te Atua. 3Bwa e kaanga te Baibara? E kaangai, E onimakina te Atua Aberaam, ao e atongaki ana onimaki bwa ngaia ae e reke iai kaetan arona n reitaki ma te Atua. 4E aki atongaki boon te tia mwakuri bwa te bwai n aakoi nakoina, ma e atongaki bwa boona are e riai ni bwaka nakoina ibukin ana mwakuri. 5Ma ane e aki mwakuri, ma e onimakina Teuare e motika taekan te tia bure bwa e aki bure, ao e atongaki ana onimaki bwa ngaia ae e reke iai kaetan arona n reitaki ma te Atua. 6N ai aron naba ana taeka Tawita are e atongnga ibukini kabwaian te aomata are e atongaki ana onimaki bwa ngaia ae e reke iai kaetan arona n reitaki ma te Atua n aki warekaki ana mwakuri; e kaangai ana taeka Tawita: 7A a kabwaia akana kabwaraaki aia buaakaka, akana rabunaki aia bure! 8E a kabwaia te aomata ae e aki tauaki mwiin ana bure iroun te Uea. 9Ti aia bwai akana koroberoaki te kabwaia aei, ke aia bwai akana aki koroberoaki? Bwa ti taku bwa e atongaki ana onimaki Aberaam bwa ngaia ae e reke iai kaetan arona n reitaki ma te Atua. 10Ao e atongaki n te aro ra? Ngke e a tia ni koroberoaki ke ngke e tuai? E aki atongaki ngke e a tia ni koroberoaki, ma e atongaki ngke e tuai. 11Ao e anganaki te kanikina are te koroberoaki, bwa kanikinaaeani kaetan arona n reitaki ma te Atua are e reke irouna n ana onimaki ngke e tuai ni koroberoaki. N te aro aei, ao e riki Aberaam bwa kaanga tamaia akana onimaki ni kabaneia, e aoria ngkana a tuai ni koroberoaki; ao a butimwaaeaki iroun te Atua bwa aomata ngaiia aika a tia ni kaetaki aroia n reitaki ma Ngaia. 12Bon tamaia aomata nako aika a tia ni koroberoaki, tiaki ti ibukin ae a koroberoaki, ma ibukin naba aia onimaki bwa ti te bo ma ana onimaki Aberaam are tamaia ngke e tuai ni koroberoaki. 13Bwa e anganaki te taeka n aakoi Aberaam ma ana kariki are e na riki iai bwa te tia ababa i aonnaba, tiaki n te Tua, ma ibukini kaetan arona n reitaki ma te Atua are e reke n te onimaki. 14Bwa ngkana taan ababa te koraki ake a ongeaaba nakon te Tua, ao ngkanne akea manen te onimaki, ao akea naba boongan ana taeka n aakoi te Atua. 15Bwa irian te tua bon te reke ni kai; ma ike akea te tua iai, ao akea naba riaoana iai. 16Ma ngaia ae iai te taeka n aakoi ibukin te onimaki, bwa e na kaotaki aron te taeka n aakoi aei bwa bon ana bwai n tituaraoi te Atua, ao e na teimatoa arona i bukiia ana kariki Aberaam ni kabaneia; tiaki ti nakoia ake a ongeaaba nakon te tua, ma nakoia naba ake a onimaki n ai aron Aberaam: 17n ai aron are e koreaki ni kaangai: I karaoiko bwa tamaia bootanaomata aika a bati. Ma ngaia ae e raoiroi te taeka n aakoi ibukin aron te Atua, are e onimakinna Aberaam-are te Atua are e kamaiuiia maate, ao are iai irouna te konaa ni kariki bwaai ngke bon akea. 18E teimatoa n onimaki Aberaam ngke akea bukin ana kakaantaninga, bwa e na riki bwa tamaia bootanaomata aika a bati, n ai aron are e atongaki ni kaangai: Ai aron naba mwaitiia am kariki. 19Ao e aki mamaara ana onimaki ngke e iangoa rabwatana bwa kaanga e mate, ngke tao tebubua ana ririki; ao ngke e iangoa naba aron Tara n aki konaa ni kariki. 20Akea te aro ae e na rawa iai Aberaam ni kakoauaa te taeka n akoi; ma e riki ni korakora n ana onimaki, ao e neboa te Atua, 21ma nanona ae e koaua raoi bwa E na boni kakoroa bukin ana taeka n aakoi te Atua. 22Ao anne bukin are e atongaki iai Aberaam, n ana onimaki, bwa e reke irouna iai kaetan arona n reitaki ma te Atua. 23Ma te taeka ae e kaangai, E reke irouna kaetan arona n reitaki ma te Atua, e aki koreaki ibukin Aberaam n ti ngaia, 24ma i bukira naba. E na atongaki nakoira ngaira aika ti onimakina Teuare e kamaiua Iesu mai buakoia maate, 25are E anga te Atua bwa E na tiringaki ibukin ara bure; ao E a manga kamaiua i bukira, bwa a aonga ni kaetaki arora n reitaki ma te Atua.

will be added

X\