ROM 3

1Ma ngaia ae tera ae e rine riki iai te I-Iutaia? Ao tera manen te koroberoaki? 2E bati n aaro nako. Bwa mai moana ao E mwiokoia I-Iutaia te Atua bwa a na kaawakina ana taeka. 3Bwa tera? Ngkana a aki kakaonimaki tabemwaang, ao e na uruaki ana kakaonimaki te Atua n aia aki-kakaonimaki? 4E bon aki! Ma e na ataaki bwa e koaua ana taeka te Atua, ao bon taani kewe aomata nako; n ai aron are e koreaki ni kaangai: Ane a na kaotiko am taeka bwa e eti arom; Ao ane ko na tokanikai ngkana e motikaki taekam. 5Ma ngkana e kaota aron te Atua arora aika a aki eti bwa E karaoa ae e eti, ao tera ara taeka iai? E karaoa ae e buaakaka te Atua ngke E kareke kai? (I taetae n ai aroia aomata.) 6E bon aki! Bwa ngke e aki eti aron te Atua, ao E na iranna ni motika taekan te aonnaba? 7Ma ngkana e buoka aroni kamoamoaan te Atua arou ni kewe n te aro are e a kaota raoi riki iai aron te Atua bwa E bwaabwaina te koaua, ao e aera ngkae e teimatoa naba arou ni motikaki taekau bwa te tia bure ngai? 8Ao e aera ngkai kam aki atonga ae e kaangai: Ti na karaoi baika a bubuaka bwa e aonga n roko iai te raoiroi-n ai aron are I kabuaakakaaki iai irouia aomata temwaangina ake a bukinai bwa a taku bwa au taeka. A riai motikan taekaia. 9Ao tera ngkanne? Ti raoiroi riki ngaira I-Iutaia nakoia I-Erene? Ti bon aki; bwa ti a kamani kaotiia I-Iutaia ma I-Erene, bwa a bane ni mena i aani mwaakan te bure; 10n ai aron are e koreaki ni kaangai: Akea te aomata ae e eti arona, bon akea temanna; akea ae atatai; 11Akea ae e ukoukora te Atua. 12A bane n rairaki nako mai iroun te Atua; e riki n akea bongaia. Akea ae e karaoa ae raoiroi, bon akea temanna. 13Ai aron te rua ni mate ae e uki buuaia; A mwaamwanaa te aba n neweia; Ao riaia a atongi taeka aika a kamaamate, aika ai aron aia bwai ni kamaamate naeta. 14A oni wiia n taeka ni kareke kai ma ni karereanti. 15A waekoakoa ni kaikoaki ao n tiritiri; 16A uru bwai ao a kananoanga aomata irouia n taabo nako ake a roko iai; Taian Areru 14.1-3 (ao 53.1-3) 17A aki ataa kawain te raoi. 18Akea irouia maakan te Atua. 19Ma ti ataia bwa bwaai ni kabane ake a koreaki taekaia n te Tua bon i bukiia te koraki ake a mena i aan te Tua, bwa a aonga n tuukaki aomata nako bwa a na aki karaoi aia taeka aika a na reke aonaia iai, ao a na bane ni motikaki taekaia iroun te Atua. 20Bwa akea i matan te Atua te aomata ae e na kaetaki arona n reitaki ma Ngaia ni karaoan nanon te Tua; bwa e ataaki raoi te bure n te Tua. 21Ma e a tia ni kaotaki ana kawai te Atua ni kaeti aroia aomata n reitaki ma Ngaia, ae akea rekerekena ma te tua. E boni ngae n anne ma bon iai taekana n te Tua ao irouia buraabeti. 22E kaeti aroia aomata te Atua n reitaki ma Ngaia n onimakinan Iesu Kristo irouia; ao E karaoa aei nakoia aomata ni kabaneia aika a onimakina Iesu. 23Bwa akea te kakaokoro; bwa a bane ni bure aomata nako, ao e aki reke irouia te neboaki are a na anganaki iroun te Atua. 24A bane ni kaetaki aroia n reitaki ma te Atua n ana aakoi ae e aki kabooaki; ao E karaoa aei iroun Iesu Kristo are e kainaomataiia: 25are E anga bwa E aonga n riki, ni matena, bwa te kawai are a na kabwaraaki iai aia bure aomata nako, n onimakinana. E karaoa aei te Atua bwa E na kaota iai arona n reitaki ae e raoiroi ma aomata. N taai ake a bwakanako, ao E a tia n taotaona nanona n aki mutiakini buure; 26ma n taai aikai ao E mutiakin aia bure aomata, bwa E na kaota arona ae e eti; n te aro aei ao E a kaotia iai te Atua bwa E bwaabwaina te eti, ao E kaeti aroia aomata nako aika a onimakina Iesu, n reitakiia ma Ngaia. 27Ao e ngaa te kamoamoa iai? E tuukaki! N te tua ra? N tuan te mwakuri? Tiaki; ma e tuukaki n te tua n onimaki. 28Bwa ti taku bwa e aki kaetaki aron te aomata n reitaki ma te Atua ni karaoan nanon te Tua irouna, ma e kaetaki ibukin ana onimakii. 29Ti Atuaia I-Iutaiate Atua, ao tiaki Atuaia naba aomata aika tiaki I-Iutaia? 30Eng, bon Atuaia naba aomata aika tiaki I-Iutaia. Bwa ti temanna te Atua ae e na kaeti aroia I-Iutaia n reitaki ma Ngaia n aia onimaki, ao E na kaeti naba aroia aomata aika tiaki I-Iutaia n reitaki ma Ngaia ibukin aia onimaki. 31Ti urua ngkanne iai te Tua n te onimaki? Ti aki; ma ti kateimatoaa te Tua.

will be added

X\