ROM 2

1Ma ngaia ae e bon akea aonam, ngkoe ae te aomata ae ko taku n am baaire bwa a buaakaka aomata nako: bwa ane ko taku bwa e buaakaka, ao ko boni motika naba iai taekam ni kabuaakakako, ibukina bwa ngkoe ae ko kabuaakaka, ko boni karaoi naba baikai. 2Ma ti ataa ana motiki-taeka te Atua bwa e eti nakoia akana karaoi baikai. 3Ao ngkoe ae te aomata ae ko taku n am baaire bwa a buaakaka aomata aika a karaoi baikai, aika ko boni karaoi naba, ko konaa ni biri nako mai mwaain ana motiki-taeka te Atua? 4Ke ko aki rangi ni mutiakina ana atataiaomata ae e bati, ma taotaonan nanona, ma arona n aki kakaiun? Ao ko aki ataa ana atataiaomata te Atua bwa e kairiko nakon rairan nanom? 5Ma ngkai a matoatoa nanomi n rawa ni kani kaetaki, ao kam kaikoa te un nakoimi nakon te Bong are e na kaotaki iai unin te Atua ma ana motiki-taeka ae e eti. 6Bwa E na bon angania aomata nako booni mwiin aia mwakuri: 7nakoia ake a ukoukora te neboaki ma te karineaki ma te aki-maamate, n aia botumwaaka ni kaakaraoi mwakuri aika a raoiroi, te maiu are e aki toki; 8ao nakoia ake a ukoukori ti oini kabwaiaia, ake a aki ira nanon te koaua, ma a ira nanon te buaakaka, e na roko unin te Atua i aoia ao e na rawaawata ana moti nakoia. 9A na rootaki n te rawaawata ma te maraki maiuia aomata nako akana kaakaraoa te buaakaka, aika I-Iutaia moa ao I-Erene naba; 10ma te neboaki ma te karineaki ma te rau bon aia bwai aomata nako akana kaakaraoa te raoiroi, aika I-Iutaia moa ao I-Erene naba. 11Bwa e aki nanonano te Atua. 12Bwa ngkai a bati aika a bure ao akea te Tua irouia, ao a na boni mate n akea naba te Tua irouia; ao ngkai a bati aika a bure ao iai te Tua irouia, ao a na boni baaireaki taekaia i aan te Tua. 13Bwa tiaki akana ongoraa n te Tua ae e na reke irouia te reitaki ae e raoiroi ma te Atua, ma e na reke irouia akana ira nanon te Tua. 14Bwa aomata aika tiaki I-Iutaia aika akea te Tua irouia, ngkana a ongeaaba nakoni bwanaan i mataniwiin nanoia n aki ataia ae a ira iai nanon te Tua, ao a kaotiia iai bwa a ataa ae a riai ni karaoia ao ae a aki, e ngae ngke akea te Tua irouia. 15A kaotaki n aroia bwa e koreaki i nanoia kanoan te Tua, ao a kaota aei mataniwiin nanoia bwa e koaua, ngkai a konaa n tuangaki n aia iango bwa a raoiroi ke a buaakaka baike a karaoi. 16Ma ngaia are n reitaki ma kanoan te euangkerio ae I tataekinna, ao bon aei aron te bae e na riki n te Bong arei, ngkana E motiki-taekaia aomata te Atua i nanon Iesu Kristo ni kaeti ma iango ake a raba i nanoia aomata. 17Ma ngkoe, ko taku bwa te I-Iutaia; ko onimakina te Tua, ma ni kamoamoako ibukin arom n reitaki ma te Atua; 18ko ataa nanon te Atua, ao ko rabakau n rinea ae e raoiroi, ibukina bwa ko reireiaki n te Tua; 19ko onimakiniko bwa te tia kaiririia mataki ngkoe, ao te oota nakoia akana mena n te roo, 20ao te tia reireiia akana mamaara nanoia ma merimeri, ao ko atai kanoan te Tua ni kabane ma koaua i nanona; 21ngkoe ae ko reireiia temwaangina, ko a tia n reireiko? Ngkoe ae ko tua te aki ira, ko ira? 22Ngkoe ae ko taku bwa e na aki wene ni bure te aba, ko wene ni bure? Ngkoe ae ko ribai bouananti, ko anai bwain umwantabu n te aro n iowawa? 23Ngkoe ae ko kamoamoako ibukin te Tua, ko kamatauningaa te Atua n riaoakin te Tua iroum? 24Bwa e koreaki ae e kaangai: I bukin aromi, ngkami aika I-Iutaia, ao e a riki n taetaebuakaaki iai aran te Atua irouia aomata aika tiaki I-Iutaia. 25Bwa bon iai boongan te koroberoaki ngkana ko toua mwiin te Tua; ma ngkana te tia ri aon te Tua ngkoe, ao e riki koroberoakim bwa te bwai ae akea nanona. 26Ma ngaia aei, bwa ngkana e toua mwiin ana taeka te Atua ane e aki koroberoaki, ao tiaki e na atongaki iai ngkai e tuai ni koroberoaki bwa aongkoa e a tia ni koroberoaki? 27Ao ngkami aika iai iroumi taekan te Tua ae e koreaki aika kam a tia ni koroberoaki ma kam urua te Tua, ane kam na kabuaakakaaki irouia aika a tuai ni koroberoaki n rabwataia ma a ira nanon te Tua. 28Bwa tiaki te I-Iutaia ni koaua te aomata n taraan aon rabwatana, ao tiaki naba te korobero ni koaua ae e karaoaki i tinanikun te aomata ni kunna. 29Ma te I-Iutaia ni koaua bon te aomata ae te I-Iutaia i nanona; ao te korobero ni koaua boni bwain te nano, ae e nako mai iroun te Taamnei, ma tiaki kanoan te Tua. E reke kamoamoaakin te aomata aei mai iroun te Atua ma tiaki mai irouia aomata.

will be added

X\