ROM 16

1I kan taekina nakoimi aron Nei Boibe are mwaanera, bwa te aine ae raoiroi arona. Iai naba nakoana bwa te tia buobuoki n te ekaretia i Kengkirea. 2Mwaneia n akoia n aran te Uea, n te aro ae e riai irouia ana aomata te Atua; ao kam na buokia n te bwai ane e kainnanoia mai iroumi: bwa te tia buokiia aomata aika a bati ngaia, ao te tia buokai naba. 3Kam na anga au kamauri nakon Nei Beretika ma teuare Akura, ake raou ni mwakuri ibukini Kristo Iesu, 4ake a kuri ni kabuanibwai ngke a anga maiuia i bukiu. I rangi ni kaaitau nakoia; ma tiaki ti ngai, bwa a kaaitauaki naba irouia ekaretia ake tiaki I-Iutaia kaaina. 5Kam na anga naba au kamauri nakon te ekaretia ake a naanako kaaina ni bobootaki i nanon aia auti. Anga au kamauri nakon Ebaineto are e tangiraki irou: boni ngaia te moan aomata i Atia n onimakina Kristo. 6Anga au kamauri nakon Nei Maria, are e karaoi baika a bati i bukimi. ake a mena ma ngai n te karabuuti; a rangi ni kinaaki irouia taan tuatua, ao a onimakina Iesu i mwaaiu. 7Anga au kamauri nakon Anteroniko ma Nei Iunia, ake au bu, ake a mena ma ngai n te karabuti; a rangi ni kinaki irouia taan tuatua, ao a onimakina Iesu i mwaiu. 8Anga au kamauri nakon Ambiria, are e tangiraki irou ibukin onimakinan te Uea irouna. 9Anga au kamauri nakon Urebano, are raora ni mwakuri ibukin te Uea; ao nakon naba Titaku, are e tangiraki irou. 10Anga au kamauri nakon Abere are e kakoauaaki raoi teimatoana n onimakina Kristo ngke e kataaki. Anga au kamauri nakon ana utu Arititoburo. Anga au kamauri nakon ana utu Narekito, ake a onimakina naba te Uea. 11Anga au kamauri nakon au bu are Erorion. Anga au kamauri nakon ana utu Narekito, ake a onimakina naba te Uea. 12Anga au kamauri nakon Nei Terubaina ma Nei Terubota, ake a mwakuri ibukin te Uea; ao angan naba raraou are Bereti, are e rangi ni mwamwakuri ibukin te Uea. 13Anga au kamauri nakon Rubo are e rangi ni moamoa arona ni mwakuri ibukin te Uea; ao anga naba au kamauri nakon tinana, are e tabeakinai bwa kaanga ai aron natina ngai. 14Anga au kamauri nakon Atungkirito, ma Berekon, ma Ereme, ma Bateroba, ma Erema, ma taari ake a mena iroouia. 15Anga au kamaurinakoni Biroroko, ma Nei Iuria, ma Nerea ao mwaanena, ao nakon Nei Orumba, ma ana aomata te Atua ni kabaneia ake a mena irouia. 16Kam na i kamauri, temanna nakon temanna, n ai aroia taari n inga. A bane ni kamauringkami ana ekaretia Kristo. 17I butingkami, taari, bwa kam na tarataraiia te koraki akana eekaanako te reirei are kam reireiaki iai, bwa a karika te i raraaure iai irouia aomata; ao baika a karaoi a riki bwa bwaai ni kabwakabwaka. Kam na kararoaingkami mai irouia. 18Bwa a aki toro iroun ara Uea are Kristo aomata aika aroia akanne, ma a mwakuri ibukini birotoia. A bureburei nanoia aomata aika a kai rairaki aia iango n aia taeka aika a kareke nano ao n aia taeka ni karang. 19Bwa e ataaki aromi n ongeaaba nakon te Uea irouia aomata ni kabaneia, ao aei bukin ae I kimwaareirei iai i bukimi. Ma I tangiringkami bwa kam na wanawana n ataa te bae e raoiroi, ao kam na nano roo nakoni karaoan te bae e buaakaka. 20E a kaani kamanatuaan Tatan i aani waemi iroun te Atua, are e reke mai irouna te raoi. E na mena iroumi ana aakoi ara Uea are Iesu Kristo. 21E kamauringkami Timoteo, are raou ni mwakuri; ao a kamauringkami naba au buu aika Roukio, ma Iaton, ma Totibatero. 22I kamauringkami n aran te Uea ngai ae Teretio, ae I korea te reta aei. 23E kamauringkami Kaio ae ngaia ae I mena moa ngkai irouna; ao a kamauringkami naba kaain te ekaretia aika raou irouna. E kamauringkami naba Erateto, ae te tia kaawakina mwaanen te kaawa; ao ai arona naba ma Kuareto ae raora naba n onimaki. 25Ti na neboa te Atua! Bwa E konaa ni kateimatoaingkami n te euangkerio are I tataekinna, are rongorongon Iesu Kristo, ao ni kaotiotan te baere e raba are e karabaaki ma ngkoa i nanon rooro ma rooro; 26ma, ngkai, e a tia ni kaotaki, ao e a ataaki irouia bootanaomata ni kabaneia ri nanon aia boki buraabeti n ai aron are E tua te Atua bwa e na koreaki, bwa a aonga n onimakinna ma n ongeaaba irouna. 27Ao ngkai, ibukin Iesu Kristo, ti a konaa n angan te Atua, are ti Ngaia ae e rabakau, te neboaki n aki toki. Amene.

will be added

X\