ROM 15

1E riai iroura ngaira aika a korakora ara onimaki bwa ti na taotaon nanora nakoia aika a mamaara aia onimaki, ao ti na aki iri oin nanora ni karaoa are ti tangiria. 2Ti na bane n tatabemanira nako ni kakukureiia raora ni baika a na boongana i bukiia, bwa a aonga ni buokaki aia onimaki ni kakorakoraaki. 3Bwa E aki kakukureia i bon irouna Kristo; n ai aron are e koreaki ni kaangai: A bwakarai aia taeka n iowawa ake a taetae n iowawa nakoim. 4Bwa bwaai ni kabane ake a koreaki ngkoa a koreaki ibukin reireiara, bwa e aonga n reke iroura te kaantaninga n taekan te taotaonaki n nano ma te kauunga nano n te Baibara. 5Ao te Atua are e riki mai irouna taotaonan te nano ma kabeebetean te nano, E na anganingkami te nano ni boonnano are e reke ni katootoongan aroni Kristo Iesu; 6bwa e aonga n ae kam neboa te Atua are Taman ara Uea are Iesu Kristo n te nano ae ti teuana ao n te bwanaa ae ti teuana. 7Ma ngaia ae kam na i mwannemwane n i aakoakoi, n ai aron naba Kristo ngke E mwaneira n akoira, bwa E aonga n neboaki iai te Atua. 8I tuangkami bwa E roko Kristo bwa te tia buokiia I-Iutaia, ni kaotia nakoia bwa E a tia ni kakaonimaki te Atua ni kakoroa bukin ana taeka n aakoi ake E taekin nakoia aia bakatibu ake a kakannato; 9ao bwa a aonga n neboa naba te Atua aomata aika tiaki I-Iutaia ibukin arona n nanoanga nakoia, n ai aron are e koreaki ni kaangai: Ma ngaia ae N na karaoiroiko i buakoia bootanaomata aika tiaki I-Iutaia, Ao N na anenea aram. 10Ao aio naba: Kam na kimwaareirei, ngkami aika bootanaomata aika tiaki I-Iutaia ma ana aomata te Atua. 11Ao manga aio naba: Kam na karaoiroa te Uea, ngkami aika bootanaomata aika tiaki I-Iutaia ni kabaneingkami; Ke a kamoamoa natanaomata ni kabaneia. 12Ao e taku Itaia, Ane e na kaoti temanna man ana utu Iete; E na taua taekaia botanaomata aika tiaki I-Iutaia, ao ane a na kaantaningaia. 13Ao te Atua are e riki mai irouna te kaantaninga, E na kaon nanomi n te kimwaareirei ni kabanea ma te rau ibukina ngkai kam onimakinna, bwa e aonga n teimatoa ami kaantaninga ni mwaakan te Taamnei are e Raoiroi. 14Tariu, I aki nanokokoraki iroumi bwa a rangi n raoiroi aromi, ao kam rangi n atai baika kam riai ni karaoi, ao kam konaa n i reirei iroumi. 15Ma n te reta aei ao I a tia n ninikoria n taekini bwaai tabeua aika I a tia ni kauringngkami iai. I ninikoria n taekin ibukina bwa E a tia te Atua n ana aakoi ni karikai 16bwa ana tia mwakuri Iesu Kristo ngai i bukiia aomata aika tiaki I-Iutaia. I mwakuri bwa ai aron te ibonga ngai n tataekina ana euangkerio te Atua, bwa a aonga n riki aomata aika tiaki I-Iutaia bwa ai aroni karea aika E na kukurei te Atua irouia, aika a tia ni katabuaki ibukina iroun te Taamnei are e Raoiroi. 17Ma ngaia ae ibukin arou n reitaki ma Iesu Kristo, ao e riai bwa N na kamoamoaai n au mwakuri ibukin te Atua. 18Bwa N na ninikoria n taekina te baere E a tia ni karaoia Kristo irou n au taeka ma au mwakuri ibukini kairaia aomata aika tiaki I-Iutaia, bwa a aonga n ongeaaba nakon te Atua. 19Ao N na bon ninikoria naba n taekina aroni Kristo ni karaoani kanikina ma mwakuri aika a kamiimii ni mwaakan te Taamnei are e Raoiroi. Ma ngaia are ni mwanangau nakon taabo nako ake I a tia n roko iai, mai Ierutarem ni karokoa aonon Iruriko, ao I a tia n tataekina euangkerioni Kristo. 20I kekeiaki n tataekina te euangkerio tiaki n taabo ike e a tia n roko iai taekani Kristo: bwa N na aki reita nako te mwakuri are e a tia ni moanaki i mwaaiu iroun temanna; 21n ai aron are e koreaki ni kaangai: A na nooria ake a tuai n tuangaki taekana, Ao a na atatai ake a tuai n ongo. 22Ao bon aei bukin are e aki konaa n rereke iai au tai n roko iroumi. 23Akea ngkai au mwakuri n taabo aikai, ao I a kaman tangiria i nanon ririki aika a bati bwa N na kawaringkami, 24ngkana I mwananga nako Tibeen; ao I kaantaningaia bwa N na nooringkami i aoni kawaiu n au tai ni mwananga, ao ni bakaborauaki nako iai iroumi i mwiin tiau n noora aroni kakukurein te mena i buakomi i nanon te tai ae e kimototo. 25N te tai aei, ao N na nako Ierutarem n nikiri bwaai ibukini buokaia ana aomata te Atua ikekei. 26Bwa a kukurei nanoia I-Mwaketonia ma I-Akaia n anga bwaai n tituaraoi i bukiia ake a aki kaubwai i buakoia ana aomata te Atua ake a mena i Ierutarem. 27Boni ngaiia aika a kukurei ni karaoa aei. Ma a bon riai ni buokiia ake a aki kaubwai: bwa ngkai a buokanibwai I-Iutaia ma aomata aika tiaki I-Iutaia ni baika a raraoi mai iroun te Atua ibukin taamneiia, ao bon te bwai ae e riai irouia Kristian aika tiaki I-Iutaia bwa a na buokiia Kristian aika I-Iutaia, n anganiia baika a kainnanoi ibukini maiuia. 28Ma ngaia aei, ngkana I a tia ni karaoa aei, ma n anganiia naba rabwatan te mwaiti ni mwane are e a tia ni bobootaki i bukiia, ao N na karoko iroumi i aoni kawaiu nako Tibeen. 29Ao I ataia bwa ngkana I roko iroumi, ao N na roko ma te kabwaia ae moan te bati mai irouni Kristo. 30I bubutingkami, taari, ibukin ara Uea are Iesu Kristo ao ibukin te tangira are mai iroun te Taamnei, bwa kam na kakorakoraingkami ma ngai n tataro nakon te Atua i bukiu, 31bwa N na kamaiuaki mai irouia ake a rawa n onimaki i Iutaia, ao a na kukurei n au mwakuri ana aomata te Atua ake a mena i Ierutarem. 32Ngkana I tia ni karaoa aei, ao N na nakoimi ma te kukurei, ngkana nanon te Atua, ao e na rangi n nako raoi arou n tiku ni motirawa i buakomi. 33E na mena iroumi ni kabaneingkami te Atua are mai irouna te raoi. Amene.

will be added

X\