ROM 14

1Kam na mwanea n aakoa te aomata ae e mamaara n ana onimaki, ma tai kauntaeka ma ngaia ibukin tein aron ana iango. 2E taku temanna n ana koaua bwa e riai irouna te kang amwarake ni kabane; ao temanna ae e mamaara n ana onimaki e taku bwa e riai irouna te kang amwarake man aroka nako. 3Te aomata are e kang amwarake nako e na aki kaakeaa boongan te aomata are iai baika e aki konaa ni kang; ao te aomata are e kang ti amwarake man aroka nako ke e tai kabuaakakaa te aomata are e kang amwarake nako, ibukina bwa e butimwaaeaki arona anne iroun te Atua. 4Antai ngkoe bwa ko na baairea taekan ana toro temanna ni kabuaakaka? Bon ana toka ae e na baairea taekana bwa e nako raoi ana mwakuri ke e aki. Ma ane e na nako raoi ana mwakuri te toro, bwa E konaa te Atua ni buokia bwa e aonga n nako raoi ana mwakuri. 5E taku temanna bwa e kakannato riki te bong teuana nakoni boong ni kabane, ao temanna e taku bwa ti te bo aroni boong nako. Ke a kareke nanoia aomata nako aika a na aki katiotioaki aia iango iai. 6Ane e kaawakina te bong teuana bwa e kakannato irouna, ao e kaawakinna ibukin te Uea; ao ane e kang amwarake nako, ao e kang ibukin te Uea, bwa e katituaraoa te Atua; ao ane e aki kang amwarake tabeua, ao e karaoia ibukin te Uea. 7Bwa akea i buakora ae e maiu bon ibukina, ao akea naba ae e mate bon ibukina. 8Bwa ngkana ti maiu, ao ti maiu ibukin te Uea; ao ngkana ti mate, ao ti mate naba ibukin te Uea. Ma ngaia ae ngkana ti maiu ke ti mate ao ana bwai naba te Uea ngaira. 9Bwa E mate Kristo ao E a manga maiu ibukin aei: bwa E aonga n riki bwa aia Uea ake a mate ma ake a maiu. 10Ao ngkoe, ko aera ngkai ko motika taekan tarim? Ao manga ngkoe, ko aera ngkai ko kaakeaa boongan tarim? Bwa ane ti na bane n tei i matan te Atua bwa a na motikaki taekara irouna. 11Bwa e koreaki ae e kaangai: E taku te Uea, Ngkai I maiu, ao ane a na bane bubuaniwae ni katorobubua nakoiu, Ao a na bane neewe n neboa te Atua. 12Ma ngaia ae ti na bane ni kaoti arora n tatabemanira nako nakon te Atua. 13Ma ngaia ae ti na katoka arora ae te i-kabuaakaka, ao ti na karekea ara baaire bwa a na akea ae e na kaaki te bwai ni katatatata ke ni kabwakabwaka i matan tarina. 14Ngkai I reitaki ma te Uea are Iesu n au onimaki, ao I bon ataia raoi bwa akea te bwai ae e kamwaraa n arona are e karikaki iai; ma ane e taku bwa e kamwaraa te bwai teuana, ao e boni kamwaraa ibukina. 15Bwa ngkana e rawaawata nanon tarim ibukini kanam, ao ko aki nakonako n te aro n tangira. Tai urua maiun temanna are E mate Kristo ibukina, n te amwarake are ko kanna. 16Ma ngaia ae kam na tarataraia bwa e na aki atongaki bwa e buaakaka te bae e raoiroi iroumi. 17Bwa tiaki uean te Atua te amwaamwarake ma te momooi, ma bon te katei ni maiu are karaoan nanon te Atua, ma te rau, ma te kimwaareirei ake ti anganaki iroun te Taamnei. 18Bwa ane e toro irouni Kristo ni baikai ao E kukurei te Atua irouna, ao e kakoauaaki irouia aomata bwa e raoiroi arona. 19Ma ngaia ae ti na uaiakin rekeni bwaai aika a na karekea te rau, ao baika a na buoka kateimatoaan temanna ma temanna n ana onimaki. 20Tai urua ana mwakuri te Atua ibukini kanam. Akea te amwarake ae e kamwaraa, ma e bure kanakin te amwarake are e na riki bwa te bwai ni kabwakabwaka nakon temanna. 21E raoiroi te aki kang iriko ma te aki mooi wain, ma aki karaoan te bwai teuana are e na riki bwa te bwai ni kabwakabwaka nakon tarim. 22Am onimaki ane iroum ae e kaeti ma baikai, bon am bwai i marenam ma te Atua. E a kabwaia te aomata are e namakinna bwa e aki kabuaakakaaki n are e karaoia ngkana e koaua iai bwa e aki bure. 23Ma ane e nanokokoraki ngkana e amwarake, ao e kabuaakakaaki iai ibukina bwa e aki karaoia ma te nano n onimaki; bwa te bae e karaoaki ma te aki-onimaki bon te bure.

will be added

X\