ROM 13

1Ke a ongeaaba aomata ni kabaneia irouia ake a tau-taeka i aoia: bwa ti te Atua ae e angan te aomata te mwaaka n tau-taeka, ao Ngaia naba ae E kateiia aika a tau-taeka ngkai n nakoaia. 2Ma ngaia aei, bwa te aomata ane e rawa nakon te tau-taeka, ao e rawa naba nakon are E a tia ni baaireia te Atua; ane e karaoa aei ao e na motikaki taekana. 3Bwa a aki riai ni maakaki taan tau-taeka irouia aomata aika a kaakaraoa ae e raoiroi, ma a riai ni maakaki irouia aika a kaakaraoa ae e buaakaka. Ko kan aki maaka te tia tau-taeka? Karaoa ae raoiroi, ao ane ko na kamoamoaaki iai irouna: 4bwa ana aomata te Atua ngaia ao tabena bon te buokiko nakon ae e raoiroi. Ma ngkana ko karaoa ae e buaakaka ao ko bon riai ni maaku, ibukina bwa bon iai mwaakana ni kareke kai: bwa ana aomata te Atua ngaia ae te tia irantaanga ae e karaoa nanon te Atua ni karekea kain ane e karaoa ae e buaakaka. 5Ma ngaia ae e riai bwa kam na bwaina te aan-taeka, tiaki ti ibukin ana moti te Atua are e na rawaawata mwiina nakoimi, ma ibukina naba bwa kam bon ataia bwa te bwai ae bon riai karaoana. 6Ao bon aei naba bukin ae kam riai naba iai ni kabwakai ami taekiti: bwa a mwakuri ibukin te Atua taan tau-taeka n aia mwakuri are a kakaonimaki nako iai. 7Anga bwaai ni kabane akana kam bae iai: te taekiti nakoia taan anai taekiti, te tiute nakoia taan anai tiute, te maaku nakoia akana riai ni maakaki, ao te karinerine nakoia akana riai ni karineaki. 8Tai taarau iroun te aomata n te bwai teuana, bwa ti n te i-tangitangiri: bwa ane e tangira raona n aomata, ao e na karaoa nanon te Tua ni kabanea. 9Bwa aikai tuua: Te Otinako 20.13-15, Te Tua-Kaua 5.17-19 ao 21 Ko na tai wene ni bure; Ko na tai kamateia aomata; Ko na tai ira; Ko na tai mataai; ao ngkana tao iai riki, ao a bane i nanon te tua ae e kaangai: Ko na tangira raom n ai aron tangiram i bon iroum. 10Ane e tangira raona n aomata ao e aki konaa ni karaoa ae e buaakaka nakoina. Ma ngaia ae bwainan te tangira boni kakoroan nanon te Tua ni kabane. 11Kam bon riai ni karaoa aei, ngkai kam atai kanoani boong aika ti mena iai ngkai. E a bo ami tai ngkai n uti mani m atuum i; bwa e a uakaan riki ngkai te bong are ti na kamaiuaki iai nakon taina ngkoa ngke ti moa n onimakina iai te Uea. 12E a kaani bane te bong, ao e a kaan te ngaina. Ma ngaia ae ti na katikui mwakuri nako aika bwain te roo, ao ti na anai bwaai ni buaka aika bwain te oota. 13Ti na bwaina te aro ae e riai ni maiura n ai aroia aomata aika a maeka n ootan te ngaina; ti na aki bwaina te maiu are iai i nanona te momooi manging, ma te wene ni bure, ma aaro ni kammaira nako, ma te unun, ma te bakantang. 14Ma kam na anai ana bwai ni buaka nako te Uea are Iesu Kristo, ao tai karekei aia tai rabwatami aika a buubure bwa a na iri nanoia ni kaibwabwaru.


Copyright
Learn More

will be added

X\