ROM 12

1Ma ngaia aei, taari, ibukin aron te Atua n nanoanga ae e bati, ao I buubutingkami bwa kam na angan te Atua rabwatami bwa te karea ae e maiu ae e itiaki, ae E na kukurei iai; bwa aei aromi ae e riai ae E kaantaningaia te Atua bwa kam na anganna. 2Tai katootoonga aroni katein te maiu aei; ma a na bitaki tein ami iango man are kam tataneiai iai, bwa kam aonga n ataa raoi aroni karaoan te bae e raoiroi ma ni kakukurei nakon te Atua. 3I bukin te aakoaki are I anganaki, ao aei au taeka nakoimi n tatabemaningkami nako: e na tai iango temanna i nanona ni kamoamoa i bon irouna i aon ae e riai; ma e na bwaina te iango raoi, ao e na kaetieta arona ma aron te onimaki are E a tia te Atua n tibwaia nakoia aomata nako. 4Bwa ngkai a bati bwain te rabwata ae ti teuana, ao ngkai a kakaokoro aroia ni mwakuri, 5ao ai arora naba: bwa e ngae ngke ti bati, ma te rabwata ngaira ae ti teuana i nanoni Kristo, ao ti bane n reitaki temanna ma temanna n arora aika a kakaokoro bwa bwain te rabwata ae ti teuana. 6Ma ngaia ae ti na kamanenaai bwaai n tituaraoi aika a kakaokoro ake ti anganaki n tatabemanira nako mai iroun te Atua n ai aron nanona n akoi: ngkana ti anganaki te konaa n taetae ni buraabeti, ao ti na taetae ni buraabeti, n aki tibanako ma ara onimaki are iai iroura; 7ngkana te konaa n ibuobuoki, ao ti na ibuobuoki; ao ngkana te konaa n reirei ao ti na reirei; 8ngkana te konaa ni kauunga, ao ti na kauungaiia aomata; ngkana te konaa ni buokanibwai, ao ti na i buokanibwai ma te nanoraoi; ngkana te konaa ni kairiri, ao ti na karaoia nakon ara kabanea n tamaaroa; ao ngkana ti konaa ni karaoa te mwakuri n nanoanga nakoia aomata, ao ti na karaoia ma te nano ni kukurei. 9Tai mwaamwanaa te aba n ami tangira. Riba te buaakaka, ao nim ma te raoiroi. 10Kam na i tangitangiri n ai aroia taari, ao tai tabwara ni kaota aron te ikarinerine. 11A na aki bwara nanomi man te baere kam uaiakinna; kamatoai angin nanomi; tooro iroun te Uea. 12E na reke iroumi te kimwaareirei n ami kaantaninga; bwaina te taotaonaki n nano i buakon te rawaawata, ao bwaina te tataro n taai nako. 13Kam na anga ami bwai nakoia ake a itiaki bwa buokani kain nanoia, ao kam na butimwaaiia n akoiia ni mwengami. 14Kam na taetae ni kakabwaiaia akana bwainikiriningkami; taetae ni kakabwaiaiia, ao tai atongi taeka aika a na reke kaiia iai. 15Kam na kimwaareirei ma akana kimwaareirei; kam na tang ma akana tang. 16Kam na kabooboo nanomi. Tai bwaina te nano ni kani kakannato riki nakoia temwaangina, ma kam na kukurei n i raorao ma akana mangori. Tai iangoingkami bwa kam wanawana. 17Tai karaoa ae e buaakaka nakon te aomata ae e karaoa ae e buaakaka nakoim, ma karaoi baika a raraoi i mataia aomata naako. 18Ngkana kam kona,ao karaoi bwaai ni kabane aika kam na konaa iai ni maeka n rau ma aomata ni kabaneia. 19Ngkami aika kam tangiraki, tai iri taangami; E na karaoia te Atua; bwa e koreaki ae e kaangai: E taku te Uea, Au bwai te irantaanga, N na kabooboo Ngai. 20Ma kam na karaoa are e taekinaki ni kaangai: Ngkana e kan amwarake te tia ribaiko, ao kaamwarakea; Ao ngkana e kani mooi, ao kamooiia; Bwa ngkana arom anne, ao ai aron ae ko ikoikoti mwaakaron te ai i aon atuuna iai. 21Tai taenikai n te buaakaka, ma kam na kataea ana kai te buaakaka n te raoiroi.

will be added

X\