ROM 11

1E kaangai ngkanne au titiraki, E kaaki taekaia ana bootanaomata te Atua? E bon aki! Bon te Iteraera naba ngai, ae kanoan Aberaam, ae kaain te baronga are Beniamin. 2E aki kaaki taekaia ana bootanaomata te Atua ake E a tia n rineiia ma ngkoa. Kam aki ataa rongorongon Eria n te Baibara, ngke e kabuaakakaia Iteraera nakon te Atua? Bwa e kaangai: 3Te Uea, a kamateia am buraabeti, ao a urui am baonikarea; ao ti ngai te nikira, ao a ukoukorai bwa a na anaa maiu. 4Ma e kangaa ana taeka te Atua nakoina? E kaangai: Iai au aomata aika itinga aika I katikuia, aika a aki taromauriia Bwaara. 5Ao ai arona naba, bwa ibukin ana aakoi te Atua ao a a tiku ngkai nikiraia ake E a tia n rineiia; 6ao ngkana tiaki ibukin ana aakoi ae e riki iai aei, ma ibukin te bwai are a karaoia ana aomata, ao nanona ngkanne bwa akea koauan ana akoi. 7Ao tera ngkanne ae riki? Bwa te baere a ukoukoria Iteraera e aki reke irouia ni kabaneia, ma ti irouia ake a rineaki; ao nikiraia a kamatoatoaaki nanoia; 8n ai aron are e koreaki ni kaangai: E anganiia te Atua ana namakin te taamnei ae e mate, maata aika a aki nooraaba, ao taninga aika a aki ongo, ni karokoa te bong aei. 9E taku Tawita, Ke e riki aia bootaki bwa te bwai ni kamwaamwane, ma te bwai ni kabwakabwaka; Ke e riki bwa booni mwiin aia mwakuri. 10Ke a karooaki mataia, bwa a aonga n aki nooaaba, Ao kabwaouai nuukaia i aani uotaia n taai nako. 11E kaangai ngkanne au titiraki, A bwaka n aki konaa ni manga tei rake ngke a reke waeia ao a tatanako? A bon aki! Ma e roko te maiu irouia ake tiaki I-Iutaia ngke a bure Iteraera, bwa a aonga ni kabakantangaki. 12Ma ngkana a bati n reke kabwaiaia aomata nako i aonnaba ibukin aia bure Iteraera, ao a bati n reke kabwaiaia aomata aika tiaki I-Iutaia ibukin aroia Iteraera n tibanako ma nanon te Atua, ao ai bati ra riki te kabwaia ae e na reke irouia ngkana a bane kaain te botanaomata ae Iteraera n rin i nanon te kamaiuaki! 13I taetae nakoimi ngkami aika tiaki I-Iutaia; bwa ngkai aia tia tuatua aomata aika tiaki I-Iutaia ngai, ao N na taua nakoau aei bwa te bwai ae e rangi ni kakaawaki irou, 14bwa a aonga ni bakantang kaain au bootanaomata; ao n te aro anne a konaa iai ni kamaiuaki tabemwaang i buakoia iroun te Atua n au mwakuri. 15Bwa ngkana e riki kaakan taekaia bwa aroia aomata nako n riki bwa raraon te Atua, ao tera ngkanne aroia ngkana a manga butimwaaeaki? Kaanga ai aroia maate ake a manga maiu. 16Ngkana e katabuaki mwakoron te kariki bwa ana bwai te Atua, ao are nikirana bon ana bwai naba; ao ngkana e katabuaki wakan te kai bwa ana bwai te Atua, ao bon ana bwai naba mwaangana. 17Ngkami aika tiaki I-Iutaia, ti te bo ngkami ma mwaangan te kai te oriwa are e riki n aki akaka, aika mwaangana ake a katomaaki ni kamaiuaki ma mwaangan te oriwa are e unikaki raoi, aika mwaangana ake a tia n oteaki. Kam a tia n onei mwiini mwaanga tabeua ake a tia ni koreaki maiai; ao ibukin aromi aei, ao kam a bwaina te kabwaia are e reke man rikimi bwa mwaangan te kai are e unikaki raoi. 18Ma ngaia ae tai taku bwa kam raoiroi riki nakoni mwaanga ake a koreaki ni kaakaki. Ma ngkana e reke aei iroumi, ao uringnga bwa tiaki ngkami aika kam kamaiua te waka, bwa te wakaa ae e kamaiungkami. 19Ane ko na kaangai ngkanne, A oteaki mwaangana bwa ti aonga n onei mwiia. 20E koaua ane e ko taku; a oteaki ibukin aia aki-onimaki, ma ngkoe, ko mena ni nnem ane e ko mena iai ibukin am onimaki. Ma ngaia ae tai bwaina te kainikatonga, ma ko na bwaina te mamaaku; 21bwa ngke E kaaki mwaanga ake boni mwaanga ni koaua te Atua, ao ko taku bwa E na aki konaa ni karaoia naba nakoim? 22Ko noora ngkanne aron ana atataiaomata te Atua ao arona ni matoatoa: E matoatoa nakoia ake a tia ni bwaka, ma E atataiaomata nakoimi, ngkana kam teimatoa n onimakina arona nakoimi. Ma ngkana kam aki, ao ane kam na koreaki ni kaakaki. 23Ao te koraki ake mwaanga ake a oteaki ni kaakaki, ngkana a toki man aroia n aki onimaki, ao a konaa ni manga kaokaki nakon aroia are rimoa; bwa E konaa te Atua ni karaoia. 24Bwa ngke ko koreaki man te oriwa are e riki n aki akaka, ao ko katomaaki nakon te oriwa are e unikaki raoi, e ngae ngke bon tiaki mwaangana ngkoe, ao ai beebete ra riki aroia ni katomaaki mwaanga ake boni mwaangan te oriwa are e unikaki raoi, ngkana a kaokaki nakon aroia ake rimoa? 25Bwa I aki tangiringkami, taari, bwa kam na aki ataa te bwai ae e raba aei, bwa kam kaawa ni bakanrabakau iai: bwa iai temwaangina i buakoia Iteraera aika a matoatoa nanoia n rawa n onimaki, ao a na tiku n aroia aei ni karokoa ae e koro mwaitiia aomata aika tiaki I-Iutaia n nako n te Atua; 26ao n te aro aei, ao a na kamaiuaki kaain te bootanaomata ae Iteraera ni kabaneia, n ai aron are e koreaki ni kaangai: Ane E na nako mai Tion te Tia Kamaiu; E na kaaki te buaakaka mai irouia ana kariki Ia koba: 27Aio au booraraoi ma ngaiia, ngkana I kabwaraa aia bure. 28I bukina ngke a rawa I-Iutaia ni butimwaaea taekan te euangkerio, ao a riki bwa ana kairiribai te Atua i bukimi, ngkami aika tiaki I-Iutaia. Ma ngkai a teimatoa aroia bwa aomata ngaiia aika a rineaki iroun te Atua, ao E bon tangiriia i bukiia aia bakatibu ake a kakannato. 29Bwa E aki konaa te Atua ni kaoki bwaai ake E a tia n anga, ao E aki konaa ni mwaninga taekaia aomata ake E a tia n rineiia. 30Bwa kam a tia ngkami aika tiaki I-Iutaia n aki ongeaaba nakon te Atua ngkoa; ma ngkai, kam a nanoangaaki ibukin aia aki-ongeaaba I-Iutaia. 31Ao ai arona naba nakoia I-Iutaia: bwa a aki ongeaaba ngkai, ma ane a na nanoangaaki naba n ai aromi. 32Bwa E a tia te Atua ni kabaeiia aomata nako i aan te aro n aki-ongeaaba, bwa E aonga ni kaota ana nanoanga nakoia ni kabaneia. 33Ai bati ra kaubwain te Atua, ao ai nano ra rabakauna ma ana atatai! Ai kaangaanga ra ataakin ana moti, ao ai kaangaanga ra kuneakin arona! 34Bwa antai ae e ataa ana iango te Uea? Ao antai ae e anganna taeka n ibuobuoki? 35Antai ae e anganna te bwai teuana bwa E aonga ni manga kaoka nakoina boona? 36Bwa mai iroun te Atua bwaai ni kabane; a bane ni karikaki ibukina, ao a na bane ni manga oki nakoina. Ana bwai te neboaki n aki toki. Amene.


Copyright
Learn More

will be added

X\