ROM 10

1Taari, aio ae e tangiraki i nanou ao au tataro nakon te Atua i bukiia Iteraera, bwa a na kamaiuaki. 2Bwa I kakoauaiia ae a baabane nanoia nakon te Atua, ma akea aia atatai; 3bwa a aki ataa te aro are e na kaetaki iai aroia n reitaki ma te Atua, ao a kataia ni karaoa te aro are e na reke iai irouia; ao aroia aei e a oti iai bwa a rawa n are E a tia te Atua ni karaoia i bukiia. 4Bwa Kristo E a tia ni katoka boonganan te Tua i bukiia ake a reke irouia kaetan aroiai n reitaki ma te Atua n aia onimaki. 5Ao aei are e koreia Mote bwa taekani kaetan aron te aomata n reitaki ma te Atua n iran nanon te Tua: Te aomata ane e karaoi baikai, ao e na maiu. 6Ma aomata ake a reke kaetan aroia n reitaki ma te Atua n te onimaki a aki konaa n titiraki ni kaangai, Antai ae e na rierake nako karawa? (Ae nanona, bwa antai ae e na kaira rikaaki Kristo nakoira ). 7Ao antai ae e na ruo nako Abuto? (ae nanona, bwa antai ae e na kaira rake Kristo mai buakoia maate). 8Ma aei taekana n te Baibara: E rangi ni kaan te taeka nakoim, bwa ane i wiim ke i nanom; boni ngaia taekan te onimaki are ti tataekinna: 9bwa ngkana ko taekina Iesu ni wiim bwa te Uea ao ko onimaki i nanom bwa E a manga maiu iroun te Atua mai buakoia maate, ao ko na kamaiuaki. 10Bwa e onimaki te aomata i nanona ao e reke irouna kaetan arona n reitaki ma te Atua; e tataekina ana onimaki ni wiina ao e kamaiuaki. 11Bwa e kaangai te Baibara, ane e onimakinna ao e na aki kamaamaeaki. 12Te taeka aei bon i bukiia aomata ni kabaneia: bwa akea kaokoron te I-Iutaia ma te I-Erene, bwa ti temanna aia Uea aomata ni kabaneia, ae E kabatiai kabwaiaia aomata nako ake a butiia buokaia; 13bwa ane e taboa aran te Uea ao e na kamaiuaki. 14Ao a na kangaa ni wetea aran Teuare a aki onimakinna? Ao a na kangaa n onimakinna ngkana a tuai n ongo taekana? Ao a na kangaa n ongo ngkana akea te tia taekinna? 15Ao a na kangaa n tataekinna ngkana a aki kanakoaki? N ai aron are e koreaki ni kaangai: Ai tamaaroa ra waeia ake a roko n uoti rongorongoni baika a raraoi! 16Ma a aki bane aomata n ira nanon te euangkerio. Bwa e kaangai Itaia, Te Uea, antai ae e onimakina ara rongorongo? 17Ma ngaia ae e reke te onimaki man te ongoraa n te rongorongo, ao te ongoraa n te rongorongo e reke man tataekinani Kristo. 18Ma I taku, A tuai n ongo Iteraera? A bon tia-n ai aron taekana are e kaangai: E oti nako bwanaaia ni kabutaa aonnaba ni kabane, Ao a nako aia taeka nakon tabon aonnaba. 19I a manga titiraki riki ni kaangai, A aki ataia Iteraera? Aio moa ana taeka Mote: N na kabakantangingkami irouia ake tiaki oi ni bootanaomata, Ao N na kauningkami iroun te bootanaomata ae a nanobaba kaaina. 20Ao e taetae Itaia n aki maaku, ngke e taekina ana taeka te Uea are e kaangai: I a reke irouia akana aki ukoukorai; I kaotai nakoia akana aki titiraki taekau. 21Ma aikai ana taeka, aika ana taeka te Uea i bukiia Iteraera: aroarori baiu ni kabongnga nakon te botanaomata ae aki ongeaaba irou, ao e katei nakoiu.

will be added

X\