ROM 1

1Ngai ae Bwauro, ae ana toro Iesu Kristo, ae e weteaki bwa te tia tuatua, ao e rineaki ibukin tataekinan ana euangkerio te Atua; 2E a kaman taekina te euangkerio aei te Atua i nanon te Baibara irouia ana buraabeti : 3bon taekan Natina, are Iesu Kristo, are e bungiaki n te aro n rabwata bwa kanoan ana kariki Tawita; 4ma ni maiuna n taamnei are e reitaki ma te Atua, ao E kaotia te Atua n te aro ae e mwaaka bwa bon Natina ngke E a manga kamaiua mai buakoia maate. 5Boni Ngaia are ti anganaki mai irouna te konaa n riki bwa taan tuatua ibukin arana, bwa a aonga n onimaki ma n ongeaaba bootanaomata ni kabaneia. 6Kam warekaki naba i buakoia te bootanaomata anne, ngkami aika kam weteaki bwa ana bwai Iesu Kristo: 7nakoia ake a mena i Rom ni kabaneia, ake a tangiraki iroun te Atua, ake a weteaki bwa ana aomata: ami bwai te aakoaki ma te rau mai iroun te Atua are Tamara ma te Uea are Iesu Kristo. 8I rimoa moani kaaitaua Atuau iroun Iesu Kristo i bukimi ni kabaneingkami, ibukin ami onimaki ae e taekinaki i aonnaba ni bane. 9Bwa te Atua bon te tia kakoauai au taeka, ao boni Ngaia ae I toro irouna n taamneiu ibukin tataekinan euangkerion Natina, bwa I aki toki n uringngkami 10ni katoaa te tai are I tataro iai, ao I butiia te Atua bwa ngkana nanona, ao e bia reke te tai are N na mwananga iai ni kawaringkami ngkai. 11Bwa I rangi ni kan nooringkami, bwa N na anganingkami bwaai n tituaraoi tabeua ake mai iroun te Taamnei, bwa kam aonga ni kateimatoaaki iai. 12Ae I nanonna bwa ti na uaia ni buokaki, ngkami n au onimaki ao ngai n ami onimaki. 13Ma I tangiringkami, tariu, bwa kam na ataia bwa e mwaiti au tai ae I a tia ni baaireia bwa N na nakoimi iai, ma iai te bwai ae e aki toki n toototokoa mwanangau ni karokoa naba te tai aei. I kan rairiia naba temwaangina i buakomi nakon te Uea, n ai aroia ake a tia n rairaki irou i buakoia bootanaomata ake tiaki I-Iutaia. 14Iai tabeu ae I riai ni karaoia nakoia I-Erene ma aomata aika tiaki I-Erene, ao nakoia aika a reireiaki ma aika a aki reireiaki; 15ao bon aei bukin ae e ingainga nanou iai ni kan taekina te euangkerio nakoimi naba, ngkami ake kam mena i Rom. 16Bwa I aki maamaa n te euangkerio: bwa boni mwaakan te Atua ni kamaiuiiaa aomata nako aika a onimaki,aika I-Iutaia moa ao I-Erene naba. 17Bwa e kaotaki n te euangkerio aron te Atua ni kaeti aroia aomata nakoina n te onimaki, ni moa man rekena irouia ni karokoa tokina: n ai aron are e koreaki ni kaangai: E na maiu ane e kaetaki arona n reitaki ma te Atua n te onimaki. 18Bwa e kaotaki unin te Atua mai karawa nakoia aomata ake a tia ni kaakaraoa te bure, ma te aro n iowawa; ao ibukin aroia aika a bubuaka n tukiia aomata man ataan te koaua. 19Bwa e bon teretere nakoia te baere e konaa n ataaki iai te Atua: bwa E kaotia nakoia te Atua. 20Bwa a kaman nooraki raoi aron te Atua aika a aki nonooraki, are mwaakana ae akea moana ma tokina, ma arona n Atua, ma ngke a moani karikaki aonnaba; ao a ataaki ni baike E karaoi. Ma ngaia are bon akea aonaia. 21A ataa te Atua, ma a aki anganna neboana ngkai te Atua Ngaia, ao a aki kaaitaua; ma a riki aia iango bwa baika akea boonganaia, ao a karooaki nanoia aika a aki wanawana. 22A taku bwa a rabakau, ma a nanobaba; 23ao a onika te Atua ae e aki maamate ae e mimitong bwa te bouananti ae katootoongan te aomata ae maamate, ke maan aika a kibakiba, ke maan aika kakaeai waeia, ke maan aika a kawakawa. 24Ma ngaia are E katikuiia te Atua n aroia n tangira te kammaira, ao a karaoi mwakuri ni kamaamaa nakon rabwataia, temanna nakon temanna. 25A bita te koaua mai iroun te Atua nakon te kewe; ao a taromauriia te bae e karikaki ma n toro irouna, n onea mwiin te Tia Kariki bwaai, are e riai ni karaoiroaki n aki toki. Amene. 26Ma ngaia are E katikuiia te Atua nakon aroia ni kaitaataan aika a bubuaka: bwa aia aine a onea aroia n iraorao ma mwaane are e riai ao a iraorao ma raoia n aine; 27ao ai aroia naba mwaane: a kiitan aroia n iraorao ma aine are e riai, ao a rangi n taaniia i bon irouia: mwaane ma mwaane a karaoa te kammaira ni kamaamaa; ao mwiina, boni karekeani kaiia ibukin te mwakuri ae e buaakaka are a a tia ni karaoia. 28Ngke a rawa ni kaaki i nanoia ataakin te Atua, ao E katikuiia n aroia aika ti te iangoi baika a kammaira, bwa a aonga ni karaoi mwakuri aika a aki riai. 29A kaonaki nanoia n te buaakaka ni kabanea, ma te kani buaakaka, ma te kani bwaibwai ae e korakora, ma te baabakanikawai. A on n te bakantang, ma te nano ni kamaamate ma ni kauntaeka, ma te uarao, ma te iowawa. Bon taani winanti, 30taani bukibuki, taan ribaa te Atua, taan taetaebuaka, taani kainikatonga, taani kamoamoaia, taani kariki iango aika a bubuaka, taan aki iri nanoia aia karo, 31te koraki aika a bure aroia, taan uru taeka ni booraraoi, taani babakaine, taan aki nanoanga. 32A bon ataa ana taeka te Atua ae e kaangai, A riai mateia akana karaoi baikai. A aki ti kaakaraoi baikai, ma a boni kaoti naba nanoia aika a kukurei ngkana a karaoaki baikai irouia temwaangina.

will be added

X\