TE KAOTIOTI 9

1Ao te anera are te kaniiman e katanga ana bu, ao I noora te itoi ae e bwaka mai karawa nako aon te aba; ao e anganaki kiingini bonotani matan te bwangabwanga are e ruo rikaaki nako Abuto. 2E kauka bonotani matan te bwangabwanga are e ruo rikaaki nako Abuto, ao e oti nako maiai te bubu ae ai aroni bubun te tabo ni kanaiai ae e korakora, ao e karooaki taai ma te ang n te bubu ae e nako man te bwangabwanga arei. 3Ao a oti nako rokati man te bubu arei nako aon te aba, ao a anganaki te konaa ni kammaraka te aba n ai aroia tikaobian. 4A tuangaki bwa a na aki urua uteuten aon te aba, ma te kai nako ae e maawaawa baana, ma aroka; ma a na ti kammarakia aomata akana akea i aon ramwaia ana kanikina te Atua. 5A kariaiakaki rokati akekei bwa a na bwainikiriniia ni kammarakia i nanon nimaua te namwakaina, ma a na aki kamateia; ao marakiia ai aroni marakin te aomata are e tenaaki n te roata ae e buubura ae te roata n ni. 6I nanoni bongin namwakaina akana nimaua akanne ao a na kakaaea te anga ae a na mate iai, ma akea ae e na reke irouia: a tangira te mate, ma e biri nako te mate mai irouia. 7Rokati akekei kaanga ai aroia aoti ake a tauraoi nakon te buaka: a toka i aon atuuiia baika kaanga ai aroni baunuea aika koora, ao ubuia ai aron taraan ubuia aomata; 8iran atuuiia ai aron iran atuuiia aine, ao wiia ai aroni wiia raian; 9a katokai i aoni bwabwaia baika kaanga ai aroni biiti bwa otangaia; ao rurungaani baiia ni kiba kaanga ai aron rurungaani kaa-ni-buaka aika a bati aika a katikaki irouia aoti ngkana a biribiri nakon te buaka. 10Iai bukiia rokati akekei aika ai aronibukin te tikaobian ae iai te boitin iai, are a konaa iai ni kammarakia aomata i nanon nimaua te namwakaina. 11Iai aia uea bwa aneran te tabo are Abuto. Aran te anera anne n te taetae n Ebera bon Abaton, ao n te taetae n Erene Aboruon. 12E a tia n roko te moa n rekenikai; nooria, ane a na roko riki rekenikai aika uoua. 13Ao te anera are te kaonoman e katanga ana bu, ao I ongo te bwanaa a teuana mani kooro ake koron te baonikarea are te koora, are i matan te Atua, 14ngke e kaangai nakon te anera are te kaonoman are iai irouna te bu, Ko na kabwaraia anera ake aman ake a kabaeaki i rarikin te karaanga are e abwaabwaki are Iuberetiti. 15Ao a kabwaraaki anera ake aman, ake a katauraoaki i mwaain te aoa ma te bong ma te namwakaina ma te ririki, are a na kamateia iai kateni-mwakoroni mwaitiia aomata. 16Ao I ongo bwa mwaitiia taani buaka ake a toka i aoia aoti bon uabubua te mirion. 17I nooriia aoti ma ake a toka i aoia, ni miu, bwa aikai aroia: iai otangani bwabwaaia aika a uraura n ai aron uraurani matan te ai, ao aika a buruu n ai aron te uakinto ao aika a babobo n ai aron te burimton; ao atuuiia aoti ai aron atuuiia raian, ao a oti nako mai wiia te ai ma bubuna ma te burimton. 18A kamateaki kateni-mwakoroni mwaitiia aomata ni baikai, aika baika a kamaamate aika teniua, ae te ai, ao te bubu n ai, ao te burimton, aika a oti nako mai wiia. 19Bwa a mena mwaakaia aoti aikai ni wiia ao ni bukiia: bwa bukiia ai aroia naeta aika iai atuuiia, ao a kaikoakiia aomata iai. 20Ao aomata ake tabemwaang, ake a aki kamateaki ni baike a kamaamate, a aki rairaki ni kiitani baike a karaoi n oini baiia, bwa a aonga n toki man aroia n taromauriia taimonio, ma bouananti aika koora ma aika tirewa ma aika buraati ma aika atiibu ma aika kaai aika a aki konaa te nooraaba, ma te ongo, ma te nakonako; 21ao a aki rairaki ni kiitan aroia ni kamaamate, ma n tabunea, ma ni kaibwabwaru, ma ni kimoa.


Copyright
Learn More

will be added

X\