TE KAOTIOTI 8

1Ao te Tiibuteteei ngke E kaaki te bwai ni kanim are te kanikina are te kaitiua man te niira ni boki, ao e kainabwaabu te aba i karawa i nanon tao te itera n aoa. 2Ao I nooriia anera ake itiman ake a teitei i matan te Atua; ao a anganaki taiani buu aika itiua. 3Ao e roko te anera temanna, ao e tei i rarikin te baonikarea, ao iai irouna te baan ae te koora ae te baan ibukini kabuokani karea aika a boiarara; ao e anganaki karea aika a boiarara aika a bati, bwa e na uaia ni kaaki ma aia tataro ake a itiaki ni kabaneia i aon te baonikarea are te koora are i nanoaan te kaintokanuea. 4Ao e aeto rake bubuni karea ake a boiarara, ma aia tataro ake a itiaki mai bain te anera are e tei i matan te Atua. 5Ao e anaa te baan te anera, ao e kanoaia n ain te baonikarea, ao e tewea nako aon te aba; ngke e karaoa aei ao e rebwetata te bwa ma n rurungaa, ao e itiiti, ma ni mwaeiei aon te aba. 6Ao anera ake itiman, ake iai irouia taiani buu ake itiua, a katauraoiia bwa a na katang. 7Ngke e katanga ana buu te moa n anera, ao te karau ae e matoatoa ae te aiti, ma te ai, aika a renganaki n te raraa, a teweaki nako aon te aba; ao e kabuokaki kateni-mwakoron aonnaba, ao a kabuokaki kateni-mwakoroni mwaitini kaai, ao e bane ni kabuokaki te uteute ae e maawaawa. 8Ngke e katanga ana buu te anera are te kauoman, ao e teweaki nako marawa te bwai teuana ae kaanga ai aron te maunga ae e abwaabwaki ae e ura n te ai; ao e riki n raraa kateni-mwakoroni marawa; 9ao a mate kateni-mwakoroni mwaitiia ake a maiu ake i marawa; ao a uruaki kateni-mwakoroni mwaitini kaibuke. 10Ngke e katanga ana buu te anera are te kateniman, ao e bwaka mai karawa te itoi ae e abwaabwaki, ae e ura n ai aron te oi, ao e bwaka i aoni kateni-mwakoroni mwaitini karaanga, ao i aoni koburaken raan. 11Ao aran te itoi arei e atongaki bwa Mao: ao e riki ni mao kateni-mwakoron raan; ao a bati aomata ake a mate ngke a mooi n raan akekei, ibukina ngke a riki ni mao. 12Ngke e katanga ana buu te anera are te kaaman, ao e uruaki kateni-mwakoron taai, ma kateni-mwakoron namwakaina, ma kateni-mwakoron itoi; bwa e aonga ni karooaki kateni-mwakoroia, ao bwa e aonga n aki oota kateni-mwakoron te ngaina, ao ai aron naba te bong. 13Ao I taratara nako ao I noora te ikare ae ti ngaia ni kibakiba i eta ike e rietaata i aani karawa; ao e kaangai n te bwanaa ae e korakora, A na reke kaiia, a na reke kaiia, a na reke kaiia kaain aonnaba ngkana a tang bwanaan i buu ake tabeua ake aia buu anera ake teniman ake a nang katang.

will be added

X\