TE KAOTIOTI 7

1Ao i mwiin arei ao I nooriia anera aika aman bwa a tei ni maninganingan aonnaba, ake maninganingana ake aua, ao a tau angin aonnaba, ake aang ake aua, bwa e na aki uki te ang i aonnaba, ao i marawa, ao e na aki uka te kai tekaina n neakinna. 2Ao I noora te anera temanna bwa e rierake man te tabo are e kaoti taai maiai, ao iai irouna te bwai ni kanikina, ae ana bwai te Atua ae e maiu; ao e taetae n te bwanaa ae e korakora nakoia anera ake aman ake a anganaki te konaa ni bwainikiriina aonnaba ma karawa, 3ao e kaangai, Kam na tai bwainikiriina aonnaba ma karawa, ma kaai, ni karokoa ae ti kanikinaaia moa ana toro Atuara i aon ramwaia. 4Ao I ongo bwa mwaitiia te koraki ake a kanikinaaeaki bon tebubua ma abwi ma aua te ngaa mai buakoia aia baronga Iteraera ni kabaneia. 5A kanikinaaeaki tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Iuta; Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Reuben; Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Kata; 6Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Atera; Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Nabetari; Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Manate; 7Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Timeon; Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Rewi; Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Itakara; 8Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Teburun; Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Iotebwa. A kanikinaaeaki tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Beniamin. 9I mwiini baikai ao I taratara nako, ao nooria, aomata aika a rangi ni mwaiti aika mani bootanaomata ni kabaneia, ma baronga, ma natanaomata, ao mani bootanaomata nako aika a kakaokoro aia taetae; ao akea temanna ae e konaa ni wareki mwaitiia. A tei i nanoaan te kaintokanuea, ao i matan te Tiibuteteei, ao a kunnikaiia ni kunnikai aika a mwamwarai aika a mainaina, ao baani kaai aika ai aroni baan te ni i nanoni baiia; 10ao a taetae n te bwanaa ae e korakora, ao a kaangai, Ana bwai Atuara ae e tekateka i aon te kaintokanuea te kamaiu; ao te kamaiu aei bon ana bwai naba te Tiibuteteei. 11Ao a bane anera n tei ni katoobibia te kaintokanuea ma unimwaane ma baike a maiu ake aman, ao a katorobubua ni bobaraaki i nanoaan te kaintokanuea, ao a taromauriia te Atua, 12ao a kaangai, Amene; ana bwai Atuara te karaoiroaki, ma te neboaki, ma te rabakau, ma te katituaraoaki, ma te karineaki, ma te mwaaka, ma te korakora, n aki tootoki. Amene. 13Ao e taetae temanna mai buakoia unimwaane, ao e kaangai nakoiu, Antai aikai aika a kunnikaiia ni kunnikai aika a mwamwarai aika a mainaina? Ao a nako maia? 14Ao I taku nakoina, Teuae ko karineaki irou, ko bon ataiia. Ao e kaangai nakoiu, Aomata aikai ake a buutaki nako mai aan te rawaawata are e korakora, ao a teboki aia kunnikai ake a mwamwarai ao a kamainainai n raraan te Tiibuteteei. 15Ma ngaia ae a meemena i aan ana kaintokanuea te Atua; ao a toro irouna ni ngaina ao ni bong i nanon ana umwantabu. Ao Teuare e tekateka i aon te kaintokanuea E na kamanoiia ni meemenana irouia. 16Ane a na aki manga baki, ao a na aki manga taka; ao e na aki manga riringa taai i aoia, ao a na aki rootaki ni kabuebuena; 17ao te Tiibuteteei are i nanoaan te kaintokanuea E na kaawakiniia n ai aron te tia kaawakin-tiibu, ao E na kairiia nakoni koburaken raan aika a kamaiu; ao te Atua E na kaoi rannimataia ni kabane mai mataia.


Copyright
Learn More

will be added

X\