TE KAOTIOTI 6

1Ao I noora te Tiibuteteei ngke E kaaki te bwai ni kanim ae te kanikina are teuana mai buakoni bwaai ni kanim ake itiua, ao I ongo bwanaan temanna mai buakoia baike a maiu ake aman ngke e kaangai, Mai! ao kaanga ai aron rebwen te bwa bwanaana. 2Ao I taratara nako, ao nooria, te aoti ae e mainaina! Ao teuare e toka i aona iai te kai ni katebe irouna. Ao e anganaki te baunuea; ao e tokara ana aoti n nako bwa ai aron te tia buaka ae e tokanikai. 3Ngke E kaaki te bwai ni kanim are te kanikina are te kauoua, ao I ongo bwanaan te baere e maiu are te kauoman bwa e kaangai, Mai. 4Ao e oti nako te aoti temanna, ae e uraura; ao e anganaki teuare e toka i aona te konaa ni karokoa te buaka i aon te aba, bwa a na i kamaamate aomata; ao e anganaki te kabaang ae e abwaabwaki. 5Ao ngke E kaaki te bwai ni kanim are te kanikina are te kateniua, ao I ongo bwanaan te baere e maiu are te kateniman bwa e kaangai, Mai. Ao I taratara nako, ao nooria, te aoti ae e roroo! Ao teuare e toka i aona, iai te bwai n tau-rawaawata i nanoni baina. 6Ao I ongo te bae kaanga ai aron te bwanaa mai buakoia baike a maiu ake aman bwa e kaangai, Boon uoua te rawaawata n uiita teuana te tenari, ao onoua te rawaawata ni bware teuana te tenari; ao ko na tai bwainikiriina te bwa ma te wain! 7Ao ngke E kaaki te bwai ni kanim are te kanikina are te kaaua, ao I ongo bwanaan te baere e maiu are te kaaman bwa e kaangai, Mai. 8Ao I taratara nako, ao nooria, te aoti ae e maii! Ao aran teuare e toka i aona te Mate; ao e ririmwiiaki iroun Eriti. A a anganaki te tauu taekani kaa mwakoron aonnaba, bwa a na kamateia aomata n te kabaang, ao n te rongo, ao n te aoraki ae e kamaamate, ao irouia manin aonnaba aika a kaakang. 9Ao ngke E kaaki te bwai ni kanim are te kanikina are te kanimaua, ao I nooriia aomataia ni koaua te koraki ake a kamateaki ngkoa ibukin ana taeka te Atua, ao ibukin naba aroia ni kakaonimaki n tataekina ana taeka te Atua; 10ao a takaarua n te bwanaa ae e korakora, ao a kaangai, Te Toka ae Ko tabu ao Ko koaua, ai ti maan ra riki ao Ko a motiki-taekaia aomata aika a maeka i aon te aba, ma n iri taangara ibukina ngke a kamateira? 11Ao a bane n anganaki kunnikai aika a mwarairai aika a mainaina; ao a tuangaki bwa a na motirawa ni katoki kuaia ni kamaaniia teutana, ni karokoa ae e koro raoi mwaitiia raoia n toro ma tariia ake a nang kamateaki n ai aroia naba. 12Ao I mataku ngke E kaaki te bwai ni kanim are te kanikina are te kaonoua, ao nooria, mwaeiein te aba, ae te mwaeiei ae e korakora! Ao e riki n roro taai, kaanga ai aron te kunnikai ae e mangaingai ae e roro, ao matan namwakaina ae e bwanin e riki n ai aron te raraa taraana; 13a bwaka i aontano itoini karawa, n ai aron te biiku ngkana e kabwakai uaana aika a tuai n tawa, ngkana e ioioaki n te ang ae e korakora. 14E mauna nako karawa n ai aron te niira ni boki ngkana e niiniiraki; ao a bane ni kamwaeaki nako maunga ma abamwakoro mani nneia; 15ao uean aonnaba, ma ake a kakannato, ma ake mataniwi n taanga ni buaka, ma ake a kaubwai, ma ake a korakora, ma tooro ni kabaneia, ma inaomata ni kabaneia, a karabaiia i nanoni bwanganimatang ao i buakon atiibu aika a totooa i aoni maunga; 16ao a kaangai nakoni maunga ma atiibu, Kam na bwakarira, ao kam na karabaira mai matan Teuare e tekateka i aon te kaintokanuea, ao man unin te Tiibuteteei: 17bwa e a roko te Bong are e kakamaaku are bongin unna, ao ai antai ae e konaa n tei i mwaaina?

will be added

X\