TE KAOTIOTI 5

1Ao I noora te niira ni boki i atain Teuare e tekateka i aon te kaintokanuea. Iai te koroboki i nanona ao i akuuna, ao e kanimwaki ni kanim ake kanikina aika itiua bwa e na aki uki; 2ao I noora te anera ae e korakora ae e taetae n te bwanaa ae e korakora ni kaangai, Antai ae e riai ni kauka te niira ni boki ma ni kaaki bwaini kanimwana ake kanikina? 3Ao bon akea temanna i karawa, ke i aonnaba, ke i aantano, ae e konaa ni kauka te niira ni boki ma n tarataraia. 4Ao I bati n tang ibukina bwa e aki kuneaki temanna ae e riai ni kauka te niira ni boki ma n tarataraia. 5Ao e kaangai temanna mai buakoia unimwaane akekei nakoiu, Tai tang; nooria, E tokanikai te Raian are e riki man te baronga are Iuta: te Raian aei boni kanoan ana kariki Tawita, ao E konaa n urui kanim ake kanikina ake itiua ake e kanimwaki iai te niira ni boki. 6Ao I noora te Tiibuteteei n tei i nuukan te kaintokanuea ma baike a maiu ake aman, ma unimwaane akekei: E taraa n ae E a tia ni kamateaki te Tiibuteteei arei, ao itiai korona, ao itiua matana, ake taamnei ake mai iroun te Atua, ake a a tia ni kanakoaki nako aon aaba ni bane. 7Ao E nako n anaa te niira ni boki mai atain Teuare e tekateka i aon te kaintokanuea. 8Ao ngke E anaa te niira ni boki, ao baike a maiu ake aman, a katorobubua ni bobaraaki i matan te Tiibuteteei, ao a toa baiia n te bwai ni katangitang ae te aabi ae te koora, ma taiani boora aika koora naba; a on baikai ni bwaai aika a boiarara, ake aia tataro aomata ake a itiaki. 9Ao a anene n te anene ae e boou, ao a anene ni kaangai, Ko riai n anaa te niira ni boki, ma ni kanakoi bwaini kanimwana ake kanikina; bwa Ko kamateaki ao Ko kamaiuiia aomata n raraam bwa ana bwai te Atua mai buakoia baronga nako, ma reeti n aomata nako, ma aomata nako aika a kakaokoro aia taetae, 10ao Ko karaoiia bwa ana ibonga te Atua n ueana; ao a na uea i aonnaba. 11Ao I taratara nako ao I ongo bwanaaia anera aika a bati aika a katoobibia te kaintokanuea ma bwanaaia baike a maiu ma unimwaane; ao mwaitin te koraki arei tebubua te mirion ao ngaa ma ngaa; 12ao a kaangai n te bwanaa ae e korakora, E riai te Tiibuteteei are e kamateaki n anganaki te mwaaka, ma te kaubwai, ma te rabakau, ma te korakora, ma te karineaki, ma te neboaki, ma te karaoiroaki. 13Ao I ongo bwanaani baika a karikaki ni kabane ake i karawa, ao i aonnaba, ao i aantano, ao ake i marawa, ma baike i nanoia ni kabane, bwa a kaangai: Ana bwai te Tiibuteteei ma Teuare e tekateka i aon te kaintokanuea te karaoiroaki, ma te karineaki, ma te neboaki, ma te tau-taeka, n aki tootoki. 14Ao baike a maiu ake aman a kaangai, Amene. Ao unimwaane a katorobubua ni bobaraaki ao a taromauri.

will be added

X\