TE KAOTIOTI 4

1I mwiin noorani baikai ao I taratara nako, ao nooria, te mataroa ae e uki i karawa, ma te bwanaa are I ongo rimoa, are kaanga ai aroni bwanaan te buu are e taetae ma ngai, ae e kaangai, Mai rierake, ao N na kaoti nakoim baika a na bon riki i mwiini baikai. 2Boni ngkekei naba ao I a mena naba i aani mwaakan ana kairiiri te Taamnei; ao nooria, e mena te kaintokanuea i karawa ma temanna ae tekateka i aona. 3Ao Teuare e tekateka iai e kiakia nako mai irouna te raneanea ae ai aron raneaneani matan atiibu aika a kakaawaki are te iatebi ma te tarerio; ao e katoobibia te kaintokanuea arei Nei Wiraraa, ae ai aroni matan te atiibu ae te timaraketo taraana. 4Ao e katoobibiaki te kaintokanuea arei ni kaintokanuea aika uabwi ma aua; ao I nooriia unimwaane aika uangauni ma aman bwa a tekateka i aoni kaintokanuea ake uabwi ma aua ao a kunnikainiia ni kunnikai aika a mainaina, ma baunuea aika koora i aon atuuiia. 5Ao man te kaintokanuea a nako iiti ma bwanaa ma rebwerebwen te ba; ao i nanoaan te kaintokanuea a mena iai itiai kaai aika a teke i taboia n tatabeua nako baika a ura n te ai: bon taamnei ake itiman ake mai iroun te Atua. 6Ao i nanoaan naba te kaintokanuea e mena naba iai te bwai ae kaanga ai aron taraani marawa ae te kiraati ae ai aron taraan te atiibu are te kurititaro; ao i rarikin te kaintokanuea ni katoobibia a mena iai baika a maiu aika aman aika a buta rabwataia ni maata mai moaia ao mai akuia. 7Ao temanna ni baike a maiu ai aron te raian, ao te kauoman ai aron te kaomwaane; ao te kateniman iai ubuna ae kaanga ubun te aomata; ao te kaaman ai aron te ikare ae e kibakiba. 8Ao baike a maiu ake aman, kaka oneai baiia ni kibakiba, ao a buta aon rabwataia ni katoobibiaki ma aani baiia ni maata; ao a aki toki n anene ni ngaina ao ni bong, ni kaangai: E tabu, E tabu, E tabu te Uea ae te Atua ae Moan te Mwaaka ae bon iai ngkoa, ao iai ngkai, ao iai n rimwi n aki toki. 9Ao ngkana a anene baike a maiu n neboa ma ni karinea ma ni katituaraoa Teuare e tekateka i aon te kaintokanuea, are Teuare e maiu n aki tootoki, 10ao unimwaane ake angauni ma aman a katorobubua ni bobaraaki i matan Teuare e tekateka i aon te kaintokanuea, ma n taromauriia Teuare e maiu n aki tootoki, ma ni kaaki aia baunuea i nanoaan te kaintokanuea, ao a kaangai, 11Ara Uea ao Atuara, Ko bon riai n anganaki te neboaki ma te karineaki ma te mwaaka, bwa Ko kariki bwaai ni kabane, ao a riki ibukin nanom, ao a karikaki iai.

will be added

X\