TE KAOTIOTI 3

1Ao ko na koroboki nakon ana anera te ekaretia are i Tareteiti ni kaangai: E kaangai Teuare iai irouna itoi ake itiua ma taamnei aika itiman ake mai iroun te Atua, I atai aroarom; e ataaki taekam bwa ko maiu, ma ko boni mate. 2Ko na kamarurungko, ao ko na kateimatoai baikana a tuai ni mauna, akana nangi mate; bwa I aki noori baika ko a tia ni karaoi bwa a kororaoi aroia i matan te Atua. 3Ma ngaia ae ko na uringa aron are ko reireiaki iai ma are ko ongo; ao ko na taua, ao raira nanom. Ma ngaia aei, ngkana ko aki kamarurungko, ao ae N na nakoim n ai aron te tia ira, ao ane ko na bon aki ataa te aoa ae N na roko iai iroum. 4Ma iai araia temwaangina iroum ikanne i Tareteiti ake a tuai ni kabaarekai kunnikaia: a na nakonako ma Ngai ni kunnikaiia ni kunnikai aika a mainaina, bwa a bon tau. 5Ane e tokanikai ao e na kunnikaia ni kunnikai aika a mainaina; ao N na bon aki kamauna arana man te boki ni maiu arei, ao N na kaotia bwa bon au aomata i matan Tamau ao i mataia ana anera. 6Ane iai taningana ao ke e ongo ana taeka te Taamnei nakoia ekaretia. 7Ao ko na koroboki nakon ana anera te ekaretia i Biraterebia ni kaangai: E kaangai Teuare e tabu, are e kakaonimaki, are iai irouna ana kiing Tawita, are ngkana E kauka te mataroa ao akea ae e konaa ni kainna, ao ngkana E kainna ao akea ae e konaa ni kaukia. 8I atai aroarom. Noria, I kaaki i matam te mataroa ae e uki, ae e aki konaa temanna ni bonotia. E karako korakoram, ma ko taua au taeka, ao ko aki kaakeaa arau. 9Noria, N na kanakoia temwaangina man ana bootanaomata Tatan bwa a na bobaraaki i rarikini waem—te koraki aika taani kewe, aika a taku bwa I-Iutaia ngaiia, ma bon tiaki—ao a na ataia bwa I tangiriko. 10Ngkai ko a tia ni kaawakina au taeka nakoim bwa ko na nanomwaaka, ao N na kaawakiniko naba man te aoa ni kariiriiaki are e nangi roko i aon te aba ni kabutaa, ni kataiia ake a maeka iai. 11Ae N na waetata n roko; ko na taua ane iroum, bwa e na aki uota nako am baunuea temanna. 12Ane e tokanikai, ao N na karaoia bwa bouan ana umwantabu Atuau, ao e na bon aki konaa n oti nako maiai; ao N na korea aran ana kaawa Atuau i aona, ao N na korea naba arau ae e boou i aona. 13Ane iai taningana ao ke e ongo ana taeka te Taamnei nakoia ekaretia. 14Ao ko na koroboki nakon ana anera te ekaretia are i Raorikeia ni kaangai: E kaangai te Amene are te Tia Kaotioti are e kakaonimaki are e koaua, are a moa mai irouna baika a karikaki iroun te Atua: 15I atai aroarom; I ataia bwa ko aki mariri ao ko aki bue. Ko bia mariri ke ni bue! 16Ao ngkai ko aang teutana, n aki mariri ke ni bue, ao N na mumutaiko mai wiiu. 17Ngkai ko kaangai: I kaubwai, ao a kabatiaaki au bwai, ao I aki kainnano n te bwai teuana; ao ko aki ataiko bwa te aomata ae e kai nanona ngkoe, ao ko kananoanga; ko aki kaubwai, ko mataki, ao akea karabaam. 18Ma ngaia ae aio au taeka n reirei nakoim: ko na kabooa te koora ae irou, ae te koora ae e aki rengarengan, bwa ko aonga ni kaubwai. Ko na kabooi kunnikai aika a mainaina bwa ko aonga ni kunnikaiko, ao bwa e aonga n aki nooraki arom n aki karabaaniko ae kamaamaa; ao ko na kabooa naba bwaini kabiran te mata ni kabiri matam iai, bwa ko aonga n nooraaba. 19Akana I tangiriia ao I boaiia ma n reireiia aroia aika a riai; ma ngaia ae ko na kakorakorako ao raira nanom. 20Noria, I tei i rarikin te mataroa, ao I karebwerebwe: ngkana e ongo bwanaau temanna, ao ngkana e kauka te mataroa, ao N na nakoina, ao N na amwarake ma ngaia, ao ngaia ma Ngai. 21Ane e tokanikai, ao N na anganna te konaa n tekateka ma Ngai n au kaintokanuea, n ai arou naba ngke I tokanikai ao I tekateka ma Tamau n ana kaintokanuea. 22Ane iai taningana ao ke e ongo ana taeka te Taamnei nakoia ekaretia.


Copyright
Learn More

will be added

X\