TE KAOTIOTI 22

1Ao te anera arei e kaota nakoiu karaangan te ran ni maiu, ae te ran ae e raneanea n ai aron te kurititaro; ao e raanga nako te ran arei man ana kaintokanuea te Atua ma te Tiibuteteei, 2n ri nuukani kawain te kaawa. Ao n iteran te karaanga ake uoua bon iai kaai ni maiu, aika a kariki uaaia teuana te tai ni katoa namwakaina i nanon teuana te ririki; ao baani kaai akekei boni bwaini kamaiuaia bootanaomata. 3Ao akea ae e reke kaina ae e na manga nooraki n te kaawa arei; ao e na mena iai ana kaintokanuea te Atua ma te Tiibuteteei, ao ana toro te Atua a na taromauriia. 4A na noora matana, ao E na koreaki arana i aon ramwaia. 5E na akea te bong; ao a aki kainnanoa ootan te taura ma taai, bwa E na riki te Atua bwa te oota i aoia; ao a na uea n aki tootoki. 6Ao e taku te anera nakoiu, A konaa n onimakinaki taeka aikai bwa a koaua. Ao te Uea, ae Atuan taamneiia buraabeti E kanakoa ana anera bwa e na kaoti nakoia ana toro baika a na waetata n roko. 7Ao nooria, ae N na waetata n roko E a kabwaia ane e taua te taeka ni buraabeti ae n te boki aei. 8Boni ngai, ae Ioane, ae I ongo ma n noori baikai. Ao ngke I ongo ma n noori, ao I katorobubua ni bobaraaki i rarikini waen te anera are e kaoti baikai nakoiu. 9AAo e taku nakoiu, Tarataraikobwa ko na aki taromauriai; bon raom n toro ngai, ao raoia n toro tarim ake buraabeti, ma ake a ongeaaba nakon taeka aika n te boki aei. Ko na taromauriia te Atua. 10Ao e taku nakoiu, Ko na tai kanikinaaei n ae a na aki kaakaotaki taeka ni buraabeti n te niira ni boki aei, bwa e a kaan te tai; 11Ane e buaakaka, ao ke e teimatoa ni kaakaraoa ae e buaakaka; ao ane e kamwaraa, ao ke e kateimatoaa arona ni kamwaraa. Ane e bwaabwaina te eti, ao ke e kaakaraoa ae e eti; ao ane e itiaki man te bure, ao ke e kaawakinna mani karaoan ae e buaakaka. 12Noria, ae N na waetata n roko ma uotau te bae N na anga nakoia aomata ni kabaneia ni kaeti ma aron aia mwakuri nako. 13Boni Ngai te Moa ao te Toki; boni moani bwaai Ngai ao tokiia naba Ngai. 14A a kabwaia akana teboki aia kunnikai aika a mwarairai, bwa e na reke nakoiate konaa n roko n te kai ni maiu, ao te konaa n rin nako i nanoni mataroan te kaawa, bwa a aonga n rin n te kaawa. 15Taani mena i tinanikun te nono bon te koraki aika a baba n tangira te kammaira ma te wene ni bure; ao raoia bon taan tabunea, ma taani kamateia aomata, ma taan taromauri bouananti, ma akana taatangira taekinan te kewe ma karaoana naba. 16Ngai ae Iesu, ae I kanakoa au anera bwa e na kaoti baikai nakoimi i nanon ekaretia nako. Boni kanoan Tawita Ngai, ao te Itoi ni Ngaina ae e oota mwaaka Ngai. 17Ao E kaangai te Taamnei, ma te aine are a tibwa mareaki, Mai. Ao ane e ongo e na kaangai naba, Mai. Ao ke e nako mai ane e kani mooi; ao ke e anaa te ran ni maiu ane e kan anaia, n aki kabooa. 18I taetae ma te koaua nakoia aomata nako akana ongo taeka ni buraabeti n te niira ni boki aei, bwa ngkana e raon taeka aikai te aomata n ana taeka tabeua, ao te Atua E na raona naba kaina ake bwaai ni kamaamate aika a koreaki taekaia n te niira ni boki aei; 19ao ngkana iai te bae e kamauna te aomata man taeka ni buraabeti n te niira ni boki aei, ao te Atua E na anaa mai irouna tibwangana n te kai ni maiu ao man te kaawa are e tabu, ake a koreaki taekaia n te niira ni boki aei. 20E kaangai Teuare e kaoti baikai, Eng, ae N na roko ni waetata, Amene. Nako mai, te Uea ae Iesu. 21E na mena ana aakoi te Uea are Iesu irouia ake a itiaki ni kabaneia.

will be added

X\