TE KAOTIOTI 21

1Ao I noora karawa ae e boou ma aonnaba ae e boou; bwa e a tia ni mauna te moani karawa ma te moa n aonnaba, ao ai aron naba marawa. 2Ao I noora te kaawa are e tabu, are Ierutarem ae e boou, bwa e ruo mai karawa mai iroun te Atua, ao e katauraoaki n ai aron te aine ae e katamaaroaaki ibukin teuare e na mare ma ngaia. 3Ao I ongo te bwanaa man te kaintokanuea bwa e kaangai, Noria, e mena ana umwanrianna te Atua irouia aomata! E na maeka irouia, ao a na riki bwa ana bootanaomata; ao te Atua E na meemena irouia. 4E na kabane rannimataia te Atua ni kaoi mai mataia; ao akea te mate ae e na riki, ao e na akea naba te nanokaawaki, ma te tang, ma te maraki: bwa a mauna nako bwaai nikawai. 5Ao E kaangai Teuare e tekateka i aon te kaintokanuea, Noria, I a karaoi bwaai ni kabane bwa bwaai aika a bou. Ao E kaangai naba, Ko na koroi baika I a tia n taekin; bwa a koaua taeka aikai ao a onimakinaki. 6Ao E taku nakoiu, A bane n tia. Boni Ngai te Moa ao te Toki; boni moani bwaai Ngai ao tokiia naba Ngai. N na angan ane e kani mooi nimana mani koburaken te ran, are te ran ni maiu, ae akea boona. 7Ane e tokanikai ao e na bwaibwai ni baikai; ao N na riki bwa Atuana, ao ngaia e na riki bwa natiu. 8Ma te koraki akana ki-mamaaku, ma akana aki onimaki, ma akana riai ni bati n ribaaki, ma taani kamateia aomata, ma taani wene ni bure, ma taan tabunea, ma taan taromauri bouananti, ma taani kewekewe, a na reke tibwangaia n te nama are e ura iai te ai ma te burimton, are te mate are te kauoua.

will be added

X\