TE KAOTIOTI 20

1Ao I noora te anera temanna bwa e ruo mai karawa, ao e taua i nanoni baina te taurekereke ae e buubura, ma kiingin Abuto. 2E tauua te raakon, are te naeta nikawai, are te riaaboro are Tatan; ao e kabaea n te taurekereke ao e tewea nako Abuto, ao e kaina mataroana ao e kanikinaaea aona bwa e aonga n aki kaukaki. E na tiku ikekei i nanon teuanatengaate ririki, bwa e aonga n aki manga mwaamwanaiia bootanaomata nako. E na boni kainaomataaki rimwi, ma e na aki maan ana tai n inaomata. 4Ao I noori kaintokanuea ma ake a tekateka i aoia bwa a anganaki te konaa ni motiki-taeka: bon aomataia ni koaua te koraki ake a tia ni mate ngke a kabakuaki ibukin tataekinan te koaua are E kaotiotia Iesu, ao ibukin tataekinan ana taeka te Atua. A aki taromauriia te man are e tiritiri, ao a aki taromauriia naba te bouananti are katootoongana; a aki kanikinaaeaki ramwaia ma baiia n ana kanikina te man arei; ao a maiu, ma n uea ma te Kristotengaate ririki. 5(Ao maate ake nikira a aki maiu ni karokoa a koro ririki ake tenga). Aei te moani manga-maiu. 6E a kabwaia ane e reke nnena n te moani manga-maiu; bon ana aomata ni koaua te Atua. Akea mwaakan te mate are te kauoua i aoia aomata aika ai aroia aikai: a na riki bwa ana ibonga te Atua ma Kristo, ao a na uea ma Ngaiatengaate ririki. 7Ao ngkana a koro ririki ake tenga, ao e na kabwaraaki Tatan man te tabo are e kainaki iai, 8ao e na nako ni mwaamwanaiia bootanaoamata nako ake a mena i aon aaba ni kabane, ake bootanaomata ake Koka ma Makoka E na bootiia ibukin te buaka; ao mwaitiia ai aroni mwaitin tanon te bike. 9Ao a nako ni kabutaa aon te aba, ao a otabwaniniia nneia ni maeka n rianna te koraki ake a itiaki, ma te kaawa are e tangiraki; ao e bwaka te ai mai karawa, ao e kabuokiia ni kamaunaia. 10Ao te riaaboro are e mwaamwanaiia e a teweaki nako n te nama are te ai ma te burimton, ike e mena naba iai te man are e tiritiri ma te buraabeti ni kewe; ao a na kammarakaki ni ngaina ao ni bong n aki tootoki. 11Ao I noora te kaintokanuea ae e abwaabwaki ae e mainaina, ma Teuare e tekateka i aona. A biri nako aonnaba ma karawa mai irouna, ma akea te tabo ae a na nako iai. 12Ao I nooriia maate, ake te koraki ake a kakannato ma ake a mangori, bwa a tei i nanoaan te kaintokanuea; ao a kaukaki niira ni boki. E kaukaki naba te niira ni boki teuana, ae bokin te maiu. Ao a motikaki taekaia maate ni kaeti ma baike a a tia ni karaoi, n ai aron taekaia ake a koreaki n taian niira ni boki akekei. 13Ao marawa e anga maate ake i nanona; te Mate ma Eriti a anga naba maate ake i nanoia; ao a bane maate aikai ni motikaki taekaia ni kaeti ma baike a a tia ni karaoi. 14Ao te Mate ma Eriti a teweaki nako nanon te nama are te ai. (Aei te mate are te kauoua, ae te nama are te ai). 15Ao ngkana iai ae e ataaki bwa akea arana ni bokin te maiu, ao e teweaki nako nanon te nama are te ai.

will be added

X\