TE KAOTIOTI 2

1Ko na koroboki nakon ana anera te ekaretia are i Ebeto ni kaangai: Aio ana taeka Teuare e tau itoi ake itiua i ataina, are E nakonako i buakoni kain-tei n taura ake koora ake itiua: 2I atai aroarom ni kabane, ma arom n rangi ni mwakuri korakora, ma nanomwaakam, ma arom n aki konaa n taona nanom nakoia akana buaakaka; ao ko a tia ni kataiia akana taku bwa taan tuatua ngaiia ngke bon tiaki, ao ko kuneiia bwa bon taani kewekewe. 3Iai iroum te nanomwaaka, ao ko taotaona nanom ibukin arau, ao e aki bwara nanom. 4Ma iai te bwai ae N na waeiko iai, bwa ko a tia ni kaaki te tangira are e reke iroum ngke ko moan riki bwa te Kristian. 5Ma ngaia ae ko na uringa te aro are ko bwaka maiai, ao ko na raira nanom, ao karaoi mwakuri ake ko karaoi ngke ko moa n riki bwa te Kristian; ao ngkana ko aki, ao ae N na nakoim, ao N na uota nako am kain-tei n taura mani nnena. 6Ma iai arom aei: ko ribai aia mwakuri raon Nikorao, ake mwakuri ake I ribai naba. 7Ane iai taningana n ongo, ao ke e ongo ana taeka te Taamnei nakoia ekaretia. Ane e tokanikai ao N na anganna te amwarake man te kai ni maiu are e mena n ana Bwaretaiti te Atua. 8Ao ko na koroboki nakon ana anera te ekaretia are i Temurena ni kaangai: Aio ana taeka Teuare bon te Moa ao te Toki, are E a tia ni mate, ao E a manga maiu: 9I ataa rawaawatam ma aki-kaubwaim; ma ko boni kaubwai! I ataa taetaebuakaam irouia ake a taku bwa I-Iutaia ngaiia, ao bon tiaki, ma bon ana bootaki n aomata Tatan! 10Ko na tai maakui baika ko nangi maraki iai; nooria, ane e nang kaakiia tabemwaang i buakomi te riaaboro i nanon te karabuuti, bwa kam aonga ni kataaki iai, ao tengaun ami bong ni maraki iai. Ko na kakaonimaki ni karokoa matem, ao N na anganiko te bau are te maiu. 11Ane iai taningana ao ke e ongo ana taeka te Taamnei nakoia ekaretia. Ane e tokanikai ao e na bon aki kammarakaki n te mate are te kauoua. 12Ao ko na koroboki nakon ana anera te ekaretia are i Berekamo ni kaangai: E kaangai Teuare iai irouna te kabaang are e kakang, ae uaitera wina, 13I ataa ike ko mena iai, ike e mena iai ana kaintokanuea Tatan: ko kakaonimaki nakoiu, ao ko aki kaaki arom n onimakinai n te tai are e kamateaki iai Antibwati are au tia kaotioti are e kakaonimaki, are e kamateaki i buakomi, ike e maeka iai Tatan. 14Ma iai bwaai tabeua aika I riai ni waeiko iai: bwa iai iroum ikekei aika a toua mwiin ana reirei Bwaraam, are e reireia Bwaraka bwa e na kaaki te bwai ni kabwakabwaka i mataia te bootanaomata ae Iteraera bwa a aonga ni kang kareani bouananti, ma ni wene ni bure. 15Ao bon iai naba iroum temwaangina ake a tou mwiin aia reirei te koraki ake raon Nikorao n te aro naba anne. 16Ma ngaia ae ko na raira nanom; ao ngkana ko aki, ao ae N na waetata n nakoim, ao N na buakaniia te koraki anne n au taeka akana a na korokoro n ai aron te kabaang. 17Ane iai taningana n ongo ao ke e ongo ana taeka te Taamnei nakoia ekaretia. Ane e tokanikai ao I a anganna te maana are e raba, ao N na anganna te atiibu ae e mainaina ma te ara ae e boou ae e koreaki i aona, ae te ara ae akea temanna ae e ataia bwa ti ane e anganaki. 18Ao ko na koroboki nakon ana anera te ekaretia are i Tuateira ni kaangai: E kaangai Natin te Atua, are iai matana aika ai aron uran te ai, ma waena aika ai aron te buraati ae e raneanea: 19I atai aroarom ni kabane ma am tangira, ma am onimaki, ma aakoan te aba iroum, ma nanomwaakam, ma am mwakuri ake ko a tibwa karaoi rimwi bwa a mwaiti riki nakon ake rimoa. 20Ma iai te bwai ae N na waeiko iai: bwa ko aki tuuka te aine are Ietebera, are e taku bwa te buraabeti ngaia; ao e reireiia ni burebureiia au toro bwa a na wene ni bure, ma ni kang kareani bouananti; 21ao I anganna ana tai are e na raira nanona iai man arona ni wene ni bure, ma e rawa ni kan rairaki man arona ni wene ni bure. 22Noria, N na kaaoraka neierei, ao uaake a wene ni bure ma ngaia, N na karawaawataiia n te aro ae e korakora, ngkana a aki rairi nanoia ni kiitan aia mwakuri ake a karaoi ma neierei; 23ao N na kamateia natin neierei, ao ane a na bane ekaretia n ataai bwa te tia tirotiroi naano ma iango aika a raba Ngai; ao N na anganingkami n tatabemaningkami nako booni mwiin ami mwakuri. 24Ma ngkami, akana nikiraia ami koraki i Tuateira, akana kam aki toua mwiin te reirei ae e buaakaka aei, akana kam aki atai baikana a atongaki irouia temwaangina bwa ana bwai Tatan aika a nano, I aki kani kaaki riki te rawaawata teuana i aomi. 25Ma kam na taua ane iroumi ni karokoai. 26Ao ane e tokanikai, ma ni karaoi baike I tuangnga bwa e na karaoi ni karokoa te toki, ao N na anganna te mwaaka n tauu taekaia bootanaomata; 27ao N na anganna te mwaaka are ti te bo ma are I anganaki mai iroun Tamau, ao e na tauu taekaia ni kairiia ma te matoa, ao a na uruaki n ai aroni mwangko aika a karaoaki man te bokaboka; 28ao N na anganna te itoi ni ngaina. 29Ane iai taningana ao ke e ongo ana taeka te Taamnei nakoia ekaretia.


Copyright
Learn More

will be added

X\