TE KAOTIOTI 19

1I mwiini baikai ao I ongo te bae kaanga te bwanaa ae e korakora ae bwanaaia kaain te bootaki ae e abwaabwaki i karawa, ae e kaangai, Areruia! Ana bwai Atuara te kamaiu, ma te neboaki, ma te mwaaka: 2bwa a koaua ana moti ao a eti. E a tia ni motika taekan te kabekaau are e rangi n atoatongaki taekana, are te kabekaau are e kamwaraaea te aba n ana wene ni bure; ao E a tia ni karekea kaina ibukina ngke e kamateia ana toro. 3A a manga kaangai riki, Areruia! E aeto rake bubuni buen neierei n aki tootoki. 4Ao a katorobubua ni bobaraaki unimwaane ake angauni ma aman ma baike a maiu ake aman, ao a taromauriia te Atua are e tekateka i aon te kaintokanuea, ao a kaangai, Amene! Areruia! 5Ao e nako te bwanaa man te kaintokanuea, ae e kaangai, Kam na karaoiroa Atuara, ngkami aika ana toro ni kabaneingkami, ma ngkami aika kam maakua, aika kam mangori ma aika kam kakannato. 6Ao I ongo te bae kaanga bwanaaia kaain te bootaki ae e abwaabwaki, ae e kaanga karongoaani bwaron naao aika a bati, ao kaanga rebwerebweni baa aika a korakora, ao a kaangai, Areruia! Bwa E uea te Uea ae Atuara ae Moan te Mwaaka. 7Ti na kimwaareirei ma ni kakatonga, ao ti na neboia. Bwa e a roko ana tai ni mare te Tiibuteteei, ao e a tia ni katauraoia neiere E na mareaki ma ngaia. 8E a tia n anganaki neierei kunnikaina ae te riinen ae e raoiroi ae e raneanea ae e itiaki bwa e na bwainna. (Te riinen ae e raoiroi, bon aroia ake a itiaki ni kaakaraoa nanon te Atua ni maiuia). 9Ao e taku te anera nakoiu, Ko na korea ae e kaangai, A a kabwaia akana kaoaki nakon ana amwarake ni mare te Tiibuteteei. Ao e kaangai naba, Taeka aikai bon taeka aika a koaua aika ana taeka te Atua. 10Ao I katorobubua ni bobaraaki i rarikini waena bwa N na taromauriia. Ao e taku nakoiu, Tarataraiko bwa ko na aki taromauriai; bon raom n toro ngai, ao raoia naba n toro tarim ake a teimatoa n taua te koaua are E kaotiotia Iesu. Ko na taromauriia te Atua; bwa te koaua are E kaotiotia Iesu boni ngaia ae e angania ana aomata te Atua te konaa n taetae ni buraabeti. 11Ao I noora karawa bwa e uki; ao nooria, te aoti ae e mainaina! Ao aran teuare e toka i aona boni Kakaonimaki ao Koaua; E aki riibuaka n ana moti, ao E aki naba ngkana E buaka. 12Ai aron uran te ai matana, ao a bati baunuea i aon atuna; ao iai te ara ae e koreaki i aon rabwatana, ae akea temanna ae e ataia bwa ti Ngaia. 13Ao E kunnikaiaki n te kunnikai ae e kateboaki n te raraa; ao e atongaki arana bwa ana Taeka te Atua. 14Ao a iria n ri mwiina taanga ni buaka ake i karawa i aoia aoti aika a mainaina, ao a kunnikaiaki n te riinen ae e raoiroi ae e mainaina ae e itiaki. 15Ao e oti nako mai wiina te kabaang ae e kakang, bwa E na oreia bootanaomata iai, ao E na tauu taekaia ni kairiia ma te matoa; ao E na toutoua aon nnen taonani kureebe are ana bwai korakoran unin te Atua are Moan te Mwaaka. 16Ao iai arana ae e koreaki i aon ana kunnikai ao i aon rangana, ae e kaangai, 17Ao I noora te anera temanna bwa e tei n taai; ao e taetae n te bwanaa ae e korakora, ao e kaangai nakoia maan ni kabane aika a kibakiba i aan-nang, Kam na bane mai, ni bootaki ibukin ana amwarake ae e abwaabwaki te Atua; 18bwa kam na kang irikoia ueea ma mataniwi n taanga ni buaka, ma tautia, ma irikoia aoti ma taan toka i aoia, ma aomata ni kabaneia, aika a inaomata ma tooro, ma aika a mangori ma aika a kakannato. 19Ao I noora te man are e tiritiri, ma ueea i aonnaba ma aia taanga ni buaka, bwa a ikotaki bwa a na buakana Teuare e toka i aon te aoti, ma ana taanga ni buaka. 20Ao e tauuaki te man are e tiritiri, ma te buraabeti ni kewe are e karaoi kanikina i matana, ake e mwaamwanaiia iai te koraki ake a kanikinaaeaki n ana kanikina te man are e tiritiri, ma te koraki naba ake a taromauriia te bouananti are e karaoaki bwa katootoongana. E teweaki nako te man are e tiritiri ma te buraabeti ni kewe, ngke e maiu, i nanon te nama are te ai are e ura n te burimton. 21Ao ake tabemwaang ake nikira a kamateaki n ana kabaang Teuare e toka i aon te aoti, are te kabaang are e oti nako mai wina; ao a bane ni ngae maan ake a amwarake n irikoia.

will be added

X\