TE KAOTIOTI 18

1I mwiini baikai ao I noora te anera temanna bwa e ruo mai karawa. E korakora mwaakana, ao e oota aon te aba ni mimitongina. 2Ao e taetae n te bwanaa ae e korakora, ao e kaangai, E a bwaka Bwaburon are e kakannato; e a bwaka ao e riki bwa nneia ni maeka taimonio, ao nneia ni kabureaki taamnei aika a kamwaraa ni kabaneia, ao nneia ni kainaki maan aika a ribaaki ni kabaneia. 3Bwa a bane bootanaomata ni mooi n ana wain, ae te wain ni wene ni bure; ao a wene ni bure ma ngaia ueea i aonnaba ni korakoran nanona ni kaibwabwaru. 4Ao I ongo te bwanaa teuana mai karawa bwa e kaangai, Au aomata, kam na oti nako mai irouna, bwa kam na aki buokanibwai ma ngaia n ana bure, ao kam na aki buokanibwai naba ma ngaia ni kaina akana kamaamate akana a na reke nakoina. 5Bwa a rota karawa ana bure, ao te Atua E aki mwaninga taekan ana bure. 6Are e karaoia nakoimi, ao kam na karaoia naba nakoina, ao kauoua te tai mwaitini booni mwiin te bwai are e karaoia, ni kaokia nakoina; ao kaona ana mwangko n te mooi, ni kauoua te tai korakoran te mooi are e a tia ni karaoi i bukimi. 7Kam na kabatiaa marakina ma nanokaawakina n ai aroni mwaitini kainikatongana ma arona ni maiu ni kaubwai. Bwa e kaangai i nanona Bwaburon, Bon te uea ae te aine ngai, ae I tekateka i aon au kaintokanuea; ao tiaki te aine ae e mate buuna ngai, ma ngaia ae N na bon aki konaa n nanokaawaki. 8Ma ngaia ae a na roko baika a kamaamate irouna n te bong ae ti tebongina, ae te aoraki ae e kamaamate, ma te nanokaawaki ae e bati, ma te rongo; ao e na kabuokaki ni kabaneaki n te ai; bwa E mwaaka te Uea ae te Atua ae e motika taekana. 9Ao uean aonnaba ake a we5ne ni bure ma ngaia ma ni buokanibwai ma ngaia ni maiuna ni kaubwai, a na tang ma n tanginiwenei ibukina, ngkana a noora bubuni buena. 10A na tei mai kiiraroa, bwa a maaku ni marakina; ao a na kaangai, Ai kaawa ra, ai kaawa ra, te kaawa are e kakannato, are Bwaburon, are te kaawa are e korakora! Bwa e roko motikan taekam n te aoa ae ti teuana. 11Ao a tang man tanginiwenei taani bitineti ibukina, bwa ai akea temanna ae e na manga kabooi aia kaakoo mai irouia, 12kaakoo ake koora, ma tirewa, ma atiibu aika a kakaawaki, ma moomi, ma kunnikai aika a karaoaki man te kunnikai ae e tamaaroa ae te mainaina ae te riinen, ao man te kunnikai ae e ura-ro, ma ae e tirika, ma ae e uraura; ao kaakoo naba aika kaai aika a boiarara ni kabane, ma bwaai ni kabane aika a karaoaki mani koroia erebwanti, ao mani kaai nako aika a rangi ni kakaawaki, ao bwaai aika a karaoaki mani buraati ma biiti ma atiibu aika maabora; 13ma te tinneman, ma te amomum, ma baika a boiarara, ma mura, ma riibano, ma te wain, ma bwaan te oriwa, ma te buraawa ae e karaoaki raoi man uiita, ma uiita aika a tuai n riki ni buraawa, ma kaao, ma tiibu, ma aoti, ma kaa aika a katikitikaki irouia aoti, ma tooro, ma taenikai. 14A taetae taani bitineti ao a kaangai, A a nako mai iroum baika a raraoi aika ko maamateakin ni maium, ao a bane ni bua mai iroum kaubwaim ma tamaaroam ae e katika te mata, ao a bon aki manga reke iroum. 15Taani bitineti, ake a reke kaubwaia mai irouna, a na tei mai kiiraroa bwa a maaku ni marakina, ao a na tang ma n tanginiwenei; 16ao a na kaangai, Ai kaawa ra, ai kaawa ra, te kaawa are e kakannato, are e kunnikaiaki n te riinen ae e raoiroi, ma te kunnikai ae e ura-ro, ma ae e uraura, are te kaawa are e katamaaroaaki n te koora ma atiibu aika a kakaawaki ma moomii! 17Bwa a kamaunaaki kaubwai akekei i nanon teuana te aoa. Ao kaaben ma akana boborau nakon te tabo teuana ma teuana, ao kaimoa ma akana a boobwai i tari, a bane n tei mai kiiraroa, 18ao a takaarua ngke a noora bubuni buena, ao a kaangai, Te kaawa ra ae ai aron te kaawa are e kakannato arei? 19A kaaki te tano i aon atuuiia bwa a nanokaawaki, ao a tang ma n tanginiwenei, ao a kaangai, Ai kaawa ra, ai kaawa ra, te kaawa are e kakannato, are a bane n reke maiai kaubwaia te koraki ni kabane ake iai aia kaibuke i marawa, ni kaubwaina; bwa a kamaunaaki kaubwaina i nanon teuana te aoa. 20Ko na kimwaareirei, karawa, n te bwai ae e riki nakoina; ao kam na kimwaareirei naba ngkami aika kam itiaki, ma taan tuatua, ma buraabeti: bwa E karekei kaina te Atua ibukin te baere e karaoi nakoimi. 21Ao temanna te anera ae e korakora e tabeka te atiibu ae e abwaabwaki n te atiibu n ii bwaraua, ae te atiibu ae e abwaabwaki, ao e tewea nako marawa; ao e kaangai, Ao aio aroni Bwaburon, are te kaawa are e kakannato: e na kabwakaaki ni karurunginakoaki, ao e na aki manga nooraki. 22Ao aomata a na aki manga ongo i nanom tangin taian aabi, ma bwanaaia aika a rabakau n anene, ma tangini bwaai ni katangitang aika kaibwabwa, ma tangin taiani bu; ao e na bon aki manga nooraki naba i nanom te aomata ae te tia karaoi bwaai aika a tamaaroa mani bwaai n aekaia nako, ao ai uana naba ma karongoaan te atiibu n ii bwaraua. 23E na bon aki manga oota ootan te taura i nanom, ao a na bon aki manga ongo aomata bwanaan te tia iein ae te mwaane i nanom, ma bwanaan te aine ae a tibwa iein. Bwa a kakannato i aonnaba am aomata aika taani bitineti, ao a bane bootanaomata nako ni mwaamwanaaki n am tabunea. 24A nooraki i nanon te kaawa ae Bwaburon raraaia buraabeti ma ake a itiaki, ao raraaia naba te koraki ni kabaneia ake a kamateaki i aonnaba.


Copyright
Learn More

will be added

X\