TE KAOTIOTI 17

1Ao e roko temanna mai buakoia anera ake itiman ake iai irouia boora ake itiua, ao a taetae nakoiu, ni kaangai, Mai ikai; N na kaota nakoim motikan taekan te kabekaau are e kakannato are e tekateka i aon raan aika a bati; 2are a wene ni bure ma ngaia uean aonnaba, ao are a manging irouna kaain aonnaba ni wainin ana wene ni bure. 3Ngke I mena i aani mwaakan ana kairiiri te Taamnei, ao E uotai nakon te rereua; ao I noora te aine ae e tekateka i aon te man ae e uraura ae e tiritiri, aika a mena i aon rabwatana ni kabutaa aara ni bakanatua, ao itiua atuna, ao tengauni korona. 4Ao e kunnikaiaki te aine arei n te ura-ro ma te uraura, ao e katamaaroaaki ni bwaai ni katamaaroa aika koora ma atiibu aika a kakaawaki ma moomii; ao iai te mwangko ae te koora i nanoni baina, ae te mwangko ae e on ni baika a riai ni bati n ribaaki, ma baika a kammaira aika bwain ana wene ni bure; 5ao e koreaki i aon ramwana te ara ae iai nanona ae e raba, ao e kaangai te ara arei: 6Ao I noora te aine arei bwa e manging n raraaia aomata ake a itiaki, ma raraaia ake a kamateaki ibukin onimakinan Iesu. Ngke I noora neierei, ao I rangi ni miimii. 7Ao e kaangai te anera nakoiu, Ko aera ngkai ko mimi? N na tuangko nanon te baere e raba are ibukin te aine ma te man are e tiritiri are e uota neierei, ae te man are itiua atuuna ao tengauni korona. 8Te man are ko nooria bon iai ngkoa, ma akea ngkai: ao e nangi rierake mai Abuto, ma n nako n te kamateaki. Ao a na miimii akana a maeka i aon te aba, akana aki koreaki araia ni bokin te maiu ma ngke a moani karikaki aonnaba, ngkana a noora te man arei bwa bon iai ngkoa ma akea ngkai, ao bwa e na manga kaoti. 9Aio nanona nakon ane iai nanona ae e rabakau: atuu ake itiua boni maunga aika itiua aika e tekateka iai te aine; ao bon ueea aika itiman. 10A bwaka niiman i buakoia man nakoaia n uea, ao e teimatoa uean temanna, ao are temanna e tuai n roko; ao ngkana e roko, ao e na uea i nanon te tai ae e aki maan. 11Ao te man are iai ngkoa ma akea ngkai, bon te kawaniman, are temanna i buakoia ake itiman; ao e nako n te kamateaki. 12Ao kooro ake tengaun, ake ko noori, bon ueea aika tengaun, aika a tuai n reke ueaia; ma a anganaki te mwaaka n tau-taeka ngkai kaanga ueea, ti teuana te aoa, ni buoka ana tau-taeka te man arei. 13Ti teuana nanoia, ao a angan te man arei mwaakaia ma aia tau-taeka. 14Ane a na buakana te Tiibuteteei, ao a na konaaki aoia iroun te Tiibuteteei ma raona ake a weteaki ma n rineaki ake a kakaonimaki, bwa kioina ngkai te Tiibuteteei bon aia Uea ueea ao aia Kiing kiing. 15Ao e kaangai naba nakoiu, Raan ake ko noori, ike e tekateka iai te kabekaau arei, bon natanaomata, ma koraki n aomata aika a bati, ma bootanaomata, ma aomata nako aika a kakaokoro aia taetae. 16Ao kooro ake tengaun, ake ko noori, ma te man arei, a na ribaa te kabekaau, ao a na kuribwaia n anai ana bwai ni kabaabanei, ma ni katikua n akea karabaana; ao a na kana irikona, ao a na kabuokia n te ai. 17Bwa E a tia te Atua ni kaaki i nanoia te kani karaoa ana kaantaninga n te nano ae ti teuana, ao n aroia n anga mwaakaia n tau-taeka nakon te man arei, ni karokoa ae a kakoroaki raoi nanon ana taeka te Atua ake a tia n taekinaki. 18Ao te aine are ko nooria bon te kaawa are e kakannato are e tautaeka i aoia ueea i aonnaba.


Copyright
Learn More

will be added

X\