TE KAOTIOTI 16

1Ao I ongo te bwanaa ae e korakora man te umwantabu, bwa e kaangai nakoia anera ake itiman, Kam na nako ni kabwaroi i aon te aba kanoani boora ake itiua ake booran unin te Atua. 2Ao e nako te moa n anera, ao e kabwaroa kanoan ana boora i aon te aba; ao e riki iai te kabooa ae e buaakaka ae e kammaraki irouia aomata ake a kanikinaaeaki n ana kanikina te man arei, ao irouia naba ake a taromauriia te bouananti are katootoongana. 3Ao te anera are te kauoman e kabwaroa kanoan ana boora i marawa; ao e riki n raraa marawa, kaanga ai aron raraan te aomata ae e mate; ao a bane ni mate maan ake i marawa. 4Ao te anera are te kateniman e kabwaroa kanoan ana boora i nanoni karaanga ma koburaken raan; ao a riki n raraa raniia. 5Ao I ongo bwanaan aneran raan, bwa e kaangai, Ko eti n am moti ibukini baikai, Ngkoe ae Ko tabu, are iai ngkai ao iai ngkoa. 6Bwa aomata a kaiinakoi raraaia te koraki ake a itiaki ma buraabeti; ao Ko a tia n anganiia te raraa bwa a na mooi iai. A riai n reke kaiia. 7Ao I ongo te bwanaa man te baonikarea, bwa e kaangai, Eng, te Uea ae te Atua, ae Moan te Mwaaka, a koaua am moti ao a eti. 8Ao te anera are te kaaman e kabwaroa kanoan ana boora i aon taai; ao e kariaiakaki bwa e na kabuokiia aomata ni korakoran riringana. 9Ao a bue aomata n te riringa ae e korakora; ao a taetaebuakaa aran te Atua, ae e tauu aroni bwaai ni kamaamate akekei; ao a aki rairi nanoia, n anganna te neboaki. 10Ao te anera are te kaniiman e kabwaroa kanoan ana boora i aon ana kaintokanuea te man arei; ao e riki n roo aon taabo ake e uea iai, ao aomata a tenatenai neweia bwa a kainnano ni maraki; 11ao a taetaebuakaa Atuani karawa ibukini marakiia ma kaboaia; ao a aki rairaki ni kiitan aia mwakuri aika a bubuaka. 12Ao te anera are te kaonoman e kabwaroa kanoan ana boora i nanon te karaanga are e abwaabwaki are te Iuberetiti; ao e oora n akea ranna, bwa e aonga ni katauraoaki kawaiia ueea ake mai mainiku. 13Ao I nooriia taamnei aika teniman aika a kamwaraa aika ai aroia biraoki, bwa a oti nako mai wiin te raakon, ao mai wiin te man arei, ao mai wiin te buraabeti ni kewe arei: 14bon taamneiia taimonio aika a kaakaraoi kanikina; ao a kawariia ueea nako i aonnaba, bwa a na ikotiia nakon te buaka n te Bong are e kakannato are ana bong te Atua ae Moan te Mwaaka. 15Noria, ae N na roko n ai aron te tia ira! E a kabwaia ane e kamarurungnga ni kaawakini kunnikaina, bwa e kaawa n nakonako n akea karabaana ao e maamaa ngkana e nooraki. 16Ao a ikotiia ueea nako n te tabo ae e aranaki n te taetae n Ebera bwa Aremwaketon. 17Ao te anera are te kaitiman e kabwaroa kanoan ana boora i aon te ang; ao e nako te bwanaa man te baonikarea are n te umwantabu, ao e kaangai, E a tia! 18Ao e itiiti, ao e rebwetata ma n rurungaa te ba, ao e riki te mwaeiei ae e korakora i aon te aba, ae te mwaeiei ae akea n ai arona ma ngke e moani mena te aomata i aonnaba: boni moan te korakora te mwaeiei aei. 19E tabwena te kaawa are e abwaabwaki nakoni mwakoro aika teniua, ao a bane n urubekebeke taiani kaawa nako n aaba nako: ao te Atua E aki mwaninga taekani Bwaburon are e kakannato, ma ngaia are E anganna mwangkoni wain n unna bwa e na mooi iai. 20Ao a bane abamwakoro ni biri nako, ao a aki manga nooraki maunga. 21Ao aomata a bwakaraki mai karawa n te karau ae e matoatoa, ae taian aiti aika a bubuubura, aika tao kaka tebubua te rawaawata rawaawataia ke e raka riki; ao a taetaebuakaa te Atua ibukin te karau n aiti are e kamaamate; bwa e bon rangi ni kamaamate.

will be added

X\