TE KAOTIOTI 15

1Ao I a manga noora te bwai teuana i karawa ae e kamiimii taraana, ae te bwai ae e abwaabwaki ae e kamiimii: bon anera aika itiman, ao iai irouia kabaneani bwaai ni kamaamate; ngaiia aika a kaota tokin unin te Atua. 2Ao I noora te bwai ae kaanga ai aroni marawa ae te kiraati ae e renganaki n te ai; ao I nooriia naba ake a tokanikai i aon te man arei, ma te bouananti are katootoongana, ao i aon naba are e tei te ware ibukin arana, bwa a tei i aoni marawa are te kiraati, n tau aabi ake mai iroun te Atua. 3Ao a anenea ana anene Mote are ana toro te Atua, ma ana anene te Tiibuteteei, ao a kaangai, Te Uea ae te Atua, ae Moan te Mwaaka, A kakannato am mwakuri ao a kamiimii! A eti ma ni koaua arom, Ngkoe ae aia Uea bootanaomata ! 4Ai antai ae e na aki maaku iroum, te Uea, ma n aki neboa aram? Bwa ti Ngkoe ae Ko tabu. A na bane n roko bootanaomata nako n taromauriko, bwa a a tia n nooraki am babaaire aika a eti. 5Ao i mwiini baikai ao I noora te umwantabu, are umwan te Tua, bwa e kaukaki; 6ao a oti nako man te umwantabu anera aika itiman, ake iai irouia bwaai ni kamaamate ake itiua, ao a kunnikaiaki n te kunnikai ae e itiaki ae e raneanea, ao a kabaeaki bwabwaaia ni kabae aika koora. 7Ao temanna ni baike a maiu ake aman e angania anera ake itiman boora aika itiua aika koora aika a on n unin te Atua, ae e maiu n aki tootoki. 8Ao e kaonaki te umwantabu n te bubu mani mimitongin te Atua, ao mani mwaakana; ao akea temanna ae e konaa n rin n te umwantabu ni karokoa ae a toki bwaai ni kamaamate ake itiua ake aia bwai anera ake itiman.

will be added

X\