TE KAOTIOTI 14

1Ao I taratara nako, ao nooria, te Tiibuteteei ae tei i aon te maunga are Tion, ao raona te koraki ae tebubua ma abwi ma auatengaamwaitiia aika a koreaki i aon ramwaia aran te Tiibuteteei ma aran Tamana. 2Ao I ongo te bwanaa mai karawa ae ai aroni karongoaaani bwaron naao aika a bati, ao ai aron rebwen te baa ae e korakora; ao kaanga ai aron tangin taian aabi aika a katangaki irouia taani katang-aabi; 3ao a anenea te anene teuana ae kaanga te anene ae boou, i nanoaan te kaintokanuea ao i mataia baike a maiu ma unimwaane; ao akea temanna ae e konaa n reireia te anene arei, bwa ti te koraki ake tebubua ma abwi ma aua tenga, ake a a tia ni kamaiuaki mai buakoia kaain aon te aba. 4Te koraki aei bon ake a aki kamwaraaeaki irouia aine, bwa roronga ngaiia aika a tuai ni bo ma aine. Boni ngaiia ake a iriira te Tiibuteteei nako ike E nako iai. A a tia ni kamaiuaki mai buakoia kaain aonnaba, ao a riki bwa ana aomata te Atua ma te Tiibuteteei: ti te bo ngaiia ma moa n uaa ake a anga aomata nakon te Atua bwa ana bwai. 5A babanga ni kewe; akea aia kaairua. 6Ao I noora te anera temanna bwa e kibakiba i eta ike e rietaata i aani karawa, ao iai irouna te rongorongo ae e raoiroi n aki tootoki are e na tataekinna nakoia aomata ake a mena i aon te aba, ao nakoia bootanaomata ni kabaneia ma baronga ma natanaomata ma aomata nako aika a kakaokoro aia taetae; 7ao e kaangai n te bwanaa ae e korakora, Kam na maaka te Atua, ao kam na anganna te neboaki. Bwa e a roko te aoa are E na motiki-taeka iai. Kam na taromauriia Teuare e karaoa karawa ma aonnaba ma marawa ma koburaken raan. 8Ao te anera temanna, ae te kauoman, e ri mwiin are te moa n anera, ao e kaangai, E a bwaka, e a bwaka Bwaburon are te kaawa are e kakannato, are e kamooiia bootanaomata ni kabaneia n ana wain, are bon nanona ae e korakora ni kani wene ni bure. 9Ao te anera rriki temanna ae te kateniman,e ri mwiin are te kauoman, ao e kaangai n te bwanaa ae e korakora, Ngkana e taromauriiaki te man arei ma te bouananti are katootoongana iroun te aomata temanna, ao ngkana e kanikinaaeaki te aomata anne i aon ramwana ke i aoni baina, 10ao e na mooi n ana wain te Atua, are wainin unna, are E a tia ni kabwaroaki n aki renganaki nako nanoni mwangkon unna; ao e na bwainikiriinaki ni kammarakaki n te ai ma te burimton i mataia anera ake a raoiroi, ao i matan te Tiibuteteei. 11Ao e aeto rake n aki tootoki bubun te ai are a bwainikiriinaki ni kammarakaki iai; ao akea motirawaia ni ngaina ao ni bong te koraki ake a taromauriia te man ma te bouananti are katootoongana, ao te koraki ake a anganaki kanikinaaean arana. 12Aei te nanomwaaka ae kaantaningaaki mai irouia ake a itiaki, ake a tauu ana tua te Atua, ma ni kakaonimaki nakon Iesu. 13Ao I ongo te bwanaa mai karawa bwa e kaangai, Ko na korea ae e kaangai, A a kabwaia maate akana mate ma ngkai, n aki raure ma aia Uea. E taku te Taamnei, Bon te koaua, bwa a na motirawa man aia mwakuri ae e korakora; bwa a airi taekan aia mwakuri ma ngaiia. 14Ao I taratara nako, ao nooria, te nang ae e mainaina! E tekateka temanna i aon te nang arei, ao te aomata arei ai aron Natin te Aomata, ao iai te baunuea ae te koora i aon atuna, ao iai te biti ni koro uiita ae e kakang i nanoni baina. 15Ao e oti nako te anera temanna man te umwantabu, ao e taetae n te bwanaa ae e korakora nakon Teuare e tekateka i aon te nang, ao e kaangai, Ko na karina am biti i buakon uiita, ao koroi, bwa e a roko tain te koro uiita; a tawaa raoi uaa i aon te aba, ao e a roko aia tai n taiaki. 16Ao Teuare e tekateka i aon te nang E katioa ana biti i aon te aba, ao a taiaki uaa i aon te aba. 17Ao e oti nako te anera temanna man te umwantabu are i karawa, ao iai naba irouna ana biti ae e kakang. 18Ao e oti nako te anera temanna man te baonikarea; ngaia ae e taua taekan te ai. Ao e taetae n te bwanaa ae e korakora nakon te anera are iai ana biti are e kakang, ao e kaangai, Ko na kaboonganaa am biti ane e kakang, ni korei amwiini kureeben aon te aba; bwa a tawaa amwi ni kureebe. 19Ao te anera e katioa ana biti i aon te aba, ao e korei amwiini kureeben aon te aba, ao e kaaki i nanoni nnen taonani kureebe are e abwaabwaki are ana bwai unin te Atua. 20Ao e toutouaki bwain taonani kureebe i tinanikun te kaawa, ao e ti nako te raraa maiai, ao e raanga nako tao uabubua te maire, ao rietana tao nimaua te buuti mai aontano.

will be added

X\