TE KAOTIOTI 13

1Ao I noora te man ae e tiritiri bwa e aerake mai tari: tengauni korona, ao itiua atuna, ao tebwina te baunuea i aoni korona, ao iai te ara ae te taeka ni bakanatua i atuuna nako. 2Ao te man are I nooria ai aron te rebwari, ao waena ai aroni waen te bea, ao wiina ai aroni wiin te raian. Ao e anga mwaakana te raakon nakoina, ao e anganna naba ana kaintokanuea ma mwaakana n tau-taeka ae e korakora. 3Iai atuun te man arei teuana ae e a tia n ikoaki n te ikoaki ae e taraa n rangi ni kaakaiaki, ma e a tia ni mao. Ao a bane kaain te aonnaba n iriira te man arei ni miimiiakinna. 4Ao a bane n taromauriia te raakon ibukina ngke e anga te mwaaka n tau-taekanakon te man are e tiritiri; ao a taromauriia naba te man are e tiritiri, ao a kaangai, Ai antai ae ai aron te man ae e tiritiri aei? Ao antai ae e konaa te buakanna? 5Ao e anganaki te man arei te konaa n atongi taeka ni kainikatonga ma taeka ni bakanatua; ao e anganaki te mwaaka ni karaoa ae e kani karaoia abwi ma uoua te namwakaina. 6Ao e moana taetaebuakaan te Atua, n taetaebuakaa arana ma ana umwanrianna, ma ake a maeka i karawa. 7Ao e anganaki naba te konaa ni buakaniia ake a itiaki, ma te katae aia kai; ao e anganaki te mwaaka n tauu taekaia baronga nako ma natanaomata ma bootanaomata ma aomata nako aika a kakaokoro aia taetae. 8Ao ane a na taromauriia te man arei aomata nako i aonnaba, ake a aki koreaki araia ni bokin te maiu ma ngke a moani karikaki aonnaba; ao te boki arei bon ana boki te Tiibuteteei are e kamateaki. 9Ke e ongo, ane iai taningana! 10Ngkana iai ane e katauaki bwa te taenikai, ao ke e nako bwa te taenikai; ao ngkana iai ane e kamatea te aomata n te kabaang, ao e na kamateaki naba n te kabaang. Nanona ngkanne, bwa ake a itiaki a riai n teimatoa n aia onimaki. 11Ao I noora te man temanna bwa e rierake mai aantano: iai korona aika uaai aika ai aroni koron te tiibuteteei; ao e taetae n ai aron te raakon. 12E kamanenaa ni kabane mwaakan te moani man are e tiritiri ni mwamwakuri iai i matana. Ao e anai nanoia aomata ni kabaneia i aonnaba bwa a na taromauriia te man are e moani kaoti, are iai ikoakina are e kaakaiaki are a tia ni mao. 13Ao te man are e kaoti mai aantano e karaoi kanikina aika a abwaabwaki, bwa e kabwakaa te ai mai karawa nako aon te aba i mataia aomata. 14Ao e mwaamwanaa iia ake a maeka i aon te aba ni kanikina ake e anganaki bwa e na karaoi i matan te man are e moani kaoti; ao e tuangiia ake a maeka i aon te aba bwa a na karaoa te bouananti ae e na katootoonga aron tein rabwatan te man are e aki mate ngke e ikoaki n te kabaang. 15Ao e anganaki te kariaia bwa e na karina te ikeike-ni-maiu i nanon te bouananti are e na katootoonga tein rabwatan te man are e moani kaoti, bwa e aonga ni konaa n taetae ao ni kamateia aomata ni kabaneia ake a aki taromauriia. 16Ao e karaoa ae a na bane aomata ake a mangori ma ake a kakannato, ake a kaubwai ma ake a aki kaubwai, ake a inaomata ma ake tooro, bwa a na kanikinaaeaki i aoni baiia ake ataiia ke i aon ramwaia. 17Ao akea temanna ae e konaa ni boobwai ke ni kaboobwai, bwa ti ane iai irouna te kanikina, ae aran te man arei, ke te ware are e tei ibukin arana. 18Ana bwai ae e rabakau te baei! Ane e atatai ao ke e iangoia bwa tera nanon te ware are te ware ibukin te man, ngkai te ware arei e tei ibukin aran te aomata; ao te ware arei bon Onobubua ao Onobwi ma Onoua.


Copyright
Learn More

will be added

X\