TE KAOTIOTI 12

1Ao e kaoti te bwai ae e rangi ni kamiimii taraana i karawa: te aine ae e kunnikaiaki n taai, ao e mena namwakaina i aani waena, ao te baunuea ae tebwi ma uoua itoina i aon atuna. 2E bikoukou neierei; ao e tangi n takaarua ngke e ariri, bwa e nangi bung. 3Ao e a manga kaoti te bwai riki teuana i karawa ae e rangi ni kamiimii naba taraana: te man ae te raakon ae e korakora ae e uraura, ao itiua atuuna ao tengauni korona, ao itiua te baunuea i aon atuna. 4Ao bukina e uakina iai kateni-mwakoroni mwaitin itoini karawa, ao e tewe nako aon te aba; ao e tei te raakon i matan te aine are e nangi bung, bwa e na kana natina n te tai are e bungiaki iai. 5Ao neierei e bungia natina ae te mwaane, ae e na tauu taekaia bootanaomata ni kabaneia, ni kairiia ma te matoa; ao e na anaaki natina n uotaki rake nakon te Atua ao nakon ana kaintokanuea. 6Ao e biri nako te aine arei nakon te rereua, nakon te tabo are E katauraoia te Atua ibukina, ike e na tararuaki iai i nanontengaaao uabubua ao onongaun te bong. 7Ao e riki te buaka i karawa: Mikaera ma ana anera a buakana te raakon; ao e buaka te raakon ma ana anera, 8ma a aki tokanikai; ao e aki manga nooraki nneia i karawa. 9Ao e teweaki nako mai eta te raakon are e korakora, are te naeta are ngkoangkoa, are arana te Riaboro ke Tatan, are e mwaamwanaiia kaain aonnaba ni kabaneia: e teweaki nako aon te aba, ao a teweaki nako naba ana anera ma ngaia. 10Ao I ongo te bwanaa ae e korakora i karawa, bwa e kaangai, E a roko ngkai ana kamaiu Atuara, ma mwaakana ma ueana, ma mwaakan ana Kristo: bwa e a tia n teweaki nako te tia bukiniia tarira, ni kabuaakakaiia i matan Atuara ni ngaina ao ni bong. 11Ao a kataea ana kai n raraan te Tiibuteteei ao n te koaua are a tataekinna; ao a kukurei n anga maiuia ma ni mate naba. 12Ma ngaia ae kam na kimwaareirei, ngkami aika taiani karawa, ao ngkami aika kam maeka iai. E na reke kain te aba ma marawa! Bwa e a tia n ruo nakoimi te riaaboro ma unna ae korakora, ngkae e ataia bwa e a uarereke ana tai. 13Ao te raakon, ngke e ataia bwa e a tia n teweaki nako aon te aba, ao e nako ni kakioa te aine are e bungia natina are te mwaane. 14Ao e anganaki neierei bain te ikare aika uaai aika a abwaabwaki, bwa e na kibakiba nakon te rereua nakon ana tabo, ike e na tararuaki iai i nanon teniua ma te iterana te ririki, ao ike e raroa nako iai mai iroun te naeta. 15Ao te naeta e katiinakoa te ran ae kaanga ai aron te karaanga mai wiina bwa e na raanga n ri mwiin te aine, bwa e aonga n ae e uota nako neierei. 16Ao aontano e buoka neierei: e kaurea wiia aontano ao e oonga te karaanga are e katiinakoa te raakon mai wina. 17Ao e un te raakon nakon te aine arei, ao e nako bwa e na buakaniia natin neierei ake tabemwaang, ake a kakaawakin ana tua te Atua, ma n teimatoa n taua te koaua are E kaotiotia Iesu. 18Ao e tei te raakon i aon te bike i rarikin tari.


Copyright
Learn More

will be added

X\