TE KAOTIOTI 11

1Ao I anganaki te kai ae kaanga ai aron te kai ni baire; ao I tuangaki ae e kaangai, Tei rake ao baairea ana umwantabu te Atua, ma te baonikarea, ao warekiia akana a taromauri i nanona. 2Ao ko na katuka te ru are i tinanikun te tabo are e tabu n te umwantabu n aki baaireia, ibukina bwa e katukaki i bukiia bootanaomata ake a na toutoubeka aon te kaawa are e tabu abwi ma uoua te namwakaina. 3Ao N na karekea aia tai au tia kakoaua ake uoman bwa a na taetae ni buraabeti, ao a na taetae ni buraabeti i nanontengaaao uabubua ma onongaun te bong, ao a na kunnikaiia n te kunnikai ae e mangaingai. 4Taani kakoaua akekei bon oriwa ake uakai, ao kain-tei n taura ake uaai ake a tei i matan Uean aonnaba. 5Ao ngkana iai te kairiribai ae e kataia ni kani kaikoakiia, ao e na kamateaki n te ai are e oti nako mai wiia. 6A konaa taani kakoaua akekei ni bonota karawa, bwa e na aki bwaka te karau ni karokoa koron aia bong n taetae ni buraabeti; ao iai mwaakaia i aon raan, ni konaa n oniki bwa raraa; ao iai naba mwaakaia ni karokoi bwaai ni kamaamate ni kaokioki n ai aron takun nanoia. 7Ao ngkana a a tia n taekina aia rongorongo, ao te man are e tiritiri are e tabe n rierake mai Abuto e na buakaniia ao e na tokanikai i aoia, ao e na kamateia. 8Ao a na wene rabwataia ni kawain te kaawa are e abwaabwaki ike E kamateaki iai aia Uea; ao aran te kaawa arei, ae te ara ni kabootau, bon Totom ma Aikubita. 9Ao tabemwaang mai buakoia natanaomata ma baronga ma bootanaomata ma aomata nako aika a kakaokoro aia taetae a taratarai rabwata ake a mate akekei i nanon tenibong ma te iterana, ao a aki kariaia bwa a na taunaki n te rua ni mate. 10Ao ake a maeka i aon te aba a kimwaareirei ma ni kakatonga; ao ane a na kanako bwaintangira ni bon nakoia n tatabemaniia nako; bwa buraabeti ake uoman akekei bon taan uota te aro ae e kamaamate nakoia aomata ake a mena i aon te aba. 11Ma i mwiin teniua ma te iterana te bong ao e nako mai iroun te Atua te ikeike-ni-maiu, ao e rin i nanoia; ao a tei rake i aoni waeia, ao ake a tarataraiia a rootaki n te maaku ae e korakora. 12Ao buraabeti ake uoman akekei a ongo te bwanaa ae e korakora mai karawa ae e kaangai nakoia, Kam na rierake nako ikai. Ao a rierake nako karawa n te nang; ao aia kairiribai a tarataraiia. 13Ao n te aoa naba arei ao e roko te mwaeiei ae e korakora; ao e uruaki kabwiani mwakoron te kaawa, ao a mate ni mwaeiein te aba arei aomata aika itinga; ao aomata ake nikiraia a rangi ni maaku, ao a angan Atuani karawa te neboaki. 14E a tia n roko te kauoua n rekenikai; nooria, ae e na roko ni waetata te kateniua n rekenikai! 15Ao e katanga ana buu te anera are te kaitiman; ao bwanaa aika a korakora i karawa a kaangai, Ana bwai ara Uea ma ara Kristo te mwaaka n tau-taeka i aonnaba; ao ane E na uea n aki tootoki. 16Ao unimwaane ake uangaun ma aman, ake a tekateka i aon aia kaintokanuea i matan te Atua, a katorobubua ni bobaraaki ao a taromauriia te Atua, 17ao a kaangai, Ti katituaraoiko te Uea ae te Atua ae Moan te Mwaaka, ae iai ngkai, ao iai naba ngkoa, bwa Ko a tia ni kaboonganaa mwaakam ae e korakora, ao Ko uea! 18A un bootanaomata aika a aki onimakina te Atua; ma e a roko unim ao te tai i bukiia maate ni motikaki taekaia, ma te tai are a na anganaki iai boon aia mwakuri am toro ake buraabeti ma ake a maaka aram, ake te koraki ake a mangori ma ake a kakannato; ao te tai ae a na tiringaki iai akana urua aon te aba. 19Ao e kaukaki ana umwantabu te Atua, ae te umwantabu ae e mena i karawa, ao e nooraki te Ati ni booraraoi i nanona; ao e itiiti ma n rebwetata te baa ma n rurungaa, ao e mwaeiei te aba; ao e bwaka ni korakora te karau ae te aiti ae e matoatoa.

will be added

X\