TE KAOTIOTI 10

1Ao I noora te anera temanna ae e korakora bwa e ruo mai karawa. E kunnikaiaki n te nang, ao Nei Wiraraa i aon atuna; ao ubuna ai aron taai, ao rangana ai aron tein taraan te ai ae e tei bwa kaanga te boua. 2Iai te niira ni boki ae e uarereke ae e uki i nanoni baina; ao e kaaki waena are ataina i aoni marawa, ao waena are maingina i aon te aba. 3Ao e taetae n te bwanaa a ae e korakora, n ai aron te raian ngkana e bekorara; ao ngke e taetae ao a rebwe baa ake itiua ni kaekaa. 4Ao N nang koroboki ngke a kaeka baa ake itiua, ma I a ongo naba te bwanaa mai karawa ae e kaangai, Ko na kaawakin ni kanikinaaei bwa a na aki kaakaotaki baike a a tia n taekini baa ake itiua, ao ko na tai koroi. 5Ao te anera are I nooria bwa e tei i aoni marawa ao i aon te aba, e katea baina are ataina nako karawa, 6ao e taetae n tuea n aran Teuare e maiu n aki tootoki, are e karaoa karawa ma baike i nanona, ao te aba ma baike i aona, ao marawa ma baike i nanona, ao e taku bwa akea kamaanan riki te tai. 7Ma ngkana e katanga ana buu te anera are te kaitiman, ao te Atua E na kakororaoa ana kaantaninga are e raba, n aai aron are E taekinna nakoiaana toro ake buraabeti. 8Ao e a manga taetae naba nakoiu te bwanaa are I ongo are e roko mai karawa, ao e kaangai, Ko na nako n anaa te niira ni boki are e uki are i nanoni bain te anera are e tei i aoni marawa ao i aon te aba. 9Ao I nako n te anera arei, ao I taku nakoina, Kamai te niira ni boki ane e uarereke anne. Ao e kaangai nakoiu, Anaia, ao kanna; ao ane e na mao i nanoni birotom, ma e na karewe i nanoni wiim n ai aroni karewen aia karewe manibeeru. 10Ao I anaa te niira ni boki are e uarereke mai nanoni bain te anera, ao I kanna; ao ai aroni karewen aia karewe manibeeru karewena i nanoni wiiu; ao ngke I a tia ni kanna, ao e mao i nanoni birotou. 11Ao I tuangaki ae e kaangai, E riai bwa ko na manga taetae ni buraabeti i bukiia natanaomata ma bootanaomata ma aomata nako aika a kakaokoro aia taetae, ao i bukiia naba ueea aika a bati.

will be added

X\