TE KAOTIOTI 1

1Te boki aei bon taekan ana kaotioti Iesu Kristo, are E anganaki iroun te Atua, bwa E na kaotia nakoia ana toro. Kanoan te kaotioti aei bon taekani baika a na waetata n roko. E kaoti baikai Kristo iroun ana anera are E kanakoa nakon ana toro ae Ioane, 2are e taekini bwaai ni kabane ake e a tia n noori, are ana taeka te Atua ma te koaua are E kaotiotia Iesu Kristo. 3E a kabwaia ane e wareki taeka ni buraabeti aikai, ao a a kabwaia naba akana ongo, akana kaawakini baika a koreaki i nanon te boki aio; bwa e a kaan te tai are a na riki iai baikai. 4Mai iroun Ioane nakoia ekaretia ake itiua ake i Atia: Ami bwai te aakoi ma te raoi mai iroun Teuare bon iai ngkai, ao iai ngkoa, ao iai rimwi n aki toki; ami bwai naba te aakoi ma te raoi mai irouia taamnei ake itiman ake a meemena i nanoaan ana kaintokanuea; 5ao ami bwai naba te aakoi ma te raoi mai iroun Iesu Kristo, are e kakaonimaki, are te moani kamaiuaki mai buakoia maate are E manga maiu mai buakoia maate, ao are aia Mataniwi ueea i aonnaba. E tangiriira, ao E kainaomataira man ara bure ni matena; 6ao E karaoira bwa ibonga n ueana, aika taani beku iroun Atuana ma Tamana: ana bwai te neboaki ma te mwaaka n tau-taeka n aki toki. Amene. 7Noria, E nangi nako mai Kristo ma naang; ao a na bane maata n nooria, ao uaake a ewaria a na nooria naba; ao a na bane n tang aomata nako i aonnaba ibukin te baere e karaoaki nakoina. Eng, Amene. 8E taku te Uea ae te Atua ae Moan te Mwaaka, ae iai ngkai, ao iai ngkoa, ao iai rimwi n aki toki, Boni Ngai te Moa ao te Toki. 9Ngai ae Ioane, ae tarimi, ae raomi n uaia n rawaawata ma ni kaaina ueani Kristo ma ni bwaina te nanomwaaka ngkai ti reitaki ma Iesu, I mena i aon te abamwakoro ae Bwatemoti, ibukin ana taeka te Atua ao ibukin naba te koaua are E tataekinna Iesu. 10I mena i aani mwaakan ana kairiiri te Taamnei n ana bong te Uea, ao I ongo te bwanaa ae e korakora, mai akuu, ae kaanga tangin te bu, 11ae e kaangai, Ane ko nooria ao ko na koroia n te boki, ao ko na kanakoa te boki anne nakoia ekaretia ake itiua n taabo aikai: Ebeto, Temurena, Barekamo, Tuateira, Tareteiti, Biraterebia, ao Raorikeia. 12Ao I rairaki bwa N na taraa te aomata are e taetae nakoiu, ao I noori itiai kain-tei n taura aika koora, ma taura i aoia n tatabeua nako; 13ao i nuuka i buakoni kain-tei n taura aikai iai temanna ae ai aron taraan natin te aomata ae e kunnikaia n te kunnikai ae e toki mwarairaina i aon raurauni waena, ao e kabaeaki bwaabwaana n te bwai ni kabaebae ae te koora. 14Ao moanibaan te mainaina atuuna ma iranatuna; ao matana ai aron taraan uran te ai, 15ao waena ai aron taraan te buraati ae e raneanea ae e a tia ni kaburoaki ni kaitiakaki n te ai ae e ura mwaaka; ao bwanaana ai aroni karongoaani bwaron naao aika a bati, 16ao e tau itoi aika itiua i nanoni baina are ataina, ao e oti nako mai wiina te kabaang ae e kakang ae uaitera wina; ao taraan ubuna ai aron taai ae e korakora riringana. 17Ngke I nooria ao I katorobubua ni bobaraaki i rarikini waena n ai aron te mate; ao E kaaki baina are ataina i aou, ao E kaangai, Tai maku! Boni Ngai te Moa ao te Toki. 18Teuare e Maiu Ngai; I mate ngkoa, ao nooria, I a manga maiu n aki toki, ao bon iai irou kiingin te mate ma kiingin Eriti. 19Ma ngaia ae ko na koroi taekani baika ko noori, aika baika a riki ngkai, ma baika a na riki rimwi. 20Ao aio te kaantaninga ae e raba ae e nanonaki n itoi ake itiua, ake ko noori i nanoni baiu ae ataiu, ma kain-tei n taura ake koora ake a tei ma taura i aoia n tatabeua nako: Itoi ake itiua bon aia anera ekaretia ake itiua; ao kain-tei n taura ma taura i aoia n tatabeua nako bon ekaretia ake itiua.

will be added

X\