BIREMON 1

1Mai irouni Bwauro, ae e kabureaki ibukini Kristo Iesu, ao mai iroun Timoteo ae tarira; nakoni Biremon ae e tangiraki ae raora ni mwakuri, 2ao nakon te ekaretia ane a bobootaki kaaina i nanon am auti, ao nakon Abebia ae mwaanera ma Arekibo ae raora n tautia: 3Ami bwai te aakoaki ma te raoi mai iroun te Atua ae Tamara ma te Uea are Iesu Kristo. 4I aki toki ni mwanea aram ngkana I tataro, ao I kaaitaua te Atua, 5ngkai I ongo taekan am tangira nakoia ake a itiaki ni kabaneia, ma onimakinan te Uea are Iesu iroum. 6Bon au tataro bwa arom n i-raora ma 437 aomata ibukin am onimaki e na karika irouia ataakin raoi baika a raraoi ni kabane aika iai iroura, aika a kairiira nakoni Kristo. 7Bwa e bati au kimwaareirei ma kabeebetean nanou n am tangira, tariu, bwa a kamaiuaki nanoia ake a itiaki iroum. 8Ma ngaia aei, bwa bon iai au ninikoria ae e bati, ngkai ti uaia n reitaki ma Kristo, n tuangko te bae ko riai ni karaoia. 9Ma ibukin te tangira,ao e a raoiroi riki irou bwa N na butiiko, ngai ae Bwauro, ae te tia ua-rongorongo ae I kabureaki naba ngkai ibukini Kristo Iesu— 10I butiiko ibukin Onetimo ae e riki bwa natiu i nanoni Kristo; bwa i nanon au tai ni kabureaki, ao I a tia n riki bwa kaanga tamana ngai. 11Akea manenana iroum ngkoa, ma iai ngkai manenana nakoim ao nakoiu naba; 12ae I a manga kaokia nakoim, ma nanou ae bane irouna. 13I kan taua bwa e na mena irou, bwa e na bonota mwiim n akoai ngkai I kabaeaki ibukin te euangkerio. 14Ma I aki kani karaoa te bwai teuana, ngkana ko tuai ni kataua; bwa e kaawa n riki aakoakiu iroum bwa te bae ko tebonaki iai, ao tiaki te bae e nako mai nanom. 15Bwa tao e a tia n nako Onetimo mai iroum i nanon te tai ae e aki maan, bwa e aonga ni manga reke iroum ao n tiku iroum n aki toki; 16bwa kaanga ai tiaki am toro, ma e raka rikii arona i aon te toro: bon tetari ae e tangiraki, ai moa ra irou, ma e a moamoa riki nakoim n te aro ni maiu i aon te aba ao n reitaki ma te Uea. 17Ma ngaia aei, ngkana ko taku bwa raom ngai, ao ko na mwaneia n akoia bwa kaanga ngai. 18Ao ngkana tao e a tia ni karaoa ae e kaairua nakoim ngkoa n te bwai teuana, ke tao e taarau iroum, ao ko na taua mwiina i aan arau. 19I a korea aei n tabonibaiu: Ngai ae Bwauro, N na kabooa mwiina nakoim. Tiaki te bwai ae e riai irou bwa N na taekina nakoim ae ko bae irou ibukini maium ni Kristian. 20Eng, tariu, I bia buokaki iroum ibukin te Uea: ko na kamaiua nanou ngkai ko reitaki ma Kristo. 21I koroboki nakoim ma te aki nanokokoraki bwa ko na boni karaoi baika I taekin, ao I ataiko bwa ko na boni karaoa ae e bati riki nakon ae I tuangko. 22Ao i rarikin naba aei, ko na katauraoa te tabo ae N na mena iai: bwa I kaantaninga ae kam na anganaki ngai bwa kaekaan ami tataro. 23E kamauriko Ebwabera, ae raou ni kabaeaki ibukini Kristo Iesu; 24ao a kamauriko naba Mareko, ma Arititareko, ma Tema, ma Ruka, aika raou ni mwakuri. 25E na mena ana aakoi ara Uea are Iesu Kristo irouia taamneimi. Amene.


Copyright
Learn More

will be added

X\