BIREMON 1

1Mai irouni Bwauro, ae e kabureaki ibukini Kristo Iesu, ao mai iroun Timoteo ae tarira; nakoni Biremon ae e tangiraki ae raora ni mwakuri, 2ao nakon te ekaretia ane a bobootaki kaaina i nanon am auti, ao nakon Abebia ae mwaanera ma Arekibo ae raora n tautia: 3Ami bwai te aakoaki ma te raoi mai iroun te Atua ae Tamara ma te Uea are Iesu Kristo. 4I aki toki ni mwanea aram ngkana I tataro, ao I kaaitaua te Atua, 5ngkai I ongo taekan am tangira nakoia ake a itiaki ni kabaneia, ma onimakinan te Uea are Iesu iroum. 6Bon au tataro bwa arom n i-raora ma 437 aomata ibukin am onimaki e na karika irouia ataakin raoi baika a raraoi ni kabane aika iai iroura, aika a kairiira nakoni Kristo. 7Bwa e bati au kimwaareirei ma kabeebetean nanou n am tangira, tariu, bwa a kamaiuaki nanoia ake a itiaki iroum. 8Ma ngaia aei, bwa bon iai au ninikoria ae e bati, ngkai ti uaia n reitaki ma Kristo, n tuangko te bae ko riai ni karaoia. 9Ma ibukin te tangira,ao e a raoiroi riki irou bwa N na butiiko, ngai ae Bwauro, ae te tia ua-rongorongo ae I kabureaki naba ngkai ibukini Kristo Iesu— 10I butiiko ibukin Onetimo ae e riki bwa natiu i nanoni Kristo; bwa i nanon au tai ni kabureaki, ao I a tia n riki bwa kaanga tamana ngai. 11Akea manenana iroum ngkoa, ma iai ngkai manenana nakoim ao nakoiu naba; 12ae I a manga kaokia nakoim, ma nanou ae bane irouna. 13I kan taua bwa e na mena irou, bwa e na bonota mwiim n akoai ngkai I kabaeaki ibukin te euangkerio. 14Ma I aki kani karaoa te bwai teuana, ngkana ko tuai ni kataua; bwa e kaawa n riki aakoakiu iroum bwa te bae ko tebonaki iai, ao tiaki te bae e nako mai nanom. 15Bwa tao e a tia n nako Onetimo mai iroum i nanon te tai ae e aki maan, bwa e aonga ni manga reke iroum ao n tiku iroum n aki toki; 16bwa kaanga ai tiaki am toro, ma e raka rikii arona i aon te toro: bon tetari ae e tangiraki, ai moa ra irou, ma e a moamoa riki nakoim n te aro ni maiu i aon te aba ao n reitaki ma te Uea. 17Ma ngaia aei, ngkana ko taku bwa raom ngai, ao ko na mwaneia n akoia bwa kaanga ngai. 18Ao ngkana tao e a tia ni karaoa ae e kaairua nakoim ngkoa n te bwai teuana, ke tao e taarau iroum, ao ko na taua mwiina i aan arau. 19I a korea aei n tabonibaiu: Ngai ae Bwauro, N na kabooa mwiina nakoim. Tiaki te bwai ae e riai irou bwa N na taekina nakoim ae ko bae irou ibukini maium ni Kristian. 20Eng, tariu, I bia buokaki iroum ibukin te Uea: ko na kamaiua nanou ngkai ko reitaki ma Kristo. 21I koroboki nakoim ma te aki nanokokoraki bwa ko na boni karaoi baika I taekin, ao I ataiko bwa ko na boni karaoa ae e bati riki nakon ae I tuangko. 22Ao i rarikin naba aei, ko na katauraoa te tabo ae N na mena iai: bwa I kaantaninga ae kam na anganaki ngai bwa kaekaan ami tataro. 23E kamauriko Ebwabera, ae raou ni kabaeaki ibukini Kristo Iesu; 24ao a kamauriko naba Mareko, ma Arititareko, ma Tema, ma Ruka, aika raou ni mwakuri. 25E na mena ana aakoi ara Uea are Iesu Kristo irouia taamneimi. Amene.

will be added

X\