BIRIBI 4

1Ma ngaia aei, tariu aika kam tangiraki, aika kam kan nooraki irou, ae kakimwaareireiau, ao au baunuea, kam na teimatoa i nanon te Uea, ngkami aika kam tangiraki. 2I butiia Nei Euoria ma Nei Tuntuke, bwa a na bwaina te nano ae ti te arona ngkai a reitaki ma te Uea. 3Eng, ao I butiiko naba, ngkoe ae raou ni mwakuri ni koaua, bwa ko na buokiia naakanne, bwa a a tia ni kakorakoraia ni mwakuri ma ngai ibukin te euangkerio; ao raoia naba Kirementito ma raou ni mwakuri ake tabemwaang, ake a mena araia n te boki ni Maiu 4Kam na kimwaareirei ngkai kam reitaki ma te Uea n taai nako; ao N na manga atonga riki ae e kaangai, Kam na kimwaareirei. 5Ke e ataaki aromi n taotaonaki n nano irouia aomata ni kabaneia. E a kaan roko te Uea. 6Kam na tai iangoa te bwai teuana n raraomaeakinna; ma a na kaotaki ami buubuti nakon te Atua ni bwaai ni kabane, n te tataro ni buubuti ae e raonaki ma te katituaraoi. 7Ao te rau are mai iroun te Atua, are te rau are e aki konaaki n ataaki teutana, e na kaawakin nanomi ma aia iango nanomi ngkai kam reitaki ma Kristo Iesu. 8Te kabane ngkanne: taari, kam na ti iaiangoi baika a koaua, aika a eti ma n itiaki, aika a tangiraki ngkai a raraoi, aika baika a riai ni kamoamoaaki, ngkana iai te raoiroi teutana iai, ao ngkana iai te bwai ae e kamoamoaaki te aba iai. 9Kam na karaoi baike kam reireiaki iai irou, ake kam anganaki, ao ake kam ongo ma n noori irou; ao E na mena iroumi te Atua are e reke te rau mai irouna. 10E bati kimwaareireiu ngkai I reitaki ma te Uea bwa i mwiin te tai ae e maan, ao e a manga maiu ami iango i bukiu; are bon iai ngkoa i nanomi, ma e aki reke taina n oti. 11I aki taekina aei ibukini kain nanou: bwa I a tia n rabakau arou ni katau bwaai ni kabane aika a riki nako iu. 12I ataa aron te maiu ni kainnano ao te maiu ni kaubwai; I a tia n reireiaki arou nakoni bwaai ni kabane ma aaro nako. I ataa arou nakoni bwaai ni kabane ma aaro nako. I ataa aron te nuai ma te baki, ma te aro ni kaubwai ma te aro ni kainnano. 13I konai bwaai ni kabane ni kaaitarai iroun Teuare e kakorakoraai. 14E boni ngae n anne, ma kam a tia ni karaoa ae e raoiroi, ngke kam buokanibwai ma ngai n rawaawatau. 15Ngkami aika I-Biribi, kam bon ataia naba bwa ngke I kiitana Mwaketonia n taai ake e moa n tataekinaki iai te euangkerio i buakomi ao akea te ekaretia teuana ae e buokanibwai ma ngai n te anga ke n te anganaki, bwa ti ngkami; 16bwa ngke I mena i Tetaronike, ao kam kanako baika a tangiraki irou ngke e kai nanou, tiaki ti te taina ma uatai. 17Tiaki nanona bwa I kani karekea te bwai n tituaraoi, ma I tangira aromi n angabwai. 18Ma a reke bwaai ni kabane irou, ao a kabatiaaki riki au bwai. A bane n reke irou baika I kainnanoi ngkai a reke irou bwaai aika e uoti Ebwaberorito mai iroumi. A riki bwa kaanga ai aron te boi ae e boiarara ae te karea ae e tangiraki, ae E kukurei te Atua iai. 19Ao Atuau, E na anganingkami bwaai ni kabane aika a kai nanomi iai mani kaubwaina ae e bati irouni Kristo Iesu. 20Ana bwai te Atua ae Tamara te neboaki n aki toki. Amene. 21Kam na anga ara kamauri nakoia ake a itiaki ni kabaneia ake ana aomata Kristo Iesu. A kamauringkami taari aika a mena irou. 22A bane ni kamauringkami ake a itiaki, ma ai moara riki te koraki ake kaaini mwengani kautuun te tautaeka i Rom. 23E na mena ana aakoi te Uea are Iesu Kristo irouia taamneimi.


Copyright
Learn More

will be added

X\