BIRIBI 3

1Te kabane ngkanne, tariu, kam na kimwaareirei ngkai kam katiteuanaaki ma te Uea. Tiaki te bae e kakua irou te kaoki taekani baike I a tia ni koroi, ma e boongana i bukimi. 2Kam na kaawakiningkami mai irouia te koraki aika a karaoi baika a bubuaka, aika te koraki aika ai aroia kamea, aika a tangira te rabwata bwa e na kaikoakaki ni korokoreaki. 3Bwa boni ngaira ma ngkami kaain ni koaua te koroberoaki, aika a ti taromauriia te Atua iroun Taamneina, ma ni kamoamoaa irouni Kristo Iesu, ao ti aki onimakina te rabwata, 4e boni ngae ngke boni ngai naba ae I onimakina te rabwata. Ngkana e taku temanna bwa te tia onimakina te rabwata ngaia, ao I a moamoa riki ngai: 5I koroberoaki n te kawanibong, ao te Iteraera ngai n rikiu, ao kaain te baronga are Beniamin, ao te Ebera mai irouia Ebera; ao n reitaki ma te Tua, bon te Bwaritaio ngai; 6n reitaki ma nanou n tauaninne ngkoa ibukin te Atua, ao I bwainikiriina te ekaretia; ao n reitaki ma karaoan nanon te Atua are e taekinaki n te Tua, ao I iri nanoia ni kabane. 7Ma bwaai ake I taku bwa a kakaawaki, ao I a atong ngkai bwa akea boonganaia ibukini Kristo. 8Tiaki ti baikai aika I taku bwa akea boonganaia, ma I atongi bwaai ni kabane bwa akea boonganaia ibukin te bwai ae moanibaan te boongana riki, are e ataakini Kristo Iesu are ara Uea, are I kabuaa au bwai ni kabane ibukina, ao I atongi bwa maange, bwa E aonga n reke irou boonganan arou ngkai ana aomata Kristo ngai, 9ao I aonga n nooraki n arou n reitaki ma Ngaia, bwa e aki reke kaetan arou n reitaki ma te Atua n te Tua, ma e reke n onimakinani Kristo; kaetan arou aei boni mai iroun te Atua, ao e reke ibukin te onimaki. 10Bwa N na ataa Iesu ma te mwaaka are E a manga kamaiuaki iai, ma ni maraki n ai arona ni maraki, ao n riki n ai arona ni matena, 11ma te kaantaninga bwa N na boni kamaiuaki man te mate nakon te maiu. 12I aki taku bwa e a tia n reke irou are I uaiakinna, ao I aki taku bwa I a kororaoi n te raoiroi. Ma I kakorakoraai ni biri bwa I aonga n taua te kaniwanga, bwa ngaia aei bukin are E karikai iai Kristo Iesu bwa ana bwai. 13Taari, I aki taku bwa I a tia n tauua; ma te bwai teuana ae I karaoia, I mwanuokini baika i mwiiu, ao I kabanea korakorau bwa N na katiai baika N na karaoi nakon taai aika a na roko. 14Mangaia are I kabirimwaakaai nakon te tia bwa n na karekea te kaniwanga, are bon ana weewete te Atua i nanon Iesu nakon te maiu are i karawa. 15Ma ngaia aei, bwa ngaira ni kabane aika ti a ikawai i nanon te maiu n onimaki, ti na bwaina te nano ae ti te arona; ao ngkana iai i buakomi aika a bwaina te nano ae e kaokoro, ao E na kaota naba aei te Atua nakoimi. 16Ma ae ti a roko iai, ao ti na nakonako iai n te kawai naba anne. 17Taari, kam na kakairi irou, ao kam na kamwatau taraaia te koraki ake a karaoa are ti karaoia i bukimi bwa te banna ni kakairi. 18Bwa a bati aomata, ake I aki toki n taekiniia ngkoa nakoimi ao I a manga taekiniia naba ngkai ma rannimatau aika a waa nako: bwa kairiribai ngaiia ni maiuia nakon ana kaibangaki Kristo. 19Bon te mate tokiia, ao a atuani birotoia; a kamoamoaiia ni baika a riai ni maamaa iai, ao ti te iangoi bwain aon te aba. 20Bwa I-Karawa ngaira, aika ti kakariariaa te Tia Kamaiu, are te Uea are Iesu Kristo bwa E na roko mai karawa; 21are E na oniki rabwatara aika a mangori, bwa a na riki n ai aron rabwatana ae E mimitong, ni kaboonganaan te mwaaka are E konaa iai n tauu taekani bwaai ni kabane.

will be added

X\