BIRIBI 2

1Ma ngaia aei, ngkai e reke karauan te nano irouni Kristo, ngkai iai kauungaan te nano n te tangira, ngkai iai te i-raorao ma te Taamnei, ngkai iai te atataiaomata ma te nanoanga, 2ao kam na kaona au kimwaareirei, bwa kam na i buoka n iango, kam na bwaina te tangira ae ti te arona, kam na katiteuanaaki n ami iango bwa kaanga ai aron temanna n aomata ngkami: 3ao akea te bae kam na karaoia ma te kauntaeka ke te kainikatonga, ma kam na bwaina te nanorinano, temanna nakon temanna, n aromi n iangoiia bwa a raoiroi riki nako imi. 4Ao kam na tai ti mutiakin ami bwai, ma kam na mutiakin naba aia bwai raomi. 5Kam na bwaina te nano aei, ae e mena naba i nanoni Kristo Iesu: 6Bwa arona aron te Atua, Ma akea i nanona te kan riki ni booraoi ma te Atua. 7Ma E kukurei ni kaaki bwaai ni kabane aika irouna, ao E arona aron te toro. E riki n ai aron te aomata. 8E kananoorinanoa i bon irouna, ao E ongeaaba ni karokoa te mate, are te mate n te kaibangaki. 9Ma ngaia are E karaoia te Atua bwa E na rangi ni karineaki, ao E anganna te ara ae e kakannato riki nakon aara ni kabane; 10bwa a aonga ni bane te koraki ake a mena i karawa, ma ake i aon te aba, ma ake i aan te aba, ni katorobubua ni karinea aran Iesu; 11ao bwa a na bane neewe n taku bwa te Uea Iesu Kristo, bwa E aonga n neboaki te Atua ae te Tama iai. 12Ma ngaia aei, ngkami aika kam tangiraki irou, kam aki toki n ongeaaba, tiaki ti ngke I mena iroumi, ma ai moa ra riki ngkai I a raroa nako mai iroumi. Kam na kekeiaki mwaaka, n ruru ni maaku, bwa e aonga n reke raoi kamaiuami! 13Bwa bon te Atua ae e mwamwakuri i nanomi bwa kam aonga ni kukurei ni karaoa ana kaantanginga n akoi. 14Kam na karaoi bwaai ni kabane n aki ngurengure ma n aki kabo-taeka; 15bwa kam aonga n aki bukintaeka ngkana iai te kaairua ae e riki, ao bwa kam aonga n itiaki man te aro ae e buaakaka, ngkai natin te Atua ngkami aika akea te kaairua iroumi i buakon te roro ae e bwaoua ae e buaakaka; aika kam oota i buakoia bwa kaanga itoi i aon te aba, 16n aromi n taua ni kamatoaa taekan te maiu. Ma ngaia ae ngkana e roko ana bong te Uea, ao N na boni kimwaareirei iroumi, ngkai e aki matebuaka au kekeiaki ma au mwakuri. 17Ami onimaki ma ami mwakuri aika kam karaoi bwa kaanga ibonga ai aron te karea nakon te Atua; ao tao N na kamateaki, ao n te aro aei N na riki bwa ai aron te karea are te raraa are e kabwaroaki i aon te karea. Ngkana arona bwa e riki aei, ao N na boni kimwaareirei, ao N na kimwarerei ma ngkami; 18ao ai aromi naba, bwa kam na kimwaareirei, ao kam na kimwaareirei ma ngai. 19Ngkana nanon te Uea, ao iai au kaantaninga bwa N nang kanakoa Timoteo nakoimi, bwa e aonga ni kauungaaki naba nanou n ataakin taekami. 20Bwa akea raou temanna ae ai aron Timoteo, ae e na tabeakin raoi aromi. 21Bwa a bon tabeakin oin aroia aomata nako, ao a aki tabe ma baika a kaeti ma nanoni Iesu Kristo. 22Ma kam bon ataa aroni manenan Timoteo. E a tia ni mwakuri ma ngai, n ai aron te nati are e mwakuri ma tamana, bwa te toro ibukin te euangkerio. 23Ma ngaia ae bon au kaantaninga bwa N na kanakoa nakoimi ngkana I waekoa n noori aroni bwaai i bukiu bwa a kangaa. 24Ao I bon aki nanokokoraki, bwa ngkana nanon te Uea, ao ngai naba N na nakoimi n aki waeremwe. 25Ma I taku bwa e bon riai bwa N na kanakoa nako imi Ebwaberorito, ae taariu ao raou ni mwakuri ma nibuaka, ae ami aomata are kam kanakoa ibukini buokani kain nanou. 26E rangi ni kan nooringkami ni kabane, ao e aki rau nanona ngke kam ongo bwa e aoraki. 27Bwa e bon aoraki, ao e kuri ni mate; ma E nanoangaia te Atua, ao tiaki ti ngaia, ma E nanoangaai naba bwa e kaawa n reke irou te nanokaawaki ae moan te bati. 28Ma ngaia ae I barekia ni kanakoa nakoimi, bwa kam aonga ni manga kakatonga ngkana kam nooria, ao bwa e aonga ni karako riki nanokaawakiu. 29Ma ngaia ae kam na mwaneia i nanon te Uea ma te kimwaareirei ni kabanea; ao kam na karineia aomata aika aron teuaei: 30bwa e kaania matena ibukin ana mwakuri Kristo n aki mutiakina maiuna, bwa e aonga n anganai buokau n aron are e aki konaa n reke mai iroumi.

will be added

X\