BIRIBI 1

1Mai irouni Bwauro ma Timoteo, aika ana toro Kristo Iesu, nakoia ake a itiaki ni kabaneia, ake a nim ma Kristo Iesu, ake a mena i Biribi; ao nakoia naba ake mataniwi ma taani buobuoki: 2Ami bwai te aakoaki ma te raoi mai iroun te Atua are Tamara ma te Uea are Iesu Kristo. 3I katituaraoa Atuau n taai ni kabane aikai I uringngkami iai, 4ao n taai ni kabane ake I tataro iai i bukimi ni kabane, ao I tataro ma te kimwaareirei, 5ibukin aromi ni buokanibwai n te mwakuri ibukin te euangkerio man te bong are kam moa n ongo iai ni karokoa ngkai; 6ao I koaua raoi n aei, bwa Teuare e moana te mwakuri ae e raoiroi i nanomi, E na boni waakina karaoana ni karokoa ae e tia n ana bong Kristo Iesu. 7E bon riai reken te namakin aei irou i bukimi ni kabaneingkami, bwa kioina ngkai kam meemena i nanou. Bwa kam a tia ni bane ni buokanibwai ma ngai n te mwakuri are I anganaki iroun te Atua, n arou ngkai I kabaeaki ao ngke I kakaaitarai taeka aika a eekaanako te euangkerio, ma ni karina te euangkerio i nanoia aomata bwa e na tiku ni matoatoa. 8Bwa au tia kakoaua te Atua, bwa I tangiringkami ni kabaneingkami n ai aron tangirami irouni Kristo Iesu. 9Ao bon aei au tataro bwa e na ririki rake ni kabatiaaki ami tangira, n te aro n rabakau ma n atatai. 10Bwa kam aonga ni konaa n rinei baika a moa n raraoi, ao kam na itiaki ma n aki kabuaakakaaki n te bong are E na roko iai Iesu, 11ngkai a kaonaki maiumi ni baika a reitaki ma ana kaantaninga te Atua, aika baika mai iroun Iesu Kristo, are E neboaki te Atua iai ma ni karaoiroaki. 12Taari, I tangiringkami bwa kam na atai bwaai aika a riki irou, bwa a riki bwa buokani waakin te euangkerio. 13Ma ngaia ae e ataaki bukini kabaeakiu irouia tautia ni kabane n te Beritorium, ma aomata nako, bwa I kabureaki ibukini Kristo. 14Ao e riki kabaeakiu bwa kakorakoraan aia kaantaninga mwaitiia taari n aroia n reitaki ma te Uea, ao a rikirake n rangi n ninikoria n taekina ana taeka te Atua. 15Bon iai temwaangina aika a tataekina Kristo ibukin nanoia n nanonibwi ma ni kani kakauntaeka; ma iai naba tabemwaang aika a tataekinna ma nanoia ae e raoiroi; 16a karaoa aei te koraki aikai ma te nano n tangira, ngkai a ataai bwa I a tia n rineaki bwa N na tei ibukin te euangkerio; 17ao te koraki ake a kani kauntaeka a tataekina Kristo ma te nano ae e aki itiaki; ao a iangoia bwa a na kariki riki kaangaanga nako iu ngkai I kabaeaki. 18Ao tera ngkanne? Te bwai ae e kakaawaki bwa E taekinaki Kristo n aaro nako, tao man te kaantaninga ae e aki raoiroi ke ae e raoiroi; ao I kimwarerei iai, eng, N na boni kimwaareirei. 19Bwa I ataia bwa man ami tataro ao n ana buobuoki Taamnein Iesu Kristo, ao e na riki aei nako iu ae N na boni kainaomataaki, 20n ai aron nanou ae e korakora ma au kaantaninga bwa N na aki maamaa n te bwai teuana, ma N na rangi n ninikoria n taetae n ai aron aroarou n taai nako ao ngkai naba, ni kaota neboakini Kristo n rabwatau, tao ni maiuu ke ni mateu. 21Bwa maiuu bon ibukini Kristo, ao mateu boni kakabwaiau. 22Ma ngkana e na anganai au tai ni karaoi mwakuri riki aika a manena maiu n te rabwata, ao I aki ataa ngkanne ae N na rineia. 23Ma e katikaki nanou ni baika uoua, bwa I kan nako ni mena irouni Kristo; bwa moan te raoiroi aei. 24Ma e manena riki iroumi tiku ni maiu. 25I aki nanokokoraki n aei, ao I ataia bwa N na bon tiku ni maiu, ao N na reitaki ma ngkami ni kabane bwa a aonga n rikirake ami onimaki ma ami kimwaareirei iai. 26Ao bwa e aonga ni kabatiaaki kakatongami irou, ngkai kam katiteuanaaki ma Kristo Iesu ni maiumi, ni manga rokou iroumi. 27Kam na ti kaakaraoa ae e booraoi ma nanon ana euangkerio Kristo; bwa ngkana I roko n nooringkami, ke ngkana tao I mena n te tabo teuana, ao I kan ongo rongorongomi, bwa kam tei matoa n aromi ni maiu bwa kaanga te taamnei ae ti teuana, ni kakorakoraingkami bwa kaanga te aomata ae ti temanna, ibukin te onimaki are e reke man te euangkerio; 28ao kam na tai maaku n te bwai teuana irouia ake a ekiingkami nako. Aromi aei bon te bwai ni kakoaua nako ia bwa a na boni konaaki, ao nakoimi bwa kam na bon tokanikai, bwa te baei boni mai iroun te Atua. 29Bwa kam anganaki ibukini Kristo tiaki ti te onimakinna, ma te bwainikiriinaki naba ibukina. 30Kam a rin ngkai n te buaka ae ti te bo ma are kam a tia n noorai iai ngkoa, ao n aron ae kam ongo iai ngkai bwa ae I mena naba i nanona.


Copyright
Learn More

will be added

X\