MATAIO 9

1Ao E toka Iesu n te booti n ri nuukan te nama, ao E roko n ana kaawa. 2Ao nooria, iai aomata tabemwaang ake a uota nakoina te aomata ae e nakibaina, ae e wene i aon te nne ni wene. Ngke E noori aia onimaki Iesu, ao E taku nakon te nakibaina, Natiu, tai raraoma; a kabwaraaki am bure. 3Ao nooria, a taku i nanoia taani koroboki tabemwaang, E taetae ni bakanatua Teuaei. 4E atai nanoia Iesu, ma ngaia are E taku, Kam aera ngkai kam iangoa ae e buaakaka i nanomi? 5E ngaa ae e beebete riki, atongan ae e kaangai, A kabwaraaki am bure? Ke ae e kaangai, Tei rake ao nakonako? 6Bwa kam aonga n ataia bwa E konai ni kabwarai buure i aonnaba Natin te Aomata—E taku ngkanne nakon te nakibaina—Tei rake, tabeka nnem ni wene, ao naako ni mwengam. 7Ao e tei rake ao e nako ni mwengana. 8Ngke a noora te baere e riki aomata, ao a maaku, ao a kamoamoaa te Atua are E a tia n angania aomata te mwaaka ae ai aron aei. 9Ngke E kiitana ikekei Iesu, ao e noora te aomata ae arana Mataio, bwa e tekateka n aobitin te taekiti; ao E taku nakoina, Ko na iriirai. Ao ngaia, e tei rake n iriira Iesu. 10Ao ngke E tekateka n rarikiriki n amwarake Iesu n te auti, ao nooria, a roko taan anai taekiti ma aomata aika a buaakaka aika a mwaiti, ao a tekateka n rarikiriki n amwarake ma Ngaia ao ana reirei. 11Ngke a noora aei Bwaritaio, ao a taku nakoia ana reirei Iesu, E aera ngkae E amwarake ami Tia Reirei ma taan anai taekiti ao aomata aika buaakaka? 12Ma ngke E ongo Iesu, ao E taku, akana a marurung a aki kainnanoa te tia katoki aoraki, ma ti akana a aoraki. 13Kam na nako n reireingkami bwa tera ae e nanonaki n taeka aikai. I tangira te nanoanga, ao I aki tangira te angakarea. Bwa I aki roko bwa N na weteiia akana a raoiroi, ma I roko bwa N na weteia akana a buaakaka. 14A roko irouna ngkanne ana reirei Ioane are te Tia bwaabetiito, ao a taku, Bukin tera ngkai ti kabatiaa te aki-mamatam, ngaira ma Bwaritaio, ao am reirei a aki bwaina te aki-mamatam? 15E taku Iesu nakoia, A konaa n nanokaawaki aomata ake a kaoaki bwa iruwa nakon te mare, ngkae e raoniia te tia iein? Ane a na roko boong, ane e na uotaki nako iai te tia iein mai irouia, ao anne ngkanne aia tai n aki mamatam. 16Akea ae e itua te moti ni kunnikai ae e boou i aon te niiniira nikawai: bwa ane e na kui te moti ni kunnikai ae e boou i mwiin uatiana, ao e na kou nako man te niiniira, ao e a kaabwaabwaka riki raeuaakina. 17Ai aron naba te wain ae e boou : bwa e aki atoaki nakoni nneia aika kunin te man, aika bwaai nikawai; bwa ngkana e atoaki nako iai, ao a na tabwena kuun ao e na waa nako te wain, ao a uruaki nnena; ma e atoaki te wain nakoni nnena aika kunin te man, aika kuun aika a boou : ao n te aro aei, e a kaawakinaki raoi iai te wain ao a aki uruaki nnena. 18Ngke E tabe Iesu n atongi baikai nakoia, ao nooria, e roko te tia tau-taeka temanna ao e katorobubua ni bobaraaki i matan Iesu ni karinea, ao e taku, E a tibwa mate natiu te aine; ma Ko na nako mai ni kaaki baim i aona, ao e a maiu naba. 19E tei rake Iesu, ao E airi ma ana reirei n iria. 20Ao nooria, e roko i akuuna te aine ae e aoraki n aine i nanon te maan ae tebwi ma onoua te ririki, ao e riinga rabin ana kunnikai Iesu: 21bwa e taku i nanona neierei, Ngkana I ti riinga naba ana kunnikai, ao I a kamaiuaki. 22E rairaki Iesu, ao ngke E noora neierei, ao E taku, Natiu, Tai raraoma, e kamaiuko am onimaki. Ao e kamaiuaki te aine arei n te tai naba arei. 23Ngke E roko Iesu n ana auti te tia tau-taeka, ao E nooriia taani katangitang ibukin te mate, ma aomata bwa a tanginiwenei, 24ao E taku nakoia, Kam na bane n oti nako: bwa e aki mate te teinaine, ma e matuu. Ao a ngareakinna ni kakanikoa. 25Ngke a a tia ni kaotinakoaki te koraki rei, ao Ngaia E rin n te ru are e mena iai te teinaine; ao E taua bain neierei, ao e tei rake. 26Ao e buta nako rongorongon te baerei i aon te aba arei. 27Ngke E kiitana ikekei Iesu, ao a ri mwiina uoman te mataki, ao a takaarua ni kaangai, Natin Tawita, Ko na nanoangaira. 28Ngke E rin n te auti, ao a roko irouna mataki ake uoman; ao E taku Iesu nakoia, Kam kakoauaa bwa I konaa ni karaoa te baenne? A taku nakoina, Eng, te Uea. 29E riingi ngkanne mataia Iesu, ao E taku, E na karaoaki nakoimi n ai aron ami onimaki. 30A kaureaki mataia. Ao E kamatoatoaa ana taeka Iesu nakoia ni kaangai, Kam na taraia bwa a na aki ataa taekan te baei aomata. 31Ma ngke a nako, ao a katanoataa taekana nako aon te aba arei ni kabutaa. 32Ao ngke a nako uaake a tia ni kamaiuaki mani matakiia, ao nooria, e kairaki nakon Iesu te aomata ae e babanga taetae, ae e taniaki iroun te taimonio. 33Ngke e a tia ni kanakoaki te taimonio, ao e taetae teuare e babanga taetae; ao a miimii aomata, ao a taku, E tuai men noonooraki te bwai ae ai aron aei i buakoia Iteraera. 34Ma a taku Bwaritaio, E kanakoia taimonio iroun aia uea taimonio. 35Ao Iesu E kawari kaawa ni kabane ma taabo nako ake a maekanaki n reirei i nanoni mwaneabaia I-Iutaia, n tataekina euangkerion uean te Atua, ao ni katoki aoraki ni kabane ma mama ara ni kabane. 36Ngke E nooriia aomata aika a rangi ni bati, ao E nanoangaiia: kaanga ai aroia tiibu aika a tiku n akea te tia kaawakiniia. 37Ao E taku nakoia ana reirei, A mwaiti uaa aika a bo taia n rikoaki, ma a karako taani mwakuri. 38Ma ngaia ae kam na butiia Teuare ana bwai baikai bwa E na kanakoia taani mwakuri bwa a na rikoi ana uaa.

will be added

X\