MATAIO 8

1Ngke E ruo Iesu man te maunga, ao a iria aomata aika a rangi ni mwaiti. 2Ao nooria, e roko temanna ae e reebera ao e katorobubua ni bobaraaki i matana ni karinea, ao e taku, Te Uea, ngkana nanom, ao Ko konaa ni kaitiakai. 3E arora baina Iesu ao E riingnga, ao E taku, Bon nanou; ko na itiaki. Ao e a rina naba n toki reeberana. 4E taku Iesu nakoina, Taraia bwa ko na aki tuanga temanna taekan te baei; ma naako moa kaotiko nakon te ibonga, ao anga te karea n ai aron are e tua Mote, bwa te bwai ni kakoaua nakoia aomata. 5Ngke E roko Iesu i Kaberenaum, ao e nakoina mataniwiin te taanga ni buaka ae tebubua mwaitini kaaina, ni butiia, 6ao e taku, Te Uea, e wene n aoraki au toro n au auti. E aki konaa ni kakamwakuri, ao e korakora marakina. 7Ao E taku Iesu nakoina, N na nako ni kamaiua. 8Ma e kaeka mataniwiin te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ao e taku, Te Uea, I aki tau bwa Ko na rin i nanon au auti: ma an taetae naba, ao e a marurung naba au toro. 9Bwa te aomata ngai ae I mena i aaia ake a kakananto riki nakoiu, ao iai tautia aika I mataniwi i aoia: ngkana I kaangai nakon temanna, Naako, ao e nako; ao nakon temanna, Nako mai, ao e roko; ao nakon au toro, Karaoa aei, ao e karaoia. 10Ngke E ongo taeka aikai Iesu, ao E miimii iai; ao E taku nakoia ake a iria, E koaua ae I a tuangkami bwa akea i buakoia Iteraera ae I kunea bwa iai ana onimaki ae e korakora n aron aei. 11Ao I taku nakoimi, bwa a na roko aomata aika a bati mai mainiku, ao mai maeao, ao a na tekateka n rarikiriki n amwarake ma Aberaam, ma Itaaka, ma Iakobwa, n uean te Atua; 12ma te koraki ake a riai ni mena i nanon uean te Atua, a na teweaki nako nako nanon te roo are i moone, ike a na tang ma n tenai riaia iai bwa kaotan ae e a rootaki n te maraki ae e korakora. 13E taku ngkanne Iesu nakoni mataniwiin te taanga ni buaka are tebubua kaaina, Ko na nako; ao e na karaoaki nakoim n ai aron am onimaki. Ao e a kamaiuaki ana toro n te aoa naba arei. 14Ngke E rin Iesu n ana auti Betero, ao E noora tinani buni Betero bwa e wene n aoraki n te kabuebue ae e korakora. 15E riinga baina Iesu, ao e toki kabuebuena; ao neierei e tei rake ao e touati ibukina. 16Ngke e a tairiki, ao a uotaki nakoina aomata aika a bati aika a taniaki irouia taimonio; ao E kanakoia anti aika a buaakaka akekei ni mwaakan ana taeka, ao E kamaiuiia ni kabaneia aomata ake aoraki: 17bwa e na kakoroaki bukin are e atongaki iroun Itaia are te buraabeti ngke e kaangai, E kamaiuira mani mamaarara, ao e uoti nako aorakira. 18Ngke E nooriia aomata aika a rangi ni bati Iesu i rarikina, ao E tua bwa a na nako tanimainikun te nama. 19E roko te tia koroboki temanna, ao e taku nakon Iesu, Te Tia Reirei, N na iriiriko nakon te tabo are Ko na nako iai. 20E taku Iesu nakoina, Iai nneia ni maeka kameaanti ao ngaoia manin aan-nang, ma akea nnen Natin te Aomata ae E na kawenea iai atuna. 21Ao e taku ana reirei temanna nakoina, Te Uea, kariaia bwa N na nako n tauna moa tamau. 22Ma E taku Iesu nakoina, Ko na irai, ao katikuia maate bwa a na bon tauniia aia mate. 23Ngke E toka n te booti, ao a iria ana reirei. 24Ao nooria, e roko te buaka ae korakora n te nama, ao a bwaroa nanon te booti naao; ao E matuu Iesu. 25Ao a nakoina ana reirei ni kautia, ao a taku, Te Uea, kamaiuira; ti mate. 26Ao Ngaia E kaangai nakoia, Kam aera ngkai kam maaku, ngkami aika a karako ami onimaki? Ao E tei rake, ao E takua te ang ma naao, ao e a bati naba te ariki. 27Ao a miimii aomata akekei, ao a taku, Te aeka n aomata tera Teuaei, ngkae a ongo irouna te ang ma naao? 28Ao ngke E roko i tanimainikun te nama i abaia I-Ketara ao E aitara ma uoman te aomata aika a oti nako mani nneia maate. A taniaki uaakai irouia taimoio, ao a rangi n unun n te aro ae akea ae e konaa n ri kekei. 29Ao nooria, a takaarua ni kaangai, Tera am bwai iroura, Ngkoe, ae Natin te Atua? Ko nako mai ni kammarakiira ngkae e tuai n roko te Bongi ni Motiki-taeka? 30Iai te nanai ni beeki ae e bati, aika a kume n amwarake n te tabo ae e aki raroa mai irouia. 31Ao taimonio akekei a butiia ni kaangai, Ngkana Ko kaotinakoira, ao kanakoira nako nanoia te nanai ni beeki. 32Ao Ngaia E taku nakoia, Naako. Ma ngaia are a oti nako, ao a nako n rin i nanoia beeki; ao nooria, a bane ni biri nako beeki n toua are e rangi ni karaabee nako nanon te nama, ao a mate n te ran. 33A biri nako uaake a tararuaia beeki, ao ngke a roko n te kaawa, ao a karakini bwaai ni kabane ma bwaai ake a riki nakoia uaake a taniaki irouia taimonio. 34Ao nooria, a bane n oti nako kaain te kaawa arei bwa a na kawara Iesu; ao ngke a nooria, ao a butiia bwa E na nako mai abaia.

will be added

X\